Spotkanie koordynatorów gminnych Aglomeracji Opolskiej 28.03.2018r.

W siedzibie Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 28 marca bieżącego roku odbyło się kolejne spotkanie koordynatorów gminnych Aglomeracji Opolskiej. Tym razem w spotkaniu, poza przedstawicielami gmin Aglomeracji Opolskiej i pracownikami Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, udział wzięli również przedstawiciele Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Wiodącym tematem spotkania był stan realizacji projektów współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 oraz postęp w osiąganiu założonych do realizacji wskaźników. Pani Agnieszka Ślusarz, zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Operacyjnych, przedstawiła zebranym podstawowe informacje dotyczące wskaźników postępu rzeczowego i finansowego, jakie zaplanowano do osiągnięcia na poziomie całego programu operacyjnego. Omówiła również sposób pomiaru wskaźników i obecny stan ich realizacji. W dalszej części Pani Dyrektor przekazała zebranym szczegółowe informacje dotyczące projektów realizowanych przez samorządy Aglomeracji Opolskiej.

Pani Ślusarz podkreśliła, iż osiągnięcie wskaźników w ramach Ram Wykonania jest bezwzględne
i zaplanowane w dwóch określonych terminach, pierwszy termin to koniec 2018 r. (cele pośrednie)
a drugi termin to koniec 2023 r. (cele końcowe). Osiągnięcie celów pośrednich wskaźników jest warunkiem pozyskania środków z Rezerwy Wykonania na łączną kwotę 56,7 mln Euro. Biorąc powyższe pod uwagę, Pani Ślusarz zaapelowała o terminową realizację projektów i stały kontakt z Instytucją Zarządzającą RPO WO 2014-2020, która oferuje beneficjentom stałą pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów występujących w trakcie realizacji zadań.

W dalszej części spotkania pracownicy Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska przekazali przedstawicielom gmin AO informacje dotyczące realizowanych projektów własnych, w tym międzynarodowych oraz najbliższych planów w zakresie działalności Biura.