IV Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020.


Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020.


SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - AKTUALIZACJA

3 listopada 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 3674/2020 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach IV naboru wniosków o dofinansowanie do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. Uchwała miała charakter porządkowy, w związku z tym lista projektów wybranych do dofinansowania nie uległa zmianie.

 


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PONOWNEJ OCENY MERYTORYCZNEJ PO POZYTYNYM ROZPATRZENIU PROTESTU

07.09.2020 r. zakończyliśmy ponowną ocenę merytoryczną projektu złożonego w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, który po pozytywnym rozpatrzeniu protestu ponownie przeszedł ocenę merytoryczną i został skierowany do etapu negocjacji.

Informacja nt. projektów skierowanych do negocjacji po pozytywnym rozpatrzeniu protestu


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - AKTUALIZACJA

21 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 3101/2020 zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach IV naboru wniosków o dofinansowanie do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów wybranych do dofinansowania wraz ze składem komisji dokonującej oceny projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym w ramach IV naboru do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

Informacja o składzie komisji oceny projektów dokonującej oceny w ramach IV naboru wniosków do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

 


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

25 maja 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 2785/2020, zmienioną Uchwałą nr 2786/2019 z dnia 25 maja 2020 r., zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach IV naboru wniosków o dofinansowanie do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania wraz ze składem komisji dokonującej oceny projektów.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

22 maja 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach poddziałania 
9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, które po pozytywnym rozpatrzeniu odwołań ponownie przeszły ocenę formalną, a także – po pozytywnej ocenie formalnej – zostały skierowane do etapu oceny merytorycznej.

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej po procedurze odwołaczej


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

01 kwietnia 2020 r. zakończyliśmy ponowną ocenę formalną projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w  Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
2 projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu, tj. oceny merytorycznej.

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i zakwalifikowanych do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NEGOCJACJI

16 marca 2020 r. zakończyliśmy  etap negocjacji projektów złożonych w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Dwa projekty przeszły pozytywnie etap negocjacji
i zostały skierowane do kolejnego etapu tj. Rozstrzygnięcie konkursu.

IP ZIT nie podjęła negocjacji z dwoma Wnioskodawcami ze względu na niewystarczającą alokację.

Łącznie do etapu Rozstrzygnięcie konkursu przeszły trzy projekty (dwa po etapie negocjacji i jeden po etapie oceny merytorycznej).

Informacja tabelaryczna nt. projektów, które pozytywnie przeszły etap negocjacji i zostały skierowane do kolejnego etapu tj. Rozstrzygnięcie konkursu, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014 – 2020 (IV nabór).

Informacja tabelaryczna nt. projektów, które pozytywnie przeszły etap oceny merytorycznej i negocjacji i zostały skierowane do kolejnego etapu tj. Rozstrzygnięcie konkursu, w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014 – 2020 (IV nabór).

 


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

31 stycznia 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Pięć projektów przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną, z czego cztery z nich zostały skierowane do etapu negocjacji, jeden do etapu rozstrzygnięcia konkursu.

Informacja tabelaryczna nt. projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i zakwalifikowanych do kolejnego etapu tj. rozstrzygnięcia konkursu.

Informacja tabelaryczna nt. projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i zakwalifikowanych do kolejnego etapu tj. negocjacji.


INFORMACJA W SPRAWIE WYDŁUŻENIA TERMINU PRZEPROWADZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ

W dniu 13 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2017/2020 wyraził zgodę na wydłużenie terminu przeprowadzenia oceny merytorycznej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPOP.09.01.04-IP.03-16-001/19 określonego dla Poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 o 12 dni kalendarzowych tj. do 31 stycznia 2020 r.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ

 
W dniach od 12 września do 25 listopada 2019 r., przeprowadziliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach IV naboru do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.
 
Poniżej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.

 

Informacja tabelaryczna nt. projektów spełniających kryteria formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i zakwalifikowanych do kolejnego etapu tj. oceny merytorycznej.


INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY FORMALNEJ

W dniu 28 października 2019 r. Uchwałą nr 1635/2019 Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór IV). Termin zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 25 listopada 2019 r.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

W dniach od 04 września do 11 września 2019 r. przeprowadziliśmy IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynęło 9 wniosków o dofinansowanie projektu. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny formalnej.


 

Termin naboru wniosków

od 04.09.2019 r. do 11.09.2019 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
Plac Wolności 6, 45-018 Opole
(wejście od parkingu)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na portalu Funduszy Europejskich. Konkurs nie został podzielony na rundy. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu Wnioskodawcy SYZYF RPO WO 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej www.pw.opolskie.pl) w terminie 04-11.09.2019 r. Natomiast wersję papierową wniosku, należy złożyć w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK tj. od 7:30 do 15:30.


UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego1. W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego2.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015, poz. 2009 z późn. zm.).  


UWAGA: Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej. Działalność w obszarze edukacji przedszkolnej musi być prowadzona przez wnioskodawcę - oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów – przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
1 Poprzez podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego rozumie się:
 • podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze wychowania przedszkolnego i/lub
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi wychowania przedszkolnego i/lub
 • podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w obszarze wychowania przedszkolnego i/lub
 • podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze wychowania przedszkolnego.

2 Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, takie jak:

1) Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez3:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)4:

i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)5, w zakresie:

i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych);

e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)6;

f) dostosowanie doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d), w zakresie:

- potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym,

- specyficznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym7.


3 Działania określone w lit. b), e), f) nie mogą być realizowane jako odrębny typ projektu. Interwencję określoną w lit b) i/lub e) i/lub f) należy łączyć z działaniami określonymi w lit. a) i/lub c) i/lub d). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z działań określonych w lit. a)/ c)/ d) poza projektem.
4 Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.
5 jw.
6 jw.

7 Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. Wiek przedszkolny określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1148).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

85 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020 wynosi: 2 190 456,00 PLN, w tym: 2 190 456,00 PLN środki EFS. W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie na poszczególnych etapach konkursu. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów. Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu dotyczący projektów złożonych w ramach: Poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, Działania 9.1 Rozwój edukacji, Osi IX Wysoka jakość edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór IV.

Załączniki:
 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu EFS w ramach RPO WO 2014-2020.
 5. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 10. Wykaz gmin kwalifikujących się do tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach Poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej na podstawie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

 

Inne dokumenty obowiązujące w naborz

 1. Wyciąg ze Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 33 (karta poddziałania 9.1.4, wyciąg z załącznika nr 6 pn. Lista wydatków kwalifikowalnych RPO WO 2014-2020 w zakresie poddziałania 9.1.4).
 2. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego, wersja z 25 czerwca 2018 r.
 3. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 9.
 4. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z 19 lipca 2017 r.
 5. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, z 1 stycznia 2018 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, z 5 kwietnia 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z 09 lipca 2018 r.
 8. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z grudnia 2017 r.
 9. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 3 marca 2018 r.
 10. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.
 11. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z 3 listopada 2016 r.
 12. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z 21 lipca 2017 r.
 13. Wytyczne w zakresie trybu wyboru projektów na lata 2014-2020 z 13 lutego 2018 r.
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców
 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020. Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IP RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • Poczty: e – mail: info@ao.opole.pl,
 • Faksu: 77 44 59 612
 • Telefonu: 77 446 14 05, 77 446 14 04
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
Plac Wolności 6, 45-018 Opole
(wejście od parkingu)

 

Linki

Data publikacji ogłoszenia: 02.08.2019 r.