II Spotkanie Lokalnej Grupy URBACT

25.06. – 26.06.2019 r. – 2 intensywne dni, które przeznaczyliśmy na warsztaty z platformy Tropa Verde oraz wymiany praktyk z partnerami z Francji i Hiszpanii w ramach projektu Tropa Verde
z programu URBACT już za nami. Pierwszy dzień koncentrował się na II spotkaniu Lokalnej Grupy Wsparcia URBACTU, której członkowie mieli możliwość zapoznania się z systemem zarządzania gospodarką odpadami na obszarze Aglomeracji Nicejskiej, zadaniami, które będą realizowane
w najbliższym czasie w projekcie, a także z zasadami platformy Tropa Verde. Dzięki ścisłej współpracy z Wydziałem Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Opola oraz uprzejmości Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu nasi partnerzy projektowi mogli odwiedzić Laboratorium Segregacji Odpadami – Pracownię Muchy Odpaduchy. Wszyscy byli pod ogromnym wrażeniem pomysłu i pasji ludzi zaangażowanych w to przedsięwzięcie. Podczas krótkiego spaceru po centrum miasta Opola nasi goście zapoznali się z najważniejszymi atrakcjami turystycznymi, w tym z Muzeum Polskiej Piosenki, Wieżą Piastowską, Kościołem Świętej Trójcy i opolskim rynkiem. Drugi dzień wizyty przeznaczono na szkolenie z technicznych zagadnień funkcjonowania platformy Tropa Verde, a także odwiedziny w Zakładzie Komunalnym w Opolu oraz firmie REMONDIS Sp. z o. o. w celu zapoznania się ze z EkoŚcieżką oraz systemem gospodarki odpadami na terenie miasta Opola.
25.06. – 26.06.2019 r. – 2 very intensive days, which we have dedicated to workshops on the Tropa Verde platform and an exchange of good practice with our partners from France and Spain within project Tropa Verde from URBACT programme are already behind us. The first day was focused on
II ULG meeting, whose members ha dan opportunity to familiarize themselves with the waste management system in Nice Agglomeration in France, the tasks to be implemented in the near future in the project and the principles of the Tropa Verde web platform. Thanks to the close cooperation with Municipal Waste Management Department of the Opole City Hall and courtesy of the Municipal Teacher Training Centre in Opole, our project partners could visit Waste Segregation Laboratory – Waste Fly Laboratory. Everyone was impressed by the idea and passion of the people involved in this project. During the short walk through the city centre of Opole, our partners could see the main tourist attractions, including Museum of Polish Songs, the Piast Tower, the church of Holy Trinity and Opole Main Square. The second day of the visit was devoted to the training on the technical issues of functioning of the Tropa Verde web platform, as well as a visit in Separate Collection Point and Municipal Facility in Opole with Ecological Educational Path and REMONDIS company to see the waste management system in the city of Opole.