SPOTKANIE KONSULTACYJNO – EKSPERCKIE W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH PUBLICZNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ

 

w imieniu Dyrektora Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska Pana Piotra Dancewicza, zapraszamy Państwa serdecznie na spotkanie konsultacyjno – eksperckie, w zakresie efektywności energetycznej w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej.
Spotkanie odbędzie się w siedzibie Biura Aglomeracji Opolskiej w Opolu przy ul. Plac Wolności 6 (wejście do budynku od strony parkingu) dnia 10 kwietnia 2019 r. o godz. 09.30. Planowany czas konsultacji: 6 godzin dydaktycznych plus przerwa kawowa (15 minut). 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu wysyłając załączony formularz zgłoszeniowy do dnia 5 kwietnia br. do godz.15.30 na adres e-mailowy: doiwp@ao.opole.pl. Pod uwagę brana będzie kolejność zgłoszeń.
Prosimy również o przesyłanie w ww. terminie, na podany adres elektroniczny, ewentualnych zapytań lub problemów, które powinny być przedmiotem konsultacji eksperckich.   
Spotkanie adresowane jest do potencjalnych wnioskodawców projektów w ramach poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata  2014-2020.
W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby z niepełnosprawnościami prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.
 
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 
Zakres merytoryczny konsultacji obejmie m.in. następujące zagadnienia.:
  1. Wprowadzenie do tematu głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej  wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w rozumieniu RPO WO 2014-2020, w tym wykorzystanie OZE oraz audytów energetycznych.
  2. Omówienie kryteriów merytorycznych dot. poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
  3. Indywidualne spotkania z potencjalnymi wnioskodawcami poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
  4. Analiza indywidualnych problemów, zagadnień związanych z poddziałaniem 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
  5. Odpowiedzi na pytania związane z realizacją projektów dotyczących efektywności energetycznej.
  6. Doradztwo w zakresie założeń metodologicznych dot. dokumentacji dla projektów
    w ramach ww. poddziałania np. audytu energetycznego, wniosku o dofinasowanie, studium wykonalności. 
W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77/ 446 14 04  bądź adresem mailowym: doiwp@ao.opole.pl