IV Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

 

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020.


Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że 21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego przyjął uchwałę nr 3102/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 2020/2020 z 13 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPOP.09.02.02-IP.03-16-001/20 w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Zakres zmian obejmuje:


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

14 września 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 3364/2020 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach IV naboru wniosków o dofinansowanie do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania wraz ze składem komisji dokonującej oceny projektów.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NEGOCJACJI

7 sierpnia 2020 r. zakończyliśmy III etap oceny tj. negocjacje projektów złożonych w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 (IV nabór). Dwa projekty przeszły pozytywnie etap negocjacji i zostały skierowane do kolejnego etapu tj. Rozstrzygnięcia konkursu.

Informacja tabelaryczna nt. projektów, które pozytywnie przeszły etap negocjacji i zostały skierowane do kolejnego etapu  tj. Rozstrzygnięcie konkursu, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014 – 2020 (IV nabór).


INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA NEGOCJACJI

W dniu 21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3102/2020 wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia negocjacji wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór IV). Termin zakończenia oceny negocjacji został wydłużony do 7 sierpnia 2020 r.


INFORMACJA ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

08 czerwca 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach poddziałania 9.2.2. Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dwa projekty zostały ocenione pozytywnie i skierowane do etapu negocjacji.

Informacja tabelaryczna nt. projektów skierowanych do negocjacji w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020


INFORMACJA ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ

 W dniach od 25 lutego do 23 kwietnia 2020 r., przeprowadziliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.
 Poniżej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.
 
Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i zakwalifikowanych do kolejnego etapu tj. oceny merytorycznej.


INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY FORMALNEJ

W dniu 23 marca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2424/2020 wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór IV). Termin zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 23 kwietnia 2020 r.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

W dniach od 17 do 24 lutego 2020 r. przeprowadziliśmy IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny formalnej.  

Lista projektów złożonych w ramach konkursu do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – IV nabór


Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu do poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.


Spotkanie informacyjne w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej


UWAGA!!!

Spotkanie informacyjne w dn. 11 lutego br. zostało odwołane ze względu na małe zainteresowanie.

W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, pod numerem telefonu: 77 44 61 405 bądź adresem mailowym: info@ao.opole.pl


Termin naboru wniosków

17-24.02.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to wrzesień 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

Plac Wolności 6, 45-018 Opole

(wejście od strony parkingu)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej pw.opolskie.pl) w terminie 17-24.02.2020 r.

Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu), należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku
o dofinansowanie projektu
znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej[1].

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

UWAGA:

Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Działalność w obszarze edukacji zawodowej musi być prowadzona przez Wnioskodawcę oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów – przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.


[1]  Poprzez podmioty działające w obszarze edukacji zawodowej rozumie się:

 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie edukacji i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi edukacji i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w zakresie edukacji i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze edukacji.

[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020:

1) Podniesienie jakości kształcenia i szkolenia w tym rozwój współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym3  dzięki realizacji kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanych w miejscu pracy poprzez:

a) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego4  i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, a także stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

b) uzyskiwanie lub uzupełnianie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych przez uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,

c) kształtowanie i rozwijanie u uczniów, wychowanków i słuchaczy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym u uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,

d) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów,

e) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym.

2) Typ 2 projektu – Regulamin konkursu nie dopuszcza możliwości realizacji 2 typu projektu określonego w SZOOP EFS wer. 36

3) Rozwój doradztwa zawodowego poprzez:

a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno - zawodowych, realizujących zadania z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach,

b) tworzenie Punktów Informacji i Kariery (PIK),

c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa zawodowego.


3 Poprzez otoczenie społeczno-gospodarcze należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych czy innych interesariuszy zidentyfikowanych w obowiązkowej diagnozie przedstawiającej zapotrzebowanie szkół lub placówek systemu oświaty.


4 Przez nauczyciela kształcenia zawodowego rozumie się nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych, w tym nauczyciela języka obcego zawodowego, oraz nauczyciela praktycznej nauki zawodu.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

90%, w tym maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 5%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość dofinansowania w ramach RPO WO 2014-2020 w ramach poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej wynosi łącznie:

 • 7 411 765,00 PLN, w tym:
  • 7 000 000,00 PLN pochodzące z EFS
  • 411 765,00 PLN pochodzące z Budżetu Państwa

Umowy  o dofinansowanie projektów zostaną podpisane
z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór IV - WERSJA NR 1 ZE ZMIANAMI

Załączniki:

 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów (EFS).
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 5. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze – opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 10. Lista zawodów deficytowych oraz kluczowych i potencjalnie kluczowych obszarów rozwoju w województwie opolskim.

ARCHIWUM

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Poddziałania 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór IV.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Wyciąg z dokumentu pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 36.
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 25 czerwca 2018r.
 3. Regulamin pracy komisji oceny projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9.
 4. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 11 września 2019 r.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn z dnia 5 kwietnia 2018 r.
 6. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z grudnia 2017 r.
 8.  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
 9.  Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia  17 września 2019 r.
 10. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.
 11. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 3 listopada 2016 r.
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.
 13. Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców

 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn.: Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2  ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020,  zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. ustawy. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej. Ustawa jest dostępna m.in. na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego  w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami oraz portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IP RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • Poczty: e – mail: info@ao.opole.pl,
 • Faksu: 77 44 59 612
 • Telefonu: 77 446 14 05, 77 446 14 09
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów

ul. Plac. Wolności 6, 45-018 Opole

             (wejście od parkingu)

Linki

Data publikacji ogłoszenia: 16.01.2020 r.