Ostatnie posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w 2021 roku!

Ostatnie posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w 2021 roku!

 

Za nami ostatnie w tym roku posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, które odbyło się 14 grudnia.

W świątecznej atmosferze członkowie Stowarzyszenia dyskutowali o niezwykle ważnej dla wszystkich mieszkańców Aglomeracji Opolskiej kwestii – o bezpieczeństwie.

Jednogłośnie przyjęta została uchwała w sprawie przyjęcia Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej, aktualizacja na lata 2021-2027 (Solidarni w obliczu zagrożeń).

Poprzednia edycja Programu obowiązywała w latach 2015-2020.  Była również podstawą do zawarcia w roku 2016 Porozumienia w sprawie ustalenia zasad wykorzystania sił i środków oraz zasobów materiałowych i sprzętowych w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na terenie Aglomeracji Opolskiej oraz zasad działania na rzecz realizacji Programu poprawy funkcjonowania systemu przeciwdziałania i ograniczania skutków występowania zjawisk ekstremalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej na lata 2015-2020. Sygnatariuszami Porozumienia  było 21 gmin Aglomeracji Opolskiej, Powiat Opolski, Powiat Krapkowicki, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
w Opolu, Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach, Komenda Miejska PSP w Opolu oraz Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Porozumienie zakładało współpracę w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych.

Zważywszy na to, iż okres obowiązywania Programu upłynął z końcem 2020 roku, a zawarte w nim dane zdezaktualizowały się, opracowano jego aktualizację na lata 2021-2027. Będzie to podstawa zawarcia nowego Porozumienia oraz starań o pozyskanie środków finansowych na realizację założeń Programu, ze szczególnym uwzględnieniem zakupu sprzętu i wyposażenia do usuwania skutków zdarzeń ekstremalnych, systemu alarmowania i ostrzegania ludności poprzez syreny elektroniczne oraz szerokiej kampanii edukacyjno – informacyjnej skierowanej do wszystkich mieszkańców Aglomeracji Opolskiej.

Aktualizacja Programu przyjęta została uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, co daje podstawę do aktualizacji Porozumienia i dalszego wdrażania działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Aglomeracji Opolskiej.

Kolejnymi punktami programu spotkania były prezentacje zaproszonych gości. Przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Opolu, Pani Edyta Wenzel – Borkowska, Naczelnik Wydziału Geodezji i Kartografii, zaprezentowała zebranym efekty partnerskiego projektu „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego”.

Na koniec Prezes Fundacji Rozwoju Rolnictwa „Terra Nostra”, Pan Adam Baucza, zapoznał przedstawicieli gmin Aglomeracji  z zagadnieniami dotyczącymi biologizacji rolnictwa i wymiernymi korzyściami dla rolników związanymi z bardziej świadomym i ekologicznym podejściem do upraw.