NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY DORADCZEJ DO SPRAW STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ 2021+

Mając na względzie konieczność zaangażowania partnerów społeczno-gospodarczych w przygotowanie i wdrażanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (dalej: Strategia ZIT) Aglomeracji Opolskiej 2021+, wynikającą z postanowień Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce, Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska na podstawie uchwały 13/21/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. ogłasza nabór kandydatów na członków Rady doradczej do spraw Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ (zwanej dalej: Radą).

 

 1. Do zadań Rady należeć będzie w szczególności: 

 

 • Opiniowanie projektu Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ wraz z listą projektów zintegrowanych wskazanych do realizacji
 • Opiniowanie zmian Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+
 • Udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+.

 

 1. Członkowie Rady zostaną wyłonieni spośród kandydatów reprezentujących partnerów społecznych i gospodarczych, organizacje pozarządowe, organizacje pracowników  i pracodawców oraz inne organizacje społeczne niezależne od organów samorządowych i rządowych.

 

 1. Kandydaci do Rady powinni reprezentować organizacje prowadzące działalność w jednym z obszarów tożsamych z potencjalnym zakresem interwencji wskazanej dla Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej 2021+ tj.:

 

 • efektywność energetyczna
 • zapobieganie zagrożeniom
 • gospodarka wodno – ściekowa
 • odpady i gospodarka o obiegu zamkniętym
 • ochrona różnorodności biologicznej
 • zrównoważona mobilność miejska
 • edukacja, w tym edukacja włączająca
 • kształcenie ogólne
 • kształcenie ustawiczne
 • wsparcie rodziny i pieczy zastępczej
 • profilaktyka zachowań społecznych
 • usługi zdrowotne dla osób starszych
 • usługi społeczne dla osób niesamodzielnych
 • opieka długoterminowa.

 

 1. Dodatkowo, kandydaci do Rady mogą reprezentować organizacje aktywnie działające w następujących dziedzinach:
 • społeczeństwo obywatelskie
 • ochrona środowiska
 • promowanie włączenia społecznego
 • promowanie praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci i niedyskryminacji.

 

Zgłoszenia należy przesłać/dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od publikacji ogłoszenia, tj. do dnia 7 grudnia 2022 r., zgodnie z jego treścią. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do ogłoszenia.