Agglomerations4Borderlands 2020+

Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+ (Agglomerations4Borderlands 2020+)

Projekt " Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+" (Agglomerations4Borderlands 2020+) realizowany jest przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oraz dwóch partnerów czeskich: Miasto Ołomuniec i Regionalną Agencję Rozwoju Moraw Środkowych. Projekt realizowany jest od lutego 2020 roku do stycznia 2023 roku.

 

Projekt zakłada współpracę dwóch aglomeracji, opolskiej i ołomunieckiej, w nowym okresie programowania Unii Europejskiej 2020+ poprzez następujące zadania:

 • wizyty studyjne i wymianę doświadczeń ze szczególnym uwzględnieniem instrumentu ZIT
  (z udziałem partnerów/instytucji współpracujących),
 • wymiany pracowników (w tym miast i gmin, NGO),
 • pomoc w nawiązaniu współpracy przez gminy oraz NGO-sy nieposiadające partnerów w Czechach lub Polsce,
 • planowaniu strategicznym oraz porównanie instrumentu ZIT w obydwu krajach i lobbing w celu przeniesienia dobrych praktyk na drugą stronę granicy.

Partnerzy projektu (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oraz Miasto Ołomuniec) odpowiadają za identyfikację problemów dotyczących rozwoju obszarów aglomeracyjnych położonych wokół Opola i Ołomuńca oraz za wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT)
w latach 2014-20. We wrześniu 2016 roku Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oraz Miasto Ołomuniec, jako pierwsze tego typu podmioty
w obydwu krajach, podpisały porozumienie o współpracy transgranicznej. Dotychczas zrealizowano dwa projekty w ramach wzajemnie współpracy.

Projekt rozwiązuje problem niedostatecznej współpracy pomiędzy instytucjami odpowiadającymi za rozwój obszarów funkcjonalnych wokół Opola oraz Ołomuńca. Celem wspomnianej współpracy jest dalsze ulepszenie polityk publicznych wdrażanych na obszarach aglomeracyjnych - poprzez przenoszenie dobrych doświadczeń.

 

Nowymi elementami współpracy są:

 • rozszerzenie wymian pracowników na inne instytucje (w tym urzędów miast i gmin),
 • pomoc w nawiązaniu współpracy przez gminy oraz NGO-sy nieposiadające partnerów po drugiej stronie granicy,
 • porównanie instrumentu ZIT w obydwu krajach (na stronie www projektu) i lobbing w celu przeniesienia dobrych praktyk
  na drugą stronę granicy,
 • współpraca partnerów w zakresie korzystania ze środków innych programów i wymianą doświadczeń związaną
  z udziałem w innych programach UE - w tym EWT (np. Interreg Europa, Interreg Central Europe), Urbact, itd.

Aktualna sytuacja instytucji partnerskich wymaga ściślejszej współpracy oraz wzmocnienia kontaktów transgranicznych, co doprowadzi do wymiany doświadczeń w dziedzinie rozwoju obszarów aglomeracyjnych. Wymiana doświadczeń będzie dotyczyła m.in. takich kwestii jak: wdrażanie instrumentu ZIT, nowatorskie trendy w rozwoju miast, zielona gospodarka, kultura, bioróżnorodność na obszarach miejskich, rewitalizacja terenów poprzemysłowych, profilaktyka zagrożeń, rzeki jako szansa rozwoju dla obszarów aglomeracyjnych oraz polityka senioralna.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska na lata 2014-2020.

 

W ramach projektu został utworzony portal internetowy www.razemdlarozwoju.eu.

Głównym zadaniem portalu jest intensyfikacja współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi oraz prywatnymi działającymi w Aglomeracji Ołomunieckiej oraz Aglomeracji Opolskiej. Częścią tworzonego portalu będą przejrzyste i podane w przystępnej formie informacje na temat systemów wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce oraz w Republice Czeskiej a także prezentacja projektów realizowanych za pośrednictwem instrumentu ZIT w obydwu obszarach funkcjonalnych. W ramach działania przedmiotowej strony upowszechnione będą także informacje dotyczące wydarzeń takich jak staże, wizyty studyjne, konferencje i seminaria organizowane w ramach projektu.