III Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ogłasza w dniu 20 kwietnia 2018 r. III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WO 2014-2020, Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji, działania 9.1 Rozwój edukacji, poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.

W terminie od 21.05.2018 r. do 28.05.2018 r. do Stowarzyszenia  Aglomeracja Opolska Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Dział Oceny i Wyboru Projektów, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole, w godzinach pracy IOK, tj.: 7.30-15.30, należy złożyć wersję papierową wniosku o dofinansowanie projektu oraz wysłać on-line wypełniony formularz tego wniosku w generatorze wniosków – znajdującym się na stronie internetowej Panel Wnioskodawcy.


Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO na lata 2014-2020


Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

25 marca 2019 r. Zarząd Województwa Opolskiego, Uchwałą nr 546/2019, zmienioną Uchwałą nr 548/2019 z dnia 25 marca 2019 r., zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym, w ramach III naboru wniosków o dofinansowanie do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. Poniżej publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania wraz ze składem komisji dokonującej oceny projektów.

 


AKTUALIZACJA INFORMACJI O ZAKOŃCZENIU NEGOCJACJI

W dniu 25 stycznia 2019 roku zakończyliśmy negocjacje projektu skierowanego do negocjacji po procedurze odwoławczej, w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. W wyniku ww. negocjacji, 1 projekt został skierowany do kolejnego etapu - rozstrzygnięcia konkursu. Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę projektów skierowanych do etapu rozstrzygnięcia konkursu.


AKTUALIZACJA INFORMACJI O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

W dniu 4 stycznia 2019 roku zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektu po procedurze odwoławczej złożonego w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Ostatecznie, po uwzględnieniu wyniku oceny merytorycznej  projektu skierowanego do ww. etapu oceny po procedurze odwoławczej, pięć projektów przeszło pozytywnie ocenę merytoryczną, jeden z nich został skierowany do etapu negocjacji, a pozostałe cztery do etapu rozstrzygnięcia konkursu.


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PROTESTÓW

W związku z rozpatrzeniem przez Instytucję Zarządzającą RPO WO na lata 2014-2020, trzech protestów złożonych przez wnioskodawców, których wnioski zostały negatywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach III naboru wniosków do podziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej, informujemy iż 1 projekt został skierowany do ponownej oceny formalnej, 1 projekt został skierowany do oceny merytorycznej, a w przypadku 1 projektu, IZ RPO WO na lata 2014-2020 podtrzymała stanowisko Instytucji Organizującej Konkurs o negatywnej ocenie formalnej projektu.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NEGOCJACJI

12 grudnia 2018 r. zakończyliśmy negocjacje dwóch projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Obydwa projekty skierowane do negocjacji przeszły pozytywnie ten etap oceny i zostały skierowane do kolejnego etapu konkursu tj. rozstrzygnięcia.

 


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

14 listopada 2018 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Cztery projekty przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, z czego dwa z nich zostały skierowane do etapu negocjacji, a pozostałe dwa do etapu rozstrzygnięcia konkursu.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ

21 września 2018 r. zakończyliśmy ocenę formalną projektów złożonych w ramach III naboru do poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w  Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. 4 projekty przeszły pozytywnie ocenę formalną i zostały przekazane do następnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

W dniach od 21 maja do 28 maja 2018 r. przeprowadziliśmy III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie projektu. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny formalnej.  


INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY FORMALNEJ

W dniu 3 września 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termin zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 21 września 2018 r.

 


INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY FORMALNEJ

W dniu 6 sierpnia 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termin zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 31 sierpnia 2018 r.


INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY FORMALNEJ
 

W dniu 25 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Termin zakończenia oceny formalnej został wydłużony do 10 sierpnia 2018 r.


Termin naboru wniosków

od 21.05.2018 r. do 28.05.2018 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Listopad 2018 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Regulamin konkursu jest udostępniony w formie elektronicznej poniżej, w punkcie Niezbędne dokumenty oraz dodatkowo na Portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs nie został podzielony na rundy.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

 • elektronicznej oraz
 • papierowej.

Wypełniony w Panelu wnioskodawcy SYZYF 2014-2020, tj. generatorze wniosków formularz wniosku o dofinansowanie projektu, należy wysłać on-line (taką funkcjonalność zapewnia generator wniosków dostępny na stronie internetowej Panelu wnioskodawcy SYZYF RPOWO 2014-2020). Natomiast wersję papierową wniosku (w jednym egzemplarzu) należy składać w ww. terminie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 7.30 do  15.30.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu.

W przypadku, gdy wystąpi awaria systemu SYZYF RPO WO 2014-2020 (tj. generatora wniosku), Zarząd Województwa Opolskiego upoważnia Przewodniczącego/Z-cę Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska do podjęcia decyzji o przedłużeniu terminu naboru wniosków o czas wystąpienia awarii w ramach przedmiotowego konkursu. Wówczas termin zakończenia naboru zostanie ogłoszony w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej:

W pozostałych uzasadnionych przypadkach IZ RPO WO 2014-2020 podejmuje decyzję o przedłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.


UWAGA! Wersja papierowa powinna być wydrukowana z elektronicznej wersji przesłanego on-line wniosku o dofinansowanie projektu. Zgodność sumy kontrolnej wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną wniosku, zostanie zweryfikowana podczas składania wniosku o dofinansowanie projektu na etapie sprawdzania warunków formalnych rejestracyjnych.

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku
o dofinansowanie projektu znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

1). Podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego [1].

W przypadku przedsiębiorstw - wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego[2].

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).


