III posiedzenie Rady doradczej

W dniu 27 listopada 2023 roku w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska odbyło się posiedzenie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ (zwanej Strategią ZIT AO).

Rada jest organem doradczym działającym przy Stowarzyszeniu Aglomeracja Opolska i składa się z przedstawicieli partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

Kolejne posiedzenie Rady doradczej związane było z konsultacjami projektu Strategii ZIT AO wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, podczas którego szczegółowo omówiono proces powstawania ww. dokumentów, jak również ich zawartość merytoryczną: diagnozę, SWOT, strukturę celów i sposób wdrażania. Kluczowym punktem spotkania była dyskusja nad listą projektów wybieranych w sposób niekonkurencyjny, wiązkami projektów wybieranych w trybie konkurencyjnym oraz projektami komplementarnymi. Finalnym efektem prac Rady było podjęcie uchwały opiniującej pozytywnie projekt Strategii ZIT AO.

W załączeniu prezentacja ze spotkania wraz z podjętą uchwałą.

 

Wykonanie Prognozy oddziaływania na środowisko zostało dofinansowane w ramach zadania pn. „Finalizacja prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+” współfinansowanego z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego DOKUMENTY STRATEGICZNE NGO na podstawie umowy nr BDO.614.30.6.2023 z dnia 22 września 2023 r.