III Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

 

KOMUNIKAT

W ramach konkursu do poddziałania 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej, Osi IX Wysoka jakoś edukacji RPO WO 2014-2020, Nabór w terminie 20.01.2020 r.-10.02.2020 r.  Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu o wartości dofinansowania powyżej 100 tys. EURO.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia konkursu tj. 4,3212 zł.