Warsztaty podsumowujące prace nad Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+

 

Za nami Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska wraz z warsztatami podsumowującymi prace nad Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+, które odbyły się w dniu 7 grudnia 2023 roku. Decyzją Walnego Zebrania uchwalono wysokość składek na rok 2024, które będą podstawą do ustalenia budżetu oraz dokonano zmian w statucie Stowarzyszenia.

W trakcie warsztatów omówiono założenia Strategii ZIT AO 2021+ i wnioski wynikające z konsultacji społecznych. Zwrócono uwagę na to, że za kreowanie polityki rozwoju na obszarze realizacji instrumentu ZIT, czyli na obszarze Aglomeracji Opolskiej odpowiada Związek ZIT. Jego rolę pełni Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska i w roku bieżącym upływa 10 rocznica jego funkcjonowania. Ponadto w rok 2023 udało się uchwalić strategię ponadlokalną, Strategię rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 oraz Plan zrównoważonej mobilności miejskiej Aglomeracji Opolskiej (SUMP). W pierwszym kwartale 2024 roku zostanie procedowana uchwała w sprawie przyjęcia Strategii ZIT AO 2021+, dzięki temu zostały spełnione wymogi ustawowe nakładane na Związki ZIT, a nasze samorządy są przygotowane formalnie na pozyskanie środków z Unii Europejskiej.

Warsztaty zakończyły się panelem dyskusyjnym z udziałem zaproszonych gości, którzy podsumowali zarówno prace nad dokumentami strategicznymi, jak i odnieśli się do wyzwań i problemów Aglomeracji Opolskiej.

Warsztaty sfinansowane zostały w ramach zadania pn. „Finalizacja prac nad Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+”współfinansowanego z budżetu Województwa Opolskiego w ramach zadania publicznego DOKUMENTY STRATEGICZNE NGO na podstawie umowy nr BDO.614.30.6.2023 z dnia 22 września 2023 r.