[1] Poprzez podmioty działające w obszarze wychowania przedszkolnego rozumie się:

­- podmioty działające na podstawie obowiązujących regulacji prawnych w obszarze wychowania przedszkolnego i/lub

­- podmioty prowadzące działalność gospodarczą, której przeważający numer PKD odpowiada obszarowi wychowania przedszkolnego  i/lub

­-podmioty posiadające w statucie lub w innym dokumencie (np. w umowie spółki) stanowiącym podstawę jego funkcjonowania zapisy o prowadzeniu działalności w obszarze wychowania przedszkolnego  i/lub

­- podmioty, które w sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na koniec roku obrachunkowego poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazują, iż przeważający przychód uzyskały z prowadzenia działalności w obszarze wychowania przedszkolnego.


[2] Oznacza to, że na terenie województwa opolskiego Wnioskodawca posiada główną siedzibę lub oddział lub miejsce prowadzenia działalności. Weryfikacja nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wnioskodawcę odpisu ze stosownego rejestru (ewidencji) – z zastrzeżeniem, że przedmiotowy wpis do rejestru (ewidencji) został dokonany najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.


UWAGA: Każdy Partner podobnie jak Wnioskodawca musi być podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w ramach poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej.

Działalność w obszarze edukacji przedszkolnej musi być prowadzona przez wnioskodawcę  - oraz w przypadku projektu partnerskiego również przez partnerów projektów – przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji realizowane w ramach RPO WO 2014-2020, takie jak:

1). Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez[1]:

a) rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia dodatkowe bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)[2]:

i. podnoszące jakość edukacji przedszkolnej w zakresie kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

ii. wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów i/lub uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)[3], w zakresie:

i. stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy;

ii. wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych;

c) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności;

d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym miejsc wychowania przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych);

e) wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d)[4];

f) dostosowanie i doposażenie istniejącej infrastruktury wychowania przedszkolnego bez konieczności jednoczesnej realizacji zakresu wsparcia, o którym mowa w pkt 1 c) i d), w zakresie:

- potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym,

- specyficznych potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym[5].


 [1] Działania określone w lit. b), e), f) nie mogą być realizowane jako odrębny typ projektu. Interwencję określoną w lit b) i/lub e) i/lub f) należy łączyć z działaniami określonymi w lit. a) i/lub c) i/lub d). Beneficjent może zrezygnować ze stosowania się do powyższego wymogu pod warunkiem, że zapewni realizację jednego z działań określonych w lit. a)/ c)/ d) poza projektem.


[2] Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020.


[3] jw.


[4] jw.


[5] Szerszy zakres wsparcia, wykraczający poza ramy Wytycznych ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego pn. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, wynika z zapisów RPO WO 2014-2020. Wiek przedszkolny określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn. zm.)

Kryteria wyboru projektów

KOP dokona oceny projektów w oparciu o zatwierdzone przez KM RPO WO 2014-2020 Kryteria wyboru projektów dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

85 %

W przypadku projektów, które kwalifikują się do wsparcia w ramach Programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami ” - 85%[1]


[1] Program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), którego celem jest finansowanie wkładu  własnego dla organizacji pozarządowych realizujących projekty na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej osób z niepełnosprawnościami w ramach regionalnych programów operacyjnych 2014 - 2020. Możliwość skorzystania z Programu istnieje pod warunkiem podpisania przez Zarząd Województwa Opolskiego porozumienia z PFRON.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej IX Wysoka jakość edukacji w ramach RPO WO 2014-2020 wynosi łącznie:

 • 2 000 000,00 PLN, w tym:
 • 2 000 000,00 PLN pochodzące z EFS

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie na poszczególnych etapach konkursu. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu

Załączniki:
 1. Procedura konkursu (EFS).
 2. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej. wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 3. Wzór wniosku o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (EFS).
 5. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014-2020.
 6. Wzór umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami.
 7. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej w ramach RPO WO 2014 – 2020.
 8. Podział jednostek przestrzennych województwa opolskiego wg klasyfikacji DEGURBA.
 9. Delimitacja miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze - opracowano dla potrzeb Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
 10. Analiza dostępności miejsc wychowania przedszkolnego w województwie opolskim.

Inne dokumenty obowiązujące w naborz

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych dla RPO WO 2014-2020. Zakres EFS, wersja nr 26
 3. Taryfikator maksymalnych, dopuszczalnych cen towarów i usług typowych (powszechnie występujących) dla konkursowego i pozakonkursowego trybu wyboru projektów, dla których ocena przeprowadzona zostanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 w części dotyczącej Europejskiego Funduszu Społecznego z 12 lipca 2016 r.
 4. Regulamin pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFS RPO WO 2014-2020, wersja nr 7.
 5. Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, z 19 lipca 2017 r.
 6. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020, z 1 stycznia 2018 r.
 7. Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, z 5 kwietnia 2018 r.
 8. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, z 18 maja 2017 r.
 9. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020, z 3 grudnia 2017.
 10. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z 3 marca 2018 r.
 11. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.
Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:
 1. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Listy sprawdzające (pkt. 2 i 3) dostępne są pod adresem http://rpo.opolskie.pl/?p=1030  w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 1 i 2 ustawy wdrożeniowej, wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. ustawy, złożyć pisemny protest za pośrednictwem Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem, o którym mowa w art. 45 ust. 5 ustawy wdrożeniowej. Instytucją odpowiedzialną za rozpatrzenie protestu jest IZ RPO WO 2014-2020.

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w rozdziale 15 ustawy wdrożeniowej zamieszczonej na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego w zakładce: „Zapoznaj się z prawem i dokumentami” oraz na portalu Funduszy Europejskich.

Pytania i odpowiedzi

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu IP RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • Poczty e – mail: info@ao.opole.pl,
 • Faksu: 77 44 59 612
 • Telefonu: 77 446 14 05, 77 446 14 04
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole
(wejście od ul. Sosnkowskiego)

Linki

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronach internetowych:

Data publikacji ogłoszenia: 20.04.2018 r.