MAMY RADY NA ODPADY

Zakończyliśmy rzeczową realizację zadania Mamy rady na odpady w Aglomeracji Opolskiej. We wrześniu i październiku odwiedziliśmy 20 gmin województwa opolskiego. Do każdej z nich zawitaliśmy dwa razy. Pierwszy – z plenerowymi warsztatami edukacyjnymi, drugi – w ramach akcji sprzątania Aglomeracji Opolskiej.

Przejechaliśmy setki kilometrów, by dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców Aglomeracji w różnym wieku – tych najmłodszych i tych nieco starszych. Wszędzie spotkaliśmy się z ogromnym zaangażowaniem lokalnych społeczności w sprawy dotyczące ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami.

Założone efekty rzeczowe realizacji zadania zostały osiągnięte. Odbyło się 20 warsztatów plenerowych i 20 odsłon akcji sprzątania Aglomeracji Opolskiej.   

 

Plenerowe warsztaty edukacyjne odbyły się w:  

 

Dąbrowie (10 września 2022 r.)

Zakrzowie Turawskim, gmina Turawa (11 września 2022 r.)

Chrząstowicach (12 września 2022 r.)

Suchodańcu, Gmina Izbicko (14 września 2022 r.)

Tułowicach (15 września 2022 r.)

Lubieni, Gmina Popielów (16 września 2022 r.)

Zdzieszowicach (17 września 2022 r.)

Sarnach Wielkich, Gmina Niemodlin (18 września 2022 r.)

Komprachcicach (20 września 2022 r.)

Kolanowicach, Gmina Łubniany (21 września 2022 r.)

Kup, Gmina Dobrzeń Wielki (23 września 2022 r.)

Prószkowie (24 września 2022 r.)

Murowie (1 października 2022 r.)

Gogolinie (2 października 2022 r.)

Grocholubiu, Gmina Walce (4 października 2022 r.)

Tarnowie Opolskim (5 października 2022 r.)

Strzeleczkach (6 października 2022 r.)

Krapkowicach (7 października 2022 r.)

Szczedrzyku, Gmina Ozimek (22 października 2022 r.)

Lewinie Brzeskim (23 października 2022 r.)

 

Warsztaty były przygotowane tak aby każdy, niezależnie od wieku, mógł skorzystać z ich oferty. Uczestnicy mogli między innymi układać wielkie puzzle („Co nadaje się na kompost”, „Wyspa śmieci”) czy edukacyjne memory mające na celu edukację ekologiczną i pokazanie uczestnikom, że wiele przedmiotów może zyskać drugie życie zamiast zalegać na wysypiskach śmieci. Największą atrakcją dla najmłodszych była praca na „wysypisku śmieci” i kierowanie koparką do segregacji odpadów. Zasady zrównoważonej i odpowiedzialnej produkcji ubrań można było poznać w „Pracowni Eko – Mody”, gdzie poza uzyskaniem informacji na temat tego jak powstają ubrania można było zaszaleć kreatywnością i stworzyć własną kolekcję strojów z recyklingu. Na wielkiej podświetlanej kuli ziemskiej można było zobaczyć gdzie zlokalizowane są oceaniczne wyspy śmieci, a edukatorzy wyjaśniali czym jest to zjawisko i jak powstaje. Niezwykle istotny walor edukacyjny miało również stoisko do segregacji odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. Wszyscy, którzy je odwiedzili już wiedzą, iż wytłoczek po jajkach nie wrzucamy do papieru, a resztek mięsa z obiadu do pojemnika bio!

 

Przez nasze stoisko edukacyjne przewinęło się kilkaset osób, w każdym wieku. Zawitaliśmy również do klubów seniora, szkół i wiejskich świetlic. Każdy kto wziął udział w naszych edukacyjnych warsztatach otrzymał drobny upominek.

 

Drugim elementem zadania było zorganizowanie akcji sprzątania Aglomeracji opolskiej. We współpracy z gminami Aglomeracji oraz wybranymi szkołami zrealizowaliśmy akcję w 20 miejscowościach Aglomeracji Opolskiej. Łącznie wzięło w niej udział blisko 1000 osób!

 

Akcja sprzątania została przeprowadzona w:

Murowie (19 września 2022 r.)

Wawelnie, Gmina Komprachcice (20 września 2022 r.) 

Tułowicach (21 września 2022 r.)

