Poznaj zasady promocji Programu


Opinia Instytucji Koordynującej Umowę Partnerstwa dotycząc treści tablic informacyjnych/pamiątkowych

Zgodnie z opinią Ministerstwa Rozwoju, wyrażoną w piśmie DIP-I.7570.22.2017.KM z dnia 13 kwietnia 2017 r. w przypadku gdy jest uzasadnione treścią projektu oraz beneficjent uważa za niezbędne umieszczenie na tablicach informacyjnych/pamiątkowych informacji o partnerach projektu, dopuszczalne jest, aby informacja ta została umieszczona w pozycji "Beneficjent", np. "Beneficjent: Gmina X; parterzy projektu Gmina Y, Gmina Z".

Warunkiem umieszczenia dodatkowej informacji o partnerach jest zachowanie czytelności tablicy i klarowności zawartych na niej informacji. Dlatego w sytuacji gdy w projekcie uczestniczy wielu partnerów oraz nie ma możliwości spełnienia tego warunku, IK UP w zakresie informacji i promocji sugeruje zastosowanie uproszczonej informacji, uwzględniającej jedynie partnera, na którego terenie umieszczona jest dana tablica, np. "Beneficjent: Gmina X; partner projektu Gmina Y".


Informacja i promocja

Realizacja projektu wiąże się ze spełnieniem wymogów dotyczących informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców ostatecznych projektów o uzyskanym dofinansowaniu. Obowiązki i wskazówki w zakresie informacji i promocji projektów dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WO na lata 2014-2020 zawarte są w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Spełnienie wymogów jest konieczne i będzie podlegało kontroli.

Dokumentem regulującym zasady prowadzenia polityki komunikacyjnej w ramach RPO WO 2014-2020 w województwie opolskim jest Strategia komunikacji funduszy europejskich w województwie opolskim na lata 2014-2020 (zatwierdzona 20.08.2015 r. przez Komitet Monitorujący RPO WO 2014-2020)

Kompendium wiedzy na temat zasad promowania projektów zostało przygotowane na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w zakładce: POZNAJ ZASADY PROMOWANIA PROJEKTU. Zawiera ono m.in. informacje o tym, jakie logotypy nalezy stosować w dokumentacji oraz działaniach informacyjnych i promocyjnych prowadzonych dla projektów  współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz obydwu funduszy łącznie,  realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020. Ponadto na stronie można pobrać wzory tablic informacyjnych i pamiątkowych  oraz wzory plakatów.


Telefon do Europejskiego Biura ds. Przeciwdziałania Oszustwom

Pod ten numer telefonu (00800 01 05 20 04) można zgłaszać do Europejskiego Biura ds. Przeciwdziałania Oszustwom informacje o potencjalnych nieprawidłowościach i oszustwach na szkodę RP lub UE.