Instytucja pośrednicząca RPO WO 2014-2020 - ZWIĄZEK ZIT

Zgodnie z art. 36 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (tzw. rozporządzenie ogólne) Instytucja Zarządzająca może wyznaczyć jedną lub kilka instytucji pośredniczących, w tym władze lokalne, podmioty zajmujące się rozwojem regionalnym lub organizacje pozarządowe, do zarządzania i wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych funduszy.

Na mocy art. 123 ust. 7 rozporządzenia ogólnego Instytucja Zarządzająca powierzyła zarządzanie częścią RPO WO 2014-2020 Instytucjom Pośredniczącym, w tym Związkowi Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Związek ZIT). Związek ZIT występuje w RPO WO 2014-2020 jako Instytucja Pośrednicząca (IP) o ograniczonym zakresie powierzonych zadań.

Do głównych zadań Związku ZIT, pełniącego rolę IP RPO WO 2014-2020 należy m.in.:

  1. przeprowadzenie naborów we wskazanych dla ZIT obszarach wsparcia RPO WO 2014-2020;
  2. opracowanie listy rankingowej projektów;
  3. udział w pracach KM RPO WO 2014-2020 oraz w działaniach podejmowanych w ramach procesu ewaluacji Programu;
  4. promowanie i informowanie we współpracy z IZ RPO WO 2014-2020 o działaniach podejmowanych w ramach Programu i osiąganych efektach.
 

Zakres zadań i odpowiedzialności oraz wzajemne relacje pomiędzy Instytucją Zarządzającą a Instytucją Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 określa Porozumienie w sprawie przekazania zadań z zakresu realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WO 2014-2020 zawarte 12 marca 2015 roku pomiędzy Zarządem Województwa Opolskiego a Związkiem ZIT oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu.

> Porozumienie w sprawie przekazania zadań

> Aneks nr 1 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań

> Aneks nr 2 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań

> Aneks nr 3 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań

> Aneks nr 4 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań

 Aneks nr 5 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań

 Aneks nr 6 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań

 Aneks nr 7 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań

> Aneks nr 8 do Porozumienia w sprawie przekazania zadań

W województwie opolskim rolę Związku ZIT pełni Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, powołane w październiku 2013 roku na podstawie ustawy o samorządzie gminnym.

Znajduje to odzwierciedlenie w Statucie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, w którym wskazano, iż Stowarzyszenie wobec władz krajowych i regionalnych pełni rolę Związku ZIT. Organami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków oraz Zarząd Stowarzyszenia.

> Statut Stowarzyszenia

 

Obsługą prac Stowarzyszenia i jego władz zajmuje się Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Biura określa regulamin przyjęty uchwałą nr 3/7/2022 Zarządu Stowarzyszenia z 1 marca 2022 roku.

Dane kontaktowe Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska dostępne są tutaj.

> Regulamin Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

> Schemat organizacyjny Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska