Rozwój Aglomeracji Opolskiej – od koncepcji powstania do przyszłej wizji rozwoju (2)

Aglomeracja Opolska powstała na mocy porozumienia 20 opolskich gmin jako płaszczyzna wielokierunkowej współpracy samorządów. W dokumencie tym stwierdzono, iż rezultatem działania Aglomeracji powinna być dalsza poprawa jakości życia jej mieszkańców.

Tak określona co do genezy i celu Aglomeracja Opolska nie powstała w oderwaniu od jednoznacznie wyznaczonej przestrzeni społeczno-gospodarczej. Odpowiada jej zdefiniowana
w dokumentach strategicznych struktura funkcjonalno-przestrzenna, o określonych granicach, usytuowana centralnie na obszarze województwa opolskiego. Jest to tzw. obszar funkcjonalny Aglomeracji Opolskiej złożony z rdzenia tj. ośrodka wojewódzkiego oraz stref: wewnętrznej
i zewnętrznej. Strefy te różni rodzaj i skala wewnętrznych powiązań funkcjonalnych.

Aglomeracji Opolskiej przypisuje się szczególne miejsce w kreowaniu procesów rozwoju w skali całego regionu opolskiego. W uchwalonej w grudniu 2012 roku Strategii rozwoju województwa opolskiego do roku 2020 za jeden z celów strategicznych przyjęto rozwój potencjału i siły konkurencyjnej Aglomeracji Opolskiej.

Celowi temu przypisano 3 cele operacyjne:

1. Rozwój i wzmocnienie funkcji metropolitalnych

2. Rozwój przestrzeni aglomeracji wraz ze wzmocnieniem powiązań instytucjonalnych
i społecznych

3. Kreowanie pozytywnego wizerunku aglomeracji i rozwój współpracy
z ośrodkami regionalnymi.

Strategia rozwoju województwa zakłada, iż wzmocnienie funkcji metropolitalnych Aglomeracji odbywać się powinno w sferze gospodarczej, jak również w dziedzinie nauki (wzmocnienie potencjału badawczo-rozwojowego) oraz w obszarze turystyki, kultury, sportu i zdrowia. Poprawie powinny ulec także połączenia transportowe w układzie wewnętrznym
i zewnętrznym. Założono rozwój współpracy gospodarczej na poziomie krajowym
 i międzynarodowym. Wspierane będzie lokowanie siedzib przedsiębiorstw oraz instytucji finansowych na terenie AO.

W Porozumieniu kwestię obszarów współpracy partnerzy Aglomeracji Opolskiej zdefiniowali następująco: „ Współpraca miedzy samorządami Aglomeracji Opolskiej będzie miała wszechstronny charakter, jednakże w szczególności obejmie następujące dziedziny:

Ø planowanie strategiczne i przestrzenne

Ø rozwój gospodarczy i wspólne działania na rzecz pozyskiwania inwestorów

Ø transfer nowych technologii z centrów naukowych Opola do podmiotów gospodarczych Aglomeracji

Ø transport zbiorowy

Ø ochronę zasobów przyrodniczych

Ø ochronę środowiska

Ø ochronę przeciwpowodziową

Ø oświatę, kulturę, sport i turystykę.”

Podkreślić raz jeszcze należy, iż Aglomeracja nie jest kolejnym, pośrednim szczeblem samorządu ani też nie zastępuje i nie konkuruje w wykonywaniu określonych zadań przypisanych poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego. Wykorzystuje korzyści powstałe
w wyniku współdziałania wielu podmiotów w jednym celu i we wspólnym interesie, w myśl zasady „2+2=5”.

Wizja, priorytety rozwoju oraz katalog wspólnych działań i przedsięwzięć prorozwojowych
w wyznaczonych dziedzinach określone zostaną w strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej, która stanowić będzie istotny element modelu realizacji Strategii rozwoju województwa opolskiego do 2020 roku.(dw)