TRANSGRANICZNA SIEĆ WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ POLSKO – CZESKA KONFERENCJA

 

GDZIE?

Aula Łącznik Politechniki Opolskiej

ul. Mikołajczyka 16

Opole

 

KIEDY?

20 kwietnia 2023r.

 

O KONFERENCJI:

   Celem konferencji jest przede wszystkim rozwój idei sieciowania współpracy w wymiarze międzysektorowym, zwiększenie intensywności i jakości współpracy na obszarze pogranicza oraz budowa efektywnie działającej sieci kontaktów międzysektorowych i międzybranżowych. W trakcie wydarzenia przedstawiciele środowisk    samorządowych, gospodarczych oraz akademickich poruszą niezwykle aktualne i istotne zagadnienia bezpieczeństwa energetycznego w wymiarze lokalnym i ponadregionalnym, zarządzania energią w czasach transformacji technologicznej, kształtowania nowych zasad regulacji dystrybucji energii elektrycznej i biznesowych  warunków gwarantowania mieszkańcom pewności i ciągłości zasilania. Niezwykle istotnym elementem dyskusji będzie również rozmowa na temat sieciowania współpracy w wymiarze transgranicznym.

 

   O PROJEKCIE:

 

   Konferencja realizowana jest w ramach projektu pn. Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad Programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska.

   Liderem projektu jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, natomiast partnerem Národní klastrová asociace, podmiot reprezentujący ostrawskie środowisko instytucji otoczenia biznesu.

 

   O WSPÓŁPRACY AGLOMERACJI OPOLSKIEJ Z CZESKIMI PARTNERAMI:

 

Tradycja współpracy Aglomeracji Opolskiej z południowymi sąsiadami sięga roku 2016, kiedy to wspólnie z Aglomeracją Ołomuniecką (reprezentowaną przez Miasto Ołomuniec) oraz Regionalną Agencją Rozwoju Moraw Środkowych, zrealizowany został pierwszy partnerski projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Ta stosunkowo niewielka inicjatywa dała początek trwałym relacjom pomiędzy instytucjami samorządowymi obszaru transgranicznego. Przekonała partnerów, że współpraca, wymiana dobrych praktyk, realizacja wspólnych przedsięwzięć oraz rozwijanie kontaktów przynosi wymierne korzyści nie tylko instytucjom zaangażowanym w realizację projektu, ale również mieszkańcom polsko czeskiego – pogranicza, organizacjom pozarządowym, podmiotom gospodarczym, naukowym i wielu innym środowiskom.

Kolejne edycje projektów realizowane w partnerstwie z Aglomeracją Ołomuniecką oraz Regionalną Agencją Rozwoju Moraw Środkowych: Razem dla rozwoju aglomeracji (w latach 2018-2020) oraz Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+ (w latach 2020 – 2023) to dojrzałe partnerskie, transgraniczne inicjatywy. Ich nadrzędnym celem było zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie przygranicznym. Dzięki wsparciu w ramach Programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska, możliwe było pogłębienie i rozwinięcie dotychczasowej współpracy, przede wszystkim poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w szeroko pojętym obszarze rozwoju regionalnego.

Zachęceni pozytywnymi doświadczeniami, dostrzegając również ogromną wartość projektów transgranicznych, w roku 2019 Stowarzyszenie podjęło współpracę z  Národní Klastrová Asociace. Tak narodził się kolejny już projekt realizowany w ramach programu współpracy transgranicznej -  Polsko - czeski klaster zrównoważonego rozwoju i turystyki prozdrowotnej, a Aglomeracja Opolska zyskała kolejnego solidnego Partnera.

Wszystkie zrealizowane z czeskimi partnerami projekty okazały się sukcesem. Zrealizowano założenia projektowe. Jednak to nie osiągnięcie wskaźników jest finalnie najważniejszym aspektem wspólnych przedsięwzięć. Najistotniejszą wartością dodaną transgranicznych inicjatyw jest stałe poszerzanie kręgu współpracujących instytucji i organizacji. Dzięki staraniom podjętym wspólnie z partnerami projektowymi, udało się nawiązać kontakty bilateralne pomiędzy podmiotami, które wcześniej nie miały takich możliwości. Działania Stowarzyszenia AO okazały się impulsem do utworzenia transgranicznej sieci współpracy, którą obecnie chcemy rozwijać i utrwalać, zapraszając do współpracy podmioty różnych sektorów. Zmiana formuły współpracy z kontaktów dwustronnych na wielostronne (w postaci transgranicznej sieci współpracy międzysektorowej), pozwoli na zwielokrotnienie oddziaływania oraz skuteczniejszą realizację przedsięwzięć, które będą konkurencyjne na szerokim forum międzynarodowym.

Projekt Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej oraz towarzysząca mu konferencja, jest pierwszym etapem dalszego sieciowania kontaktów transgranicznych, tym razem w szerszej już formule. Celem partnerów jest profesjonalizacja i utrwalenie współpracy oraz zachęcenie do niej coraz szerszego grona podmiotów, nie tylko z sektora samorządowego. 

 

 

 

Projekt pn. Transgraniczna sieć współpracy międzysektorowej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice