IV Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka Niskoemisyjna, IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

Konkurs nr RPOP.03.01.02-IP.03-16-001/20

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Plac Wolności 6, 45-018 Opole


ROZSTYRZGNIĘCIE KONKURSU

20 października 2020 r. Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3615/2020 zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach IV naboru wniosków o dofinansowanie do poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Poniżej publikujemy Lista ocenionych projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach IV naboru do poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 wraz ze składem komisji dokonującej oceny projektów.

 


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

14 października 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach poddziałania
3.1.2. Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Informacja tabelaryczna nt. projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i zakwalifikowanych do kolejnego etapu, tj. oceny rozstrzygnięcia


 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ

W dniu 12 października 2020 r. Uchwałą nr 3554/2020 Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór IV). Termin zakończenia oceny merytorycznej został wydłużony do 14 października 2020 r.


INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ

 

W dniu 28 września 2020 r. Uchwałą nr 3480/2020 Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór IV). Termin zakończenia oceny merytorycznej został wydłużony do 2 października 2020 r.

 

 


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW

31 lipca 2020 r. zakończyliśmy ocenę formalną wniosków złożonych w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020.

Lista projektów spełniających kryteria formalne, tj. zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursowej procedury wyboru projektów dla poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 i zakwalifikowanych do kolejnego etapu, tj. oceny merytorycznej:

 


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

W okresie 23.03.2020 r. – 29.05.2020 r. przeprowadziliśmy IV nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie projektu. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny formalnej.

Lista projektów złożonych w ramach konkursu do poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – IV nabór: 


KOMUNIKAT

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 informuje o omyłce pisarskiej w Regulaminie konkursu w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 wersja 2, który został przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 2419/2020 w dniu 23 marca 2020 r. w zakresie numeru wersji Regulaminu Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020. W ww. dokumencie zawarto zapis: „Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 16)”, natomiast zapis ten powinien brzmieć „Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 17)” Zapis tej treści został przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego w Regulaminie konkursu wer. 1 i nie podlegał on zmianie. Powyższa omyłka nie wpływa na warunki przygotowania i składania wniosków, gdyż dotyczy oceny wniosków o dofinansowanie w ramach prac KOP.

Ponadto informujemy, iż zmianie uległ błędny link do Ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz.U. 2018 poz. 1431 z późn. zm.)


Komunikat o zmianie Regulaminu konkursu oraz ogłoszenia o konkursie dot. projektów złożonych w ramach poddziałania 3.1.2

Zarząd Województwa Opolskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w dniu 23 marca 2020 r. Uchwałą nr 2419/2020 dokonał zmiany zapisów Regulaminu konkursu i ogłoszenia o konkursie dotyczących terminu składania wniosków do dofinansowanie i terminu rozstrzygnięcia konkursu w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020. Poniżej zamieszczono aktualne wersje dokumentów wraz z wykazem wprowadzonych zmian.


Pytania i odpowiedzi w ramach konkursu do poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej.

 


Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

 

 


Termin naboru wniosków                   

23.03.2020 r.– 29.05.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

listopad 2020 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)

Plac Wolności 6, 45-018 Opole

(wejście od strony parkingu)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

oraz

 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • przedsiębiorstwa[1].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).

 

Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej.

 

[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego) lub podmioty wybrane zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna  RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. budowa, przebudowa infrastruktury transportu publicznego w celu ograniczania ruchu drogowego w centrach miast;
 2. rozwiązania z zakresu organizacji ruchu, ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dróg dostępu do bezpiecznych przystanków (m.in. zatoki autobusowe, bus pasy);
 3. infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską;
 4. infrastruktura dla ruchu rowerowego i pieszego;

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.1.2. Strategie niskoemisyjne w  Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota alokacji na nabór w ramach poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej wynosi 33 500 000 PLN EFRR, w tym dostępne obecnie środki 3 800 000 PLN EFRR a środki w wysokości 29 700 000 PLN EFRR będą dostępne po zaakceptowaniu zmian RPO WO 2014-2020 przez Komisję Europejską.

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokument

 

Regulamin konkursu wer. 2

Wykaz zmian do Regulaminu

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR)
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR)
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej  RPO WO 2014-2020
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej  RPO WO 2014-2020
 9. Warunki, na jakich elementy drogowe będące częścią projektów mogą być uznane za infrastrukturę transportu publicznego.
 10. Niebieska Księga Jaspers dla sektora transportu publicznego w miastach, aglomeracjach, regionach.

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 41)
 3. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 4. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 11. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 12. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 13. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020
 14. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 17)
 15. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 16. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty pomocnicze dla wnioskodawców:

 1. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (Pzp) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są na stronie Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.

Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.

Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020, Pośredniczącej ZIT RPO WO 2014-2020 oraz Portalu Funduszy Europejskich.

ARCHUWUM:

Regulamin konkursu wer. 1

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

 W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. Ustawy, złożyć pisemny protest, za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. Ustawy.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IP ZIT RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu.

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • Emaila: info@ao.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 59 612
 • Telefonu: +48 77 61 406, +48 77 54 17 934
 • Bezpośrednio w siedzibie:

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

Dział Oceny i Wyboru Projektów

ul. Plac. Wolności 6, 45-018 Opole

             (wejście od parkingu)

Linki

https://rpo.opolskie.pl/

https://aglomeracja-opolska.pl/

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Data publikacji ogłoszenia: 20.02.2020 r.