Uczestnicy pogadanek

Obowiązek informacyjny

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania,

zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania

w oparciu o art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

 

Informacja dla uczestników pogadanek z zakresu gospodarki odpadami Aglomeracji Opolskiej

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w UMWO możliwy jest pod numerem telefonu nr 77 541 64 50, lub adresem email: iod@opolskie.pl.
 3. Kategoria danych osobowych przetwarzana w ramach realizacji pogadanek to wizerunek. Będzie przetwarzana w celu przeprowadzenia pogadanek oraz rozliczenia ich realizacji przez Wykonawcę.
 4. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

- dane przetwarzane w celu organizacji pogadanek dla placówek przedszkolnych w gminach Aglomeracji Opolskiej zwanej dalej „Pogadankami” oraz czynności z tym związanych, sporządzenia sprawozdań z wykonania zadań a więc realizacji projektu w ramach 5.2 "Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w ramach gospodarki odpadami na terenie Aglomeracji Opolskiej" w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) zwanego dalej „Projektem” – w tym zakresie podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 1. Dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona jest dokumentacja projektowa w oparciu o Umowę o dofinansowanie Projektu ze środków Unii Europejskiej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty tj. biuro rachunkowe, biuro prawne, beneficjent, Wykonawca tylko w zakresie niezbędnym do realizacji pogadanek przez Wykonawcę, rozliczenia ich realizacji oraz sporządzenia sprawozdań z ich wykonania.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów prawa (okres trwałości 5 lat po zakończeniu projektu).
 4. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Gdy osoba, której dane dotyczą uzna, iż dane osobowe, przetwarzane są w sposób naruszający przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Źródłem pochodzenia danych jest firma Abrys Sp. z o.o. – Wykonawca, który przeprowadził pogadanki dla dzieci.
 7. Dane osobowe nie ulegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.