Uwaga! - zmianie uległ termin wydłużenia konkursu na najlepszą dobrą praktykę województwa opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczości

 

Z uwagi na przedłużenie terminu  - do dnia 11 września 2020 roku - nadsyłania zgłoszeń do Konkursu na Najlepszą Dobrą Praktykę województwa opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych w projekcie „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości” (E-COOL), zmianie uległy zapisy następujących dokumentów:

 

 

 

 

 

 

 

Zmianie ulega pkt. V ppkt. 5 Regulaminu konkursowego.

Było:

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 31.08.2020 r. (o zachowaniu terminu decyduje data przesłania), tj. wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by Organizator mógł się zapoznać z jego treścią.

Jest:

5. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa z dniem 11.09.2020 r. (o zachowaniu terminu decyduje data przesłania), tj. wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, by Organizator mógł się zapoznać z jego treścią.

 

Zmianie uległy zapisy Informacji o konkursie.

  • Było:

Do kiedy i w jaki sposób można składać zgłoszenia?

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: biuro@ao.opole.pl do dnia 31 sierpnia 2020 roku na załączonych formularzach.

           Jest:

Do kiedy i w jaki sposób można składać zgłoszenia?

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: biuro@ao.opole.pl do dnia 11 września 2020 roku na załączonych formularzach.

  • Było:

1.Przyjmowanie zgłoszeń do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

2.Ocena zgłoszeń do dnia 7 września 2020 roku.

3.Ogłoszenie wyników konkursu do dnia 8 września 2020 roku.

           Jest:

  1. Przyjmowanie zgłoszeń do dnia 11 września 2020 roku.
  2. Ocena zgłoszeń do dnia 14 września 2020 roku.
  3. Ogłoszenie wyników konkursu do dnia 15 września 2020 roku.

 


 

Informacja o konkursie na najlepszą dobrą praktykę województwa opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych w projekcie „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości” (E-COOL)

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje projekt pn. „Postawy przedsiębiorcze i kreatywne u młodych ludzi poprzez dynamizację kompetencji, metod nauczania i ekosystemu przedsiębiorczości” – akronim: E-COOL, który jest współfinansowany ze środków UE w ramach programu INTERREG EUROPE.
Jednym z głównych celów projektu jest wymiana tzw. dobrych praktyk z obszaru edukacji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży pomiędzy partnerami projektu , możliwość zaadaptowania podobnych przedsięwzięć we własnym środowisku, a także promowanie kultury przedsiębiorczości.

W projekcie współrealizowanym przez 10 partnerów z Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Republiki Czeskiej, Rumunii, Łotwy, Włoch, Chorwacji, Holandii i Polski, wymiana dobrymi praktykami odbywa się podczas międzynarodowych seminariów poświęconych prezentacji oraz ocenie tych przedsięwzięć. Najbliższe seminarium ma być poświęcone omawianiu przykładów działań włączających w zakresie edukacji przedsiębiorczej skierowanych do grup defaworyzowanych. Działania te mają być skierowane do dzieci i młodzieży z obszarów marginalizowanych, imigrantów, ale również do studentów o wysokim współczynniku intelektualnym.
W związku z powyższym Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska ogłasza konkurs na najlepszą dobrą praktykę województwa opolskiego z obszaru edukacji przedsiębiorczej dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych na potrzeby realizacji projektu E-COOL.

Kto może wziąć udział w konkursie?
W konkursie mogą brać udział zarówno podmioty zajmujące się szeroko pojętym kształceniem i edukacją (w tym postaw przedsiębiorczych) z obszaru województwa opolskiego tj. szkoły, uczelnie wyższe, placówki edukacyjne, placówki prowadzące kształcenie, instytucje powiązane ze szkolnictwem, organizacje pozarządowe itp. jak i osoby indywidualne (np. nauczyciele, wykładowcy, pedagodzy) po uprzednim uzyskaniu rekomendacji instytucji, w której realizowane były działania zgłaszane jako dobra praktyka.
Warunki jakie muszą spełnić uczestnicy konkursu:
- bezpośrednio byli lub nadal są zaangażowani w realizację dobrej praktyki polegającej na szeroko rozumianej edukacji przedsiębiorczości skierowanej do dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych na terenie województwa opolskiego,
- przedstawią dobrą praktykę z obszaru edukacji przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży z grup defaworyzowanych, z terenu województwa opolskiego na wymaganych formularzach oraz w formie prezentacji w języku polskim i angielskim,
- będą mogli przedstawić wybraną dobrą praktykę na forum międzynarodowym w języku angielskim.
Szczegółowe warunki udziału w konkursie określa Regulamin konkursu.

