Dokumenty wdrożeniowe

Podręczniki dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 02.09.2015 r., podjął decyzję o rezygnacji ze stosowania Podręczników dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 – zakres EFS i EFRR. Zapisy ww. dokumentów przestały być wiążące dla wnioskodawców RPOWO 2014-2020, w związku z czym wszystkie niezbędne informacje dot. przygotowania i wyboru projektów (w tym m.in wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie,  wskazanie terminów i opis etapów oceny wniosków) zawarte będą w dokumentacji konkursowej (regulaminie konkursu i ogłoszeniu).

 

Listy wskaźników RPO WO 2014-2020

 

Dokumenty Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020

6 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałą nr 3298/2017 Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi priorytetowej 9. Wysoka jakość edukacji wersja nr 2. Zapisy dokumentu obowiązują od 6 lutego 2017 r. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) komunikat dotyczący przyjęcia 2 wersji Wytycznych zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Wykaz zmian wersja nr 2

Archiwum aktualizacji Wytycznych programowych.

 

Wytyczne i interpretacje Ministerstwa Rozwoju

 

Materiały pomocnicze dla wnioskodawcy