Aktualizacja Strategii ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych została przyjęta Uchwałą nr W/9/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska 10 sierpnia 2015r., a następnie zaktualizowana Uchwałą nr W/10/2016 z dnia 14 listopada 2016 r.

 

Aktualnie przystępujemy do kolejnej aktualizacji dokumentu zmiany będą dotyczyły min.:

 1. Doprecyzowania do zapisów Porozumienia zawartego 12 marca 2015r. (z późniejszymi zmianami) pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) oraz Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu) w tym:
 • Wprowadzenia zapisów dotyczących powierzenia IP ZIT części zadań związanych z wdrożeniem Osi priorytetowej 12 Wsparcie w ramach REACT-EU w województwie opolskim, Poddziałanie 12.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach REACT-EU;
 • Aktualizacji wskaźników postępu rzeczowego przypisanych do realizacji dla działań wdrażanych przez ZIT oraz zestawienie wskaźników postępu finansowego przypisanych do realizacji przez Aglomerację Opolską.
 • Aktualizacji kwoty alokacji przeznaczonej na działania wdrażane przez ZIT. 
 1. Modyfikacji zestawienia projektów przyczyniających się do realizacji celów rozwojowych Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej.

Aktualizacja dotyczyć będzie listy projektów komplementarnych planowanych do realizacji  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dotyczy ona wprowadzenia do listy projektów zidentyfikowanych w Strategii ZIT zadania o nazwie Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 marca 2022 r. w z dodatkowym wsparciem

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej w Opolu.  W wyniku realizacji zaplanowanych inwestycji zwiększy się atrakcyjność komunikacji zbiorowej dla pasażerów poruszających się w obszarze Opola oraz Aglomeracji Opolskiej (obszaru funkcjonalnego Opola), co za tym idzie zwiększy udział transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO.

Preferowanym środkiem transportu przy nowoczesnych rozwiązaniach komunikacyjnych na terenie Opola i jego obszaru funkcjonalnego jest autobus miejski. Powinien być to autobus ekologiczny, o napędzie umożliwiającym znaczące ograniczenie emisji spalin. Projekt, zakłada zakup nowoczesnych autobusów elektrycznych, co przyczyni się do znaczącej redukcji emisji spalin generowanych przez system komunikacyjny w mieście Opolu i Aglomeracji Opolskiej. Zastosowanie zeroemisyjnych technologii pozwoli również na zmniejszenie hałasu generowanego przez autobusy. W związku z tym przewiduje się zakup 8 sztuk nowoczesnych autobusów elektrycznych (6 szt. autobusów standardowych 12 m. oraz 2 szt. autobusów przegubowych 18 m.)

Uzupełnieniem inwestycji w tabor jest dostawa stacji ładowania w ilości niezbędnej do prawidłowego obsłużenia taboru wraz z wykonaniem prac budowlanych związanych posadowieniem (wykonanie fundamentów, wykonanie przekopów pod okablowanie, zakup niezbędnej infrastruktury elektrycznej np. rozdzielnice prądu) stacji ładowania.

Projekt przyczyni się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, a to będzie miało wpływ na zmniejszenie zanieczyszczeń stanowiących istotny problem środowiskowy. W Opolu konieczne jest odciążenie infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawy integracji miasta z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu zbiorowego. Realizacja ww. celów przyczyni się do osiągnięcia celów 6 osi priorytetowej POIiŚ. Projekt będzie realizowany w imieniu Miasta Opola przez Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o .w Opolu pełniący rolę operatora publicznego transportu zbiorowego.

Powyższy projekt oczekuje również na wpisanie do aktualizowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola.

 

ETAPY PRAC NAD AKTUALIZACJĄ STRATEGII ZIT:

 1. Projekt fiszki projektu Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do ich obsługi uzyskał wstępną akceptację Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
 2. Podjęcie uchwały rady Miasta Opola w sprawie wpisania ww. projektu do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola.
 3. Przesłanie do konsultacji w trybie roboczym do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Departament Regionalnych Programów Operacyjnych) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.
 4. Uzupełnienie dokumentu o ewentualne uwagi instytucji wymienionych w punkcie 3.
 5. Wystąpienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizowanej Strategii ZIt.
 6. Konsultacje dokumentu w zakresie aktualizowanych treści z gminami i powiatami należącymi do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.
 7. Podjęcie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, a następnie Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska przyjmującej zaktualizowaną Strategię ZIT.
 8. Przesłanie do Ministerstwa Rozwoju oraz Urzędu Marszałkowskiego zaktualizowanej i przyjętej Strategii w celu pozytywnego zaopiniowania dokumentu.
 9. Złożenie fiszki projektowej do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w celu oficjalnej  identyfikacji projektu oraz wpisania go planu zadań. Następnie złożenie wniosku o dofinansowanie przez beneficjenta Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o .w Opolu.