SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI OPOLSKIEJ DO 2030 ROKU

W oparciu o art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2022 poz. 1079) podmiot opracowujący projekt Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku przygotowuje sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Strategii wraz Prognozą oddziaływania na środowisko. Sprawozdanie zawiera w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. Zgodnie z zapisem ustawowym sprawozdanie powinno być zamieszczone na stronie internetowej w terminie 30 dni od zakończenia terminu konsultacji.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią sprawozdania.