Strategia ZIT AO 2021+

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 2021+

 

Co to jest Strategia ZIT AO 2021+?

W dniu 22 lutego 2024 roku uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska przyjęta została Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ opracowana na podstawie zapisów ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027 (Dz. U. 2022, poz. 1079). Przyjęcie Strategii ZIT AO jest dla nas szansą na realizację zintegrowanych projektów, które odpowiadają na potrzeby i problemy Aglomeracji Opolskiej. Dzięki niej gminy i powiaty tworzące Aglomerację Opolską, jak również organizacje pozarządowe będą mogły pozyskać środki unijne na budowę ważnej infrastruktury, ale również na projekty edukacyjne i społeczne. W programie Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 dla Aglomeracji Opolskiej została przewidziana kwota z Unii Europejskiej w wysokości 88 718 560 EUR.

 

Z czym jest powiązana Strategia ZIT AO 2021+?

Strategia ZIT AO jest ściśle powiązana ze Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030. Przedsięwzięcia wskazane w dokumencie wynikają z zapisów programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Strategia ZIT AO jest jednym z trzech dokumentów strategicznych Aglomeracji Opolskiej, oprócz niej opracowana została Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku (strategia ponadlokalna) oraz Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej (SUMP).

 

Kto jest odpowiedzialny za Strategię ZIT AO 2021+?

Za kreowanie polityki rozwoju na obszarze realizacji instrumentu ZIT, czyli na obszarze Aglomeracji Opolskiej odpowiada Związek ZIT. Jego rolę pełni Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia www.aglomeracja-opolska.pl oraz na Facebooku.

 

Jaki jest zasięg oddziaływania Strategii ZIT AO 2021+?

Aglomerację Opolską tworzy 21 gmin położonych w centralnej części województwa opolskiego. Są to: stolica województwa – miasto Opole, 8 gmin miejsko-wiejskich: Gogolin, Krapkowice, Lewin Brzeski, Niemodlin, Ozimek, Prószków, Tułowice, Zdzieszowice oraz 12 gmin wiejskich: Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Izbicko, Komprachcice, Łubniany, Murów, Popielów, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Turawa, Walce. Partnerem w strukturach formalnych – Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska jest również Powiat Krapkowicki i Powiat Opolski.