III Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, ogłasza w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka Niskoemisyjna, III nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
Konkurs nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/19

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, Plac Wolności 6, 45-018 Opole.


Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w Aglomeracji Opolskiej.


SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU - AKTUALIZACJA PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

25 maja 2020r.  Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą 2781/2020 w sprawie zmiany uchwały nr 1852/2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. dokonał zmiany Listy projektów wybranych do dofinansowania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – III nabór.

Poniżej prezentujemy zaktualizowany skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach III naboru do poddziałania 3.2.2  Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020:

 


ZAKOŃCZENIE OCENY MERYTORYCZNEJ PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ

W dniu 9 kwietnia 2020 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów, które zostały przekazane do ponownej oceny po procedurze odwoławczej. W dniu 5 maja 2020 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 poinformowała o pozytywnej weryfikacji kwalifikowalności projektów złożonych w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014 – 2020, w związku z zakończoną oceną merytoryczną po procedurze odwoławczej.

Poniżej znajduje się zaktualizowana Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – III nabór.

Zaktualizowana Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – III nabór


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

3 grudnia 2019 r.  Zarząd Województwa Opolskiego, uchwałą nr 1852/2019 przyjął Listę projektów wybranych do dofinansowania, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, dla Poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – III nabór, dokonując rozstrzygnięcia konkursu.

Poniżej prezentujemy skład komisji oceny projektów dokonującej oceny projektów w trybie konkursowym w ramach III naboru do poddziałania 3.2.2  Efektywność energetyczna w budynkach publicznych  Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020:


INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU KONKURSU

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2019 r., Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 1792/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr 517/2019 z dnia 19 marca 2019 r. zmienionej Uchwałą 713/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., zmienionej uchwałą 762/2019 z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPOP.03.02.02-IZ.00-16-001/19 w ramach Osi III Gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.   Ww. Uchwałą wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • w regulaminie konkursu: punkt 16 Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu zmieniono na grudzień 2019 r.

oraz

 • w ogłoszeniu o konkursie: wiersz Termin rozstrzygnięcia konkursu zmieniono na grudzień 2019 r.

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY MERYTORYCZNEJ

 W dniu 25 października 2019 r. zakończyliśmy ocenę merytoryczną projektów złożonych w trybie konkursowym do naboru nr RPOP.03.02.02-IP.03-16-001/19 w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020. Spośród 16 wniosków o dofinansowanie projektów, 2 nie zostały dopuszczone do dalszej oceny merytorycznej i pozostawione bez rozpatrzenia, 6 uzyskało ocenę negatywną, natomiast 8 zostało zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu.

Lista projektów zakwalifikowanych do rozstrzygnięcia konkursu w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – III nabór


INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU ZAKOŃCZENIA OCENY MERYTORYCZNEJ

W dniu 15 października 2019 r. Uchwałą nr 1551/2019 Zarząd Województwa Opolskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 (nabór III). Termin zakończenia oceny merytorycznej został wydłużony do 25 października 2019 r.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY FORMALNEJ

W dniach od 21 maja do 16 sierpnia 2019 r., przeprowadziliśmy ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach III naboru do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – III nabór.

Poniżej publikujemy listę projektów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu tj. oceny merytorycznej.


INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU NABORU WNIOSKÓW

W dniach od 13 do 20 maja 2019 r., przeprowadziliśmy III nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014‑2020. W ramach naboru, w trybie konkursowym wpłynęło 16 wniosków o dofinansowanie projektu. Wnioski, które wpłynęły w ramach naboru, zostały przekazane do kolejnego etapu konkursu, tj. oceny formalnej.


KOMUNIKAT W SPRAWIE ZMIANY REGULAMINU KONKURSU DOTYCZĄCEGO NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA 3.2.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDYNKACH PUBLICZNYCH AGLOMERACJI OPOLSKIEJ REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020 z dnia 21 marca 2019 r., Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, informuje o zmianie załącznika nr 4 do Regulaminu konkursu, tj. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców. Zmiana polega na uzupełnieniu dokumentacji konkursowej o wzór oświadczenia o wpisaniu projektu do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, które stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie.  


INFORMACJA O ZMIANIE REGULAMINU KONKURSU

W nawiązaniu do ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej, uprzejmie informujemy, że na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2019 r., Zarząd Województwa Opolskiego podjął Uchwałę nr 713/2019 w sprawie zmiany Uchwały nr 517/2019 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu oraz Ogłoszenia o konkursie dotyczących naboru wniosków o dofinansowanie projektów nr RPOP.03.02.02-IZ.00-16-001/19 w ramach Osi III Gospodarka niskoemisyjna dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Ww. Uchwałą wprowadzone zostały następujące zmiany:

 • w regulaminie konkursu: punkt 5. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

oraz

 • w ogłoszeniu o konkursie: wiersz Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów,

otrzymują brzmienie:

„Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej wynosi  16 472 000,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym obecnie dostępne są środki w wysokości 2 000 000,00 PLN, a środki w wysokości 14 472 000,00 PLN będą dostępne po przyznaniu przez Komisję Europejską środków z rezerwy wykonania."

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.” Powyższe zmiany podyktowane są ustaleniami Zespołu ds. Funduszy UE dotyczącymi kontraktowania środków zapisanych w rezerwie wykonania.


Termin naboru wniosków

od 2019-05-13 do 2019-05-20

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Grudzień 2019 r.

