RPO WO na lata 2014-2020 wersja 6

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja 6

14 stycznia 2021 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 Decyzją Wykonawczą Komisji C(2021)281 z dnia 14 stycznia 2021 r., zmieniającą decyzję wykonawczą C(2014)10195 zatwierdzającą niektóre elementy programu operacyjnego „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020” do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla opolskiego w Polsce. CCI 2014PL16M2OP008.

Zapisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja nr 6) są stosowane od 18 stycznia 2021 r. tj. daty notyfikacji Programu, będącą datą doręczenia Decyzji Komisji Europejskiej Stałemu Przedstawicielstwu Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej.

W wyniku zmiany RPO WO 2014-2020 zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 14 stycznia 2021 r. C(2021)281, wydatki związane z operacjami wspierającymi zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19 stają się kwalifikowalne od dnia 1 lutego 2020 r.

Wydatki niezwiązane z operacjami wspierającymi zdolności reagowania kryzysowego w kontekście epidemii COVID-19, ale kwalifikujące się w wyniku zmiany RPO WO 2014-2020 zatwierdzonej Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 14 stycznia 2021 r. C(2021)281, stają się kwalifikowalne od 23 grudnia 2020 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (wersja 6)

Załącznik nr 1 – Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 2 – Powiązania osi priorytetowych z celami strategicznymi na poziomie UE, Kraju, Regionu RPO WO 2014-2020 [Sekcja 1]

Załącznik nr 3 – Plan finansowy RPO WO 2014-2020 [Sekcja 3]

Załącznik nr 4 – Zintegrowane podejście do rozwoju terytorialnego w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 4]

Załącznik nr 5 – System instytucjonalny w RPO WO 2014-2020 [Sekcja 7]