Plan mobilności AO

 

Czym jest Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, zwany również SUMP?
SUMP = Sustainable Urban Mobility Plane, czyli Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest planem strategicznym, zaprojektowanym tak, aby spełniać potrzeby mobilności osób oraz gospodarki w mieście oraz w jego otoczeniu, przy zapewnieniu lepszej jakości życia. Opiera się on na dotychczasowych praktykach planistycznych oraz bierze pod uwagę kwestie integracji, udziału społecznego oraz zasad oceny1.

1 https://www.eltis.org/sites/default/files/sump-guidelines-2019_mediumres.pdf

Komisja Europejska w 2013 r. przyjęła pakiet dotyczący mobilności w miastach, którego celem jest wspieranie działań w zakresie zrównoważonych form transportu na obszarach miejskich.

Kwestia opracowania planów mobilności jest przedmiotem rozmów pomiędzy Komisją Europejską a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach przygotowania perspektywy finansowej 2021-2027. Sposób włączenia SUMP w zasady naboru projektów będzie przedmiotem tych negocjacji. Biorąc pod uwagę prawdopodobnie niższą, niż obecnie wysokość środków w kolejnej perspektywie finansowej, ważne jest dobre planowanie i wybór inwestycji odpowiadających
w sposób kompleksowy na kluczowe wyzwania.
Jak podkreśla Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opracowanie planów mobilności powinno odpowiadać na zmiany i zidentyfikowane potrzeby komunikacyjne obszarów miejskich.

Tworzenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska rozpoczęło przygotowania związane z opracowaniem strategicznego dokumentu pn. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej (SUMP AO) już w 2019 roku. Dzięki uprzejmości Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej brało udział w spotkaniach oraz warsztatach przygotowawczych. Dotychczas:

  • Powołano struktury odpowiedzialne za współtworzenie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej;
  • Określono kontekst strategiczny oraz dokonano wstępnej analizy sytuacji w zakresie mobilności na obszarze Aglomeracji Opolskiej, które znalazły się w specjalnym dokumencie pomocniczym, tzw. Scoping Report;
  • Wyłoniono wykonawcę do opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej;

Jak wyglądają dalsze prace nad Planem Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Aglomeracji Opolskiej?

  • Opracowano wraz z wykonawcą identyfikację wizualną oraz całą kampanię promocyjną;
  • Stworzono dedykowaną stronę na Facebook’u, na której będzie można znaleźć najświeższe informacje dotyczące postępów przy opracowaniu dokumentu, ale także zapoznać się z ciekawostkami oraz innowacyjnymi rozwiązaniami zastosowanymi w innych państwach.
  • W najbliższym czasie będą przeprowadzone badania, aby zapoznać się  z potrzebami i uwagami mieszkańców całej Aglomeracji Opolskiej,
  • Z uwagi na partycypacyjny charakter dokumentu zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne, aby stworzyć wiarygodny i pełnowartościowy dokument, który ma pomóc w planowaniu przyszłych rozwiązań w Aglomeracji Opolskiej.