Miejsce składania wniosków

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
Plac Wolności 6, 45-081 Opole
(wejście od parkingu)

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie:

oraz

 • papierowej (w jednym egzemplarzu).

Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR) stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu. W zakresie doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Konkurs nie jest podzielony na rundy.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, porozumienia i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • jednostki naukowe,
 • szkoły wyższe,
 • przedsiębiorstwa[1] ,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
 • organizacje pozarządowe,
 • przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO) jedynie jako partner jednego z ww. podmiotów.

Forma prawna beneficjenta zgodnie z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada  2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 2009 z późn. zm.).


Wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie podmioty realizujące projekt na obszarze Aglomeracji Opolskiej.
[1] Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej w ramach Osi priorytetowej III Gospodarka niskoemisyjna RPO WO 2014-2020 tj.:

 1. Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna[1] budynków użyteczności publicznej[2] wraz z wymianą wyposażenia tych obiektów na energooszczędne w tym m.in.:
  • ocieplenie obiektu,
  • wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
  • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
  • instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,
  • instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.
 2. Audyty energetyczne dla sektora publicznego jako element kompleksowy projektu.

[1] Głęboka kompleksowa modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien lub drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową oraz nieodnawialną energię pierwotną. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia. Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego.
[2] Definicja budynku użyteczności publicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.2. Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020, stanowią załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu.

Maksymalny % poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

 • Projekty nieobjęte pomocą publiczną - 85%
 • Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1363)
 • W przypadku projektów państwowych jednostek budżetowych – 100%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

 

Kwota alokacji na nabór wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WO 2014-2020 do poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej wynosi  16 472 000,00 PLN pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym obecnie dostępne są środki w wysokości 2 000 000,00 PLN, a środki w wysokości 14 472 000,00 PLN będą dostępne po przyznaniu przez Komisję Europejską środków z rezerwy wykonania.

W ramach poddziałania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa.

Ze względu na fakt, iż kwoty PLN mają charakter przeliczeniowy limit dostępnych środków może ulec zmianie. W związku z tym dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

Umowy/decyzje o dofinansowanie projektów zostaną podpisane, z uwzględnieniem wysokości dostępnej alokacji wyliczonej na podstawie Algorytmu przeliczania środków.


 

Niezbędne dokumenty

 

 

Regulamin konkursu (wersja nr 4)

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 2. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 4. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 5. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 6. Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu.
 7. Kryteria wyboru projektów dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020.
 8. Lista wskaźników na poziomie projektu dla poddziałania 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej RPO WO 2014-2020

ARCHIWUM:

Inne dokumenty obowiązujące w naborze

 

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 33)
 3. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.)
 4. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej.
 5. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020
 6. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
 7. Wytyczne Inwestycji i Rozwoju w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
 10. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 11. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020
 12. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 15)
 13. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji
 14. Wytyczne Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020
 15. Wytyczne Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U.2015 poz. 1363).
 17. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020 pn. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Listy sprawdzające do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Wyżej wymienione dokumenty pomocnicze dostępne są pod adresem https://rpo.opolskie.pl/?p=1030 w zakładce „Dokumenty pomocnicze”.


W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem konkursu, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego i Unii Europejskiej.  Nieznajomość powyższych dokumentów może skutkować niewłaściwym przygotowaniem projektu, nieprawidłowym wypełnieniem formularza wniosku o dofinansowanie projektu (części merytorycznej oraz budżetu) oraz załączników i innymi konsekwencjami skutkującymi obniżeniem liczby przyznanych punktów, uzyskaniem negatywnej oceny, co skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu lub nieprawidłową realizacją projektu.
Mając na uwadze zmieniające się wytyczne i zalecenia, wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki w ramach niniejszego konkursu zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych: Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020; Instytucji Pośredniczącej ZIT RPO WO 2014-2020, oraz na portalu Funduszy Europejskich  

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu, o której mowa w art. 53 ust. 2 Ustawy wdrożeniowej, Wnioskodawca ma prawo w terminie 14 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w art. 45 ust. 4 ww. Ustawy, złożyć pisemny protest, za pośrednictwem instytucji, o której mowa w art. 39 ust. 1, tj. Instytucji Organizującej Konkurs – IP ZIT RPO WO 2014-2020, zgodnie z pouczeniem o którym mowa w art. 45 ust. 5 ww. Ustawy.  

Informacja na temat procedury odwoławczej obowiązującej dla konkursu została szczegółowo opisana w Ustawie wdrożeniowej (Rozdział 15) zamieszczonej na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 w zakładce: Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Pytania i odpowiedzi

 

W przypadku konieczności udzielenia wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu, IP ZIT RPO WO 2014-2020 udziela indywidualnie odpowiedzi na pytania wnioskodawcy. W przypadku pytań wymagających dodatkowych konsultacji, odpowiedzi będą przekazywane niezwłocznie po ich przeprowadzeniu. 

Zapytania do IOK można składać za pomocą:

 • Emaila: info@ao.opole.pl
 • Faksu: +48 77 44 59 612
 • Telefonu: +48 77 61 406, +48 77 54 17 933
 • Bezpośrednio w siedzibie:
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Dział Oceny i Wyboru Projektów (I piętro)
Plac Wolności 6, 45-081 Opole
(wejście od parkingu)
Linki

 

https://rpo.opolskie.pl/

https://aglomeracja-opolska.pl/

https://pw.opolskie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Ogłoszenie opublikowano 21.03.2019 r.