Szczedrzyku, Gmina Ozimek (22 września 2022 r.)

Kup, Gmina Dobrzeń Wielki (23 września 2022 r.)

Straduni, Gmina Walce (23 września 2022 r.)

Chrząstowicach (26 września 2022 r.)

Izbicku (26 września 2022 r.)

Dąbrowie (27 września 2022 r.) 

Graczach, Gmina Niemodlin (28 września 2022 r.)

Zdzieszowicach (29 września 2022 r.)

Gogolinie (29 września 2022 r.)

Zielinie, Gmina Strzeleczki (3 października 2022 r.)

Kadłubie Turawskim, Gmina Turawa (12 października 2022 r.)

Kórnicy, Gmina Krapkowice (19 października 2022 r.)

Łosiowie, Gmina Lewin Brzeski (20 października 2022 r.)

Nakle, Gmina Tarnów Opolski (21 października 2022 r.)

Prószkowie (21 października 2022 r.)

Jełowej, Gmina Łubniany (26 października 2022 r.)

Karłowicach, Gmina Popielów (27 października 2022 r.)

 

Uczniowie i nauczyciele, wyposażeni w dostarczony przez nas sprzęt, sprzątali tereny przyszkolne
i ogólnodostępne przestrzenie publiczne w swoich miejscowościach. Zebrano górę śmieci, która znalazła miejsce tam gdzie powinna – na wysypisku. Mamy nadzieję, że najmłodsi mieszkańcy Aglomeracji już doskonale wiedzą, że wspólnie odpowiadamy za czystość naszego otoczenia i stan środowiska naturalnego.   

 

Realizacja zadania wpłynęła na poprawę świadomości mieszkańców Aglomeracji Opolskiej w zakresie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego i prawidłowych nawyków postępowania z odpadami wytwarzanymi w gospodarstwach domowych. Wielu z uczestników warsztatów pierwszy raz spotkało się z pojęciem gospodarki obiegu zamkniętego czy wyspami śmieci. Edukacja prowadzona w formie aktywizujących zabaw zdecydowanie przynosi rezultaty a dodatkowo integruje członków lokalnych społeczności. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Aglomeracji wykorzystają wiedze zdobytą
w trakcie warsztatów czy akcji sprzątania AO. 

 

Ogromne podziękowania należą się wszystkim osobom, które pomogły nam zrealizować zadanie w gminach Aglomeracji i dotrzeć do tak dużej grupy odbiorców!

 

Zadanie jest finansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020w ramach: Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ze środków budżetu Województwa Opolskiego.

 


 

W dniu 11 sierpnia 2022 r. członkowie Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska Pan Andrzej Kasiura i Pan  Joachim Wojtala podpisali w imieniu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska umowę na dofinansowanie realizacji zadania publicznego: "Mamy rady na odpady w Aglomeracji Opolskiej".

Projekt, który będzie realizowany przy pomocy partnerskich gmin i powiatów Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska uwzględnia następujące cele:

  • promocję podejścia ekologicznego,
  • działania edukacyjne skierowanie do dzieci, młodzieży i rodzin z zakresu selektywnej zbiórki odpadów,
  • działania przyczyniające się do zmniejszenia wytwarzania odpadów unieszkodliwianych na składowiskach odpadów, m.in. poprzez segregację odpadów u źródła, właściwe zasady kompostowania, racjonalne wykorzystanie zasobów, wpływ nieprawidłowego postępowania z odpadami, w tym tworzenie dzikich wysypisk odpadów i spalania odpadów w piecach na środowisko i zdrowie człowiek,
  • działania obejmujące kreatywne powtórne wykorzystanie odpadów i zagadnienia związane z recyklingiem.

Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy jakości życia i świadomości ekologicznej mieszkańców Aglomeracji Opolskiej.

W ramach zawartej umowy zrealizowane zostaną działania promocyjno – edukacyjne na terenie 20 gmin Aglomeracji Opolskiej, w tym międzypokoleniowe plenerowe warsztaty edukacyjne oraz akcja sprzątania świata w Aglomeracji Opolskiej.

Zadanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 145 980,00 PLN oraz środków budżetu Województwa Opolskiego w kwocie 54 020,00 PLN. Łączna kwota dofinansowania tego zadania wynosi 200 000,00 PLN. Uzupełnieniem będzie wkład własny z budżetu stowarzyszenia w wysokości 50 012,00 zł.