JUŻ NA ZAWSZE BEZPIECZNI! Podpisanie unikatowego na skalę kraju porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń”

Sygnatariusze Porozumienia:
•    21 gmin należących do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska
•    Powiat Opolski 
•    Powiat Krapkowicki
•    Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
•    Komenda Powiatowa PSP w Krapkowicach
•    Komenda Miejska PSP w Opolu
•    Zarząd Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

Sygnatariusze porozumienia „Solidarni w obliczu zagrożeń” podjęli się współpracy w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców z terenu Aglomeracji Opolskiej w przypadku wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych i cywilizacyjnych. Uznając wagę współpracy na wypadek powstania zjawisk ekstremalnych, które swym zasięgiem wykraczają poza teren jednego z Partnerów lub przewyższają jego możliwości do samodzielnego prowadzenia działań zdecydowali się na podjęcie wspólnych działań.
Do podstawowych założeń naszego porozumienia należą:
–    solidarna pomoc wszystkich Partnerów w sytuacji wystąpienia zagrożenia,
–    poprawa systemu zarządzania sytuacją podczas zdarzeń ekstremalnych,
–    udoskonalenie systemu alarmowania i ostrzegania ludności,
–    poprawa wyposażenia w zasoby materiałowe i sprzętowe Partnerów na wypadek zdarzeń ekstremalnych,
–    poprawa infrastruktury wykorzystywanej podczas zdarzeń nadzwyczajnych,
–    poprawa wymiany informacji podczas sytuacji kryzysowej,
–    zintensyfikowanie edukacji mieszkańców w zakresie prawidłowego zachowania się  na
wypadek nadzwyczajnych zagrożeń.
Zawarte porozumienie jest pierwszym tego typu partnerstwem w skali całego kraju. Ponadto śmiało można powiedzieć, że stanowi urzeczywistnienie zapisów projektu ustawy poświęconej ochronie ludności i obronie cywilnej. Jego realizacją żywo zainteresowana jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
Dowodem ogromnego wsparcia dla idei porozumienia jest obecność przedstawicieli powyższych instytucji w uroczystości podpisania dokumentu inaugurującego rozpoczęcie współpracy, a także organizacja tego wydarzenia w trakcie międzywojewódzkich ćwiczeń Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta  Głównego Państwowej Straży Pożarnej połączonych z ćwiczeniami Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego pod kryptonimem „Solidarni 2016”.

Wydarzenie: Międzywojewódzkie ćwiczenia Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta  Głównego Państwowej Straży Pożarnej połączone z ćwiczeniami Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego pod kryptonimem „Solidarni 2016”
Ćwiczenia międzywojewódzkie Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP organizowane są cyklicznie i celem ich jest doskonalenie współpracy jednostek odwodowych Państwowej Straży Pożarnej, ale także jednostek ochotniczych straży pożarnych, służb, podmiotów i samorządów podczas zdarzeń, podczas których siły i środki jednego województwa są niewystarczające lub nieadekwatne do występujących zagrożeń. Przykładem takich zdarzeń są powodzie, trąby powietrzne, katastrofy budowlane, wielkoobszarowe lub skomplikowane pożary. Nasze województwo zostało doświadczone przez szereg podobnych zdarzeń i obecnie nie należy już nikogo przekonywać, że podczas zdarzeń ekstremalnych współpraca podmiotów ratowniczych, służb, organizacji i samorządów jest niezbędna i nieunikniona. Bez niej nie jest możliwe sprawne prowadzenie akcji ratowniczej i usuwanie skutków zdarzeń. 

Działania podczas tak dużych i długotrwałych zdarzeń wymagają odpowiedniego przygotowania i wcześniejszego przećwiczenia przygotowanych procedur oraz sprawdzenia ludzi i sprzętu. 
Podczas ćwiczeń, oprócz działań ratowniczych tzw. podstawowych, podejmowanych przez zastępy straży pożarnej, które pierwsze dojadą do miejsca zdarzenia, szczególny nacisk będzie położony na działania z zakresu ratownictwa specjalistycznego: wysokościowego, wodno-nurkowego, technicznego, poszukiwawczo-ratowniczego i medycznego. Ćwiczony będzie również element zabezpieczenia logistycznego działań, budowy obozowiska a należy zaznaczyć, że warunki jesienią są szczególnie uciążliwe. Scenariusz ćwiczeń nie jest znany strażakom i stąd brak szczegółowych informacji na temat scenariusza. Ćwiczenia nie są też oparte na sztywnym scenariuszu. Zawierają elementy tzw. podgrywek, które stosuje się w celu sprawdzenia przygotowania ratowników do zmieniającej się sytuacji. Oceniający ćwiczenia są strażakami z doświadczeniem w poszczególnych dziedzinach ratownictwa i są spoza województwa opolskiego. 

Organizatorami ćwiczeń są Komendant Główny i Opolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Udział w nich wezmą strażacy z województwa opolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego, Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, strażacy z ochotniczych straży pożarnych z województwa opolskiego oraz  sprawdzony zostanie mechanizm współdziałania ze strażą pożarną z Republiki Czeskiej w ramach współpracy transgranicznej. Poza siłami straży pożarnej w ćwiczeniach zaangażowane będą samorządy, Policja, Państwowego Ratownictwo Medyczne, Lasy Państwowe oraz struktury zarządzania kryzysowego poziomu gminy, powiatu i województwa oraz specjaliści z wybranych dziedzin ratownictwa. W ćwiczeniach weźmie udział blisko 90 pojazdów i 400. strażaków PSP, OSP i z Republiki Czeskiej. Dodatkowo w ćwiczenia zaangażowane są 82 osoby przygotowujące epizody, pozorację, podgrywki oraz oceniające ćwiczenia.

 

Data :18 października 2016r.
Miejsce: JuraPark, Park Nauki i Rozrywki w Krasiejowie