Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska rozpoczyna prace nad Strategią ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+

W dniu 21 października 2022 r. członkowie Walnego Zebrania Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+.

Praca nad dokumentem prowadzona będzie w modelu partycypacyjnym, co oznacza zaangażowanie jak najszerszej grupy interesariuszy do tego procesu. Do prac nad dokumentem i jego późniejszym monitorowaniem powołana zostanie Rada doradcza ds. Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ składająca się z partnerów społeczno-gospodarczych, co wynika z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce oraz Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 – 2027.

W ramach otwartego naboru wyłonieni zostaną członkowie organu spośród kandydatów reprezentujących partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe, organizacje pracowników i pracodawców oraz inne organizacje społeczne niezależne od organów samorządowych i rządowych. Kandydaci powinni reprezentować organizacje prowadzące działalność w ramach lub na rzecz co najmniej jednej z dziedzin, tożsamych z potencjalnym zakresem interwencji wskazanej dla Strategii ZIT Subregion Aglomeracja Opolska na lata 2021-2027 tj.:

 

 • efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
 • zapobieganie zagrożeniom
 • gospodarka wodno – ściekowa
 • odpady i gospodarka o obiegu zamkniętym
 • ochrona różnorodności biologicznej
 • mobilność miejska
 • edukacja, w tym edukacja włączająca
 • kształcenie ogólne
 • kształcenie ustawiczne
 • wsparcie rodziny i pieczy zastępczej
 • profilaktyka zachowań społecznych
 • usługi zdrowotne dla osób starszych
 • usługi społeczne dla osób niesamodzielnych
 • opieka długoterminowa.

 

Dodatkowo, kandydaci będą reprezentować organizacje aktywnie działające w następujących dziedzinach:

 • społeczeństwo obywatelskie
 • ochrona środowiska
 • promowanie włączenia społecznego
 • promowanie praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

 

Wybór członków rady nastąpi w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

 

Wszelkie informacje dotyczące naboru kandydatów do Rady doradczej ds. Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ będą miały charakter transparentny i dostępne będą na naszej stronie internetowej.