Dokumenty wdrożeniowe

Podręczniki dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020

Zarząd Województwa Opolskiego na posiedzeniu w dniu 02.09.2015 r., podjął decyzję o rezygnacji ze stosowania Podręczników dla wnioskodawców RPO WO 2014-2020 – zakres EFS i EFRR. Zapisy ww. dokumentów przestały być wiążące dla wnioskodawców RPOWO 2014-2020, w związku z czym wszystkie niezbędne informacje dot. przygotowania i wyboru projektów (w tym m.in wzór wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie,  wskazanie terminów i opis etapów oceny wniosków) zawarte będą w dokumentacji konkursowej (regulaminie konkursu i ogłoszeniu).


Listy wskaźników RPO WO 2014-2020


Dokumenty Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020

W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Instytucja Zarządzająca RPO WO 2014-2020 informuje, że z dniem 3 grudnia 2017r. tracą moc „Wytyczne programowe dla realizacji przedsięwzięć w obszarze wychowania przedszkolnego w ramach Osi 9. Wysoka jakość edukacji”.

Archiwum aktualizacji Wytycznych programowych.

 


Dokumenty dodatkowe dla konkursów w ramach EFS

Dokumenty dotyczą konkursów ogłaszanych po 1 stycznia 2018 r.

Angażowanie personelu w projektach edukacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Sposób weryfikacji nabycia kwalifikacji i kompetencji przez uczniów i nauczycieli w ramach działania 9.2 RPO WO 2014-2020

Zasady realizacji praktyk zawodowych i staży zawodowych w ramach działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego w województwie opolskim RPO WO 2014-2020

Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego oraz poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

Standardy jakościowe i zasady realizacji wsparcia dla uczestników projektów w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego oraz poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020


Interpretacje:


Wytyczne Ministra właściwego ds. Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020


Materiały pomocnicze dla wnioskodawcy - kontrola, nadużycia finansowe