Posiedzenie Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

Przedstawiciele gmin Aglomeracji Opolskiej spotkali się 14 maja 2018 roku na posiedzeniu Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

Harmonogram obrad był napięty oraz obejmował istotne kwestie dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia dyskutowali nad przyszłością Aglomeracji Opolskiej, szczególnie w kontekście przyszłego okresu programowania oraz planów dotyczących podziału środków unijnych po 2020 roku.

Najważniejszym punktem obrad była dyskusja nad projektem zmian w Statucie Stowarzyszenia. Ostatecznie, większością głosów, przyjęto zmieniony statut Stowarzyszenia.

W dalszej kolejności procedowano nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska za 2017 rok. Walne Zgromadzenie przyjęło jednogłośnie sprawozdanie oraz udzieliło Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium
z wykonania obowiązków statutowych za 2017 rok.

Ponadto przyjęto jednogłośnie uchwały dotyczące raportów z realizacji Strategii Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020 oraz Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych AO. Stowarzyszenie prowadzi stały monitoring stopnia osiągania celów zapisanych w dokumentach strategicznych oraz realizacji zadań w nich uwzględnionych.

Na koniec omówiono plany dotyczące realizacji projektów międzynarodowych. Stowarzyszenie pochwalić może się sporymi sukcesami w sięganiu po środki przeznaczone na współpracę międzynarodową. Zadania realizowane i planowane do realizacji angażują partnerów z obszaru prawie całej Europy. Członkom Walnego Zgromadzenia przedstawiono również bieżącą informację na temat ogłoszonych i planowanych naborów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Opolskiego na lata 2014-2020.