Co rozumiemy przez „dobrą praktykę”?
Dobrymi praktykami określamy działanie przynoszące konkretne i pozytywne rezultaty oraz zawierające w sobie pewien potencjał innowacji. Jest ono trwałe i powtarzalne oraz możliwe do zastosowania w podobnych warunkach w innym miejscu lub przez inne podmioty. Dobre praktyki to oryginalne i nowatorskie działania, które mogą posłużyć dla innych szkół/placówek/ organizacji jako wskazówka do organizowania podobnych inicjatyw. Wypracowane dobre praktyki opierają się na doświadczeniu, a ich rezultatem są konkretne, pozytywne efekty.
Jaka dobra praktyka może być zgłoszona do konkursu?
Do niniejszego konkursu mogą być zgłoszone wszelkie dobre praktyki (konkursy, szkolenia, programy nauczania, wydarzenia itp.) z obszaru edukacji przedsiębiorczości dzieci i młodzieży które:

  • okazały się skuteczne na obszarze województwa opolskiego, dostarczając już namacalnych i wymiernych rezultatów w osiągnięciu konkretnego celu,
  • mogą być potencjalnie interesujące dla innych regionów/państw,
  • mogą być transferowalne do innego obszaru/środowiska,
  • wyróżniają się innowacyjnością,
  • są ściśle powiązane z szeroko rozumianą przedsiębiorczością ludzi młodych.

Do kiedy i w jaki sposób można składać zgłoszenia?
Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: biuro@ao.opole.pl do dnia 31 sierpnia 2020 roku na załączonych formularzach.

Jakie nagrody można wygrać w konkursie?
Podmiot zgłaszający najwyżej ocenioną dobrą praktykę otrzyma nagrodę rzeczową w postaci bonu upominkowego o równowartości 500 PLN (słownie: pięćset złotych). Dodatkowo wytypowani przedstawiciele instytucji zgłaszającej (lub osoby zgłaszające dobrą praktykę) będą mogli wziąć udział w seminarium międzynarodowym realizowanym w ramach projektu. Z uwagi na pandemię COVID-19 seminarium będzie miało charakter on-line. Jeżeli sytuacja epidemiczna związana z COVID-19 ulegnie zmianie, przewiduje się udział w seminarium wyjazdowym zorganizowanym u jednego z partnerów projektu. W takim przypadku organizator konkursu (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska) pokryje koszty związane z podróżą i zakwaterowaniem maksymalnie 2 przedstawicieli instytucji zgłaszającej zwycięską dobrą praktykę (za wyjątkiem diet zagranicznych).

Etapy konkursu:
1. Przyjmowanie zgłoszeń do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
2. Ocena zgłoszeń do dnia 7 września 2020 roku.
3. Ogłoszenie wyników konkursu do dnia 8 września 2020 roku.
4. Podpisanie porozumienia dotyczącego udziału w seminarium międzynarodowym oraz prezentacji dobrej praktyki w języku angielskim.
5. Zgłoszenie wybranej dobrej praktyki do prezentacji podczas międzynarodowego seminarium.
6. Ocena dobrej praktyki pod kątem jej przydatności, innowacyjności i transferowalności przez wszystkich partnerów zagranicznych projektu oraz ich partnerów regionalnych.
7. Zamieszczenie dobrej praktyki w bazie najlepszych dobrych praktyk na stronie programu INTERREG EUROPE.,