OGŁOSZENIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA AGLOMERACJA OPOLSKA Z DNIA 2 STYCZNIA 2023 R. W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI OPOLSKIEJ DO 2030 ROKU WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska art. 6 ust. 3 do 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2022 poz. 1846) informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Konsultacje prowadzone są w celu prezentacji projektu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko mieszkańcom, sąsiednim gminom i ich związkom, lokalnym partnerom społeczno – gospodarczym, w tym organizacjom pozarządowym i ich związkom.

Celem konsultacji jest również poznanie opinii, zebranie uwag i propozycji zmian w zakresie zapisu niniejszej Strategii i Prognozy.

 

Szczegółowe informacje o konsultacjach:

 

 1. Konsultacje prowadzone są w terminie od 2 stycznia do 6 lutego 2023 r.
 2. Uwagi, opinie i propozycje ewentualnych sugestii zmian do projektu Strategii i Prognozy można składać we wskazanym terminie pisemnie wyłącznie za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza zgodnego z obowiązującym wzorem, w następujący sposób:

 

 1. w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Pl. Wolności 6, 45-018 Opole, I piętro, poprzez zgłoszenie uwag ustnie do protokołu, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 77 446 14 00,
 2. pocztą na adres Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Pl. Wolności 6, 45-018 Opole: (decyduje data wpływu),
 3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@ao.opole.pl, za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu), rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu;
 4. lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, za ważne uznaje się stanowiska przesłane w postaci skanu podpisanego formularza zgłaszania uwag lub dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e-dowodu), rekomendowane jest dołączenie tożsamej wersji edytowalnej dokumentu;
 5. spotkań publicznych – otwarte spotkania konsultacyjne odbędą się w dniu 17 stycznia 2023 r. o godzinie 10:00 i 16:00 w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Plac Wolności 6 (I p. nad Pizza Hut, wejście od parkingu). Ze spotkania sporządzony będzie protokół, z zebraniem kluczowych wniosków;
 6. spotkanie w formie on – line za pośrednictwem platformy zoom w dniu 18 stycznia 2023 r. o godz. 16.00, link do spotkania udostępniony zostanie na stronie internetowej Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Ze spotkania sporządzony będzie protokół, z zebraniem kluczowych wniosków.
 1. Dokumentacja sprawy dostępna jest w siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Pl. Wolności 6, 45-018 Opole I piętro oraz na stronie internetowej Biura.
 2. Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów.
 3. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
 4. Uwagi zgłoszone po dniu 6 lutego 2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 5. Z przebiegu i wyników konsultacji zostanie sporządzone sprawozdanie, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem, w terminie do 30 dni od daty zakończenia konsultacji i podane zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.aglomeracja-opolska.pl.
 6. Szczegółowych informacji w sprawie udziela Bernadeta Lisson – Pastwa, pod numerem telefonu, +48 77 54 17 935 i za pomocą adresu poczty elektronicznej bernadeta.lisson-pastwa@ao.opole.pl.