I Międzynarodowe Seminarium projektu pn. E-COOL współfinansowanego z programu INTERREG EUROPE

W dniach 4 – 5 grudnia 2018 roku w Brnie odbyło się I Międzynarodowe Seminarium projektu pn.
E-COOL współfinansowanego z programu INTERREG EUROPE.
W spotkaniu, oprócz zespołu projektowego z ramienia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska wzięli udział Partnerzy Regionalni –Park Naukowo – Technologiczny z Opola oraz Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Organizatorem spotkania był Kraj Południowomorawski z Czech. Pierwszy dzień seminarium poświęcony był na prezentacje najlepszych praktyk współpracy sektora publicznego z prywatnym
w nauczaniu przedsiębiorczości ludzi młodych. Najlepszą praktyką z obszaru województwa opolskiego były zaprezentowane przez Panią Katarzynę Łukaniszyn – Domaszewską z Parku Naukowo – Technologicznego z Opola cykliczne spotkania pn. StartupMixer. Pozostałe prezentacje przedstawiali  partnerzy projektu: Hiszpania, Grecja, Rumunia, Włochy, Holandia, Łotwa, Czechy, Wielka Brytania. W ramach kontynuacji seminarium udaliśmy się z wizytą do Południowomorawskiego Centrum Innowacji w Brnie, gdzie mogliśmy się zapoznać z profilem działalności tej jednostki, w tym FabLab – innowacyjnym miejscem rozwoju dla osób zaczynających działalność gospodarczą. Drugi dzień tego przedsięwzięcia skoncentrowany był na posiedzeniu Komitetu Sterującego, podczas którego omawiano najbliższe działania w kolejnym semestrze realizacji projektu. Celem programu INTERREG EUROPE jest unowocześnianie polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie regionalnych i krajowych programów operacyjnych, a także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Interreg Europa wspiera wymianę doświadczeń i pogłębianie wiedzy wśród instytucji, które współpracują nad wybraną dziedziną polityki. Z uwagi na powyższe założenia projekt E-COOL koncentruje się na zmianie polityki regionalnej w stosunku do działań związanych z promowaniem postaw przedsiębiorczości ludzi młodych. Więcej informacji na stronie projektu: https://interregeurope.eu/e-cool/