Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w systemie zarządzania funduszami unijnymi

Aglomeracja Opolska powstała na mocy porozumienia zawartego we wrześniu 2012 roku. Stanowiła płaszczyznę współpracy 20 samorządów gminnych skupionych na obszarze funkcjonalnym Opola. Do grona gmin współpracujących ze sobą w ramach Aglomeracji dołączyła nieco później gmina Tułowice.

W tej formule Aglomeracja Opolska funkcjonowała przez ponad rok. W tym czasie określono dziedziny oraz formy współpracy i powołano zespoły robocze zajmujące się kluczowymi dla partnerów zagadnieniami. Rozpoczęły się też prace nad strategią rozwoju Aglomeracji Opolskiej i innymi dokumentami programowymi, dotyczącymi kluczowych obszarów działania: gospodarki, transportu, rozwoju sieci teleinformatycznych itp.

Dziś Aglomeracja Opolska to struktura przestrzenna o powierzchni 2370 km2, którą zamieszkuje 337,4 tys. osób. Obejmuje ona obszar 21 gmin, które łączą silne więzi funkcjonalne, gospodarcze i społeczne. Gminy te zdecydowały, iż dla dalszego rozwoju potrzebna jest większa integracja i koordynacja działań: zamiast ze sobą konkurować, zadeklarowały wolę wspólnej realizacji zadań. Dobrym przykładem są tu projekty rozbudowy infrastruktury wodno-ściekowej, sukcesywna budowa aglomeracyjnego systemu transportu zbiorowego, wspólne działania w obszarze edukacji i kultury.

 

Czemu zatem powstało Stowarzyszenie i czym różnią się te dwa pojęcia: Aglomeracja Opolska i Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska?

Wraz ze wzrostem liczby i złożoności zadań, formuła porozumienia okazała się niewystarczająca. Partnerzy podjęli decyzję o zawiązaniu stowarzyszenia, któremu powierzone zostały zadania określone w porozumieniu z 2012 roku, a także nowe funkcje związane z realizacją projektów zintegrowanych, wynikających z przyjętej strategii rozwoju.

W systemie zarządzania funduszami unijnymi pojawia się oto zupełnie nowy element. W bieżącym okresie programowania Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako tzw. Instytucja Pośrednicząca - obok Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki – współuczestniczyć będzie w podziale środków unijnych. Ściślej rzecz ujmując: puli środków przeznaczonych na rozwój terenów Aglomeracji. Oznacza to bezpośredni wpływ na kierunki i sposób rozdysponowania dostępnych środków finansowych, jakiego do tej pory gminy Aglomeracji nie miały. Jest to zgodne z założeniami polityki miejskiej UE, która miastom przyznaje obecnie znacznie więcej prerogatyw w zarządzaniu funduszami europejskimi.

W „Regionalnym programie operacyjnym województwa opolskiego na lata 2014 -2020” wskazano obszary, które realizować będzie Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w systemie zarządzania funduszami europejskimi w naszym województwie. Będzie ono działać na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej oraz zachowania i ochrony środowiska naturalnego. Wspierać będzie również działania, które prowadzą do wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw na terenie Aglomeracji Opolskiej, w tym przygotowanie terenów inwestycyjnych. Promować będzie działania służące efektywnemu wykorzystaniu zasobów. I wreszcie, realizować będzie także działania na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Wdrażane projekty obejmą wszystkie etapy ścieżki edukacyjnej; od edukacji przedszkolnej przez kolejne szczeble kształcenia ogólnego i zawodowego.

Stowarzyszenie będzie wykonywało zadania związane z wyborem projektów do dofinansowania, a także inne zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem projektów, działaniami informacyjnymi i promocyjnymi oraz ewaluacją programu. Ich katalog  określi niebawem porozumienie zawarte pomiędzy Zarządem Województwa Opolskiego a Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska.

Projekty realizowane będą w formule zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT), współfinansowanych w ramach RPO WO oraz programów krajowych. W programie regionalnym przeznaczono na nie wyodrębnioną pulę  71,4 mln euro (ok. 307 mln zł), które wraz ze funduszami stanowiącymi wkład własny beneficjentów projektu przeznaczone zostaną na dalszy rozwój Aglomeracji Opolskiej.