Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku

W dniu 9 maja 2023 roku uchwałą Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia Aglomeracja Opolska przyjęta została Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku, opracowana na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2023 r. poz. 40) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z2023 r. poz. 225, 412), która zgodnie z zapisami ustawowymi jest strategią rozwoju ponadlokalnego.

To kluczowy dokument strategiczny wyznaczający kierunki działań samorządów tworzących Aglomerację Opolską w perspektywie do 2030 roku, który zawiera następujące elementy, określone wymogami ustawy:

  1. wnioski z diagnozy;
  2. cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
  3. kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
  4. oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
  5. model struktury funkcjonalno-przestrzennej Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku, zawierający m.in. ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej - załącznik nr 1 do Strategii;
  6. obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa;                                 
  7. obszary strategicznej interwencji kluczowe dla Aglomeracji Opolskiej wraz z zakresem planowanych działań;
  8. system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
  9. ramy finansowe i źródła finansowania.

Zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 553) oraz na podstawie uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Opolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym opracowana została Prognoza oddziaływania na środowisko stanowiąca załącznik nr 2 do Strategii.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 – 5 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekt Strategii wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko podlegał konsultacjom społecznym w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 6 lutego 2023 roku Raport z przygotowania i konsultacji społecznych dokumentu stanowi załącznik nr 3 do Strategii.

Zgodnie z zapisami art. 10 a ust. 2 ustawy o prowadzeniu polityki rozwoju podmiot opracowujący strategię ponadlokalną przeprowadza uprzednią ewaluację trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju. Ewaluacja ex – ante została przeprowadzona przez podmiot zewnętrzny i zakończyła się raportem z dnia 8 marca 2023 r. Rekomendacje uzyskane w raporcie ewaluacyjnym zostały uwzględnione w zapisach Strategii.

Uchwałą nr 9105/2023 z dnia 21 marca 2023 roku Zarząd Województwa Opolskiego wydał opinię pozytywną dotyczącą sposobu uwzględnienia w Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej do 2030 roku ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie, określonych w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opolskie 2030.

Zgodnie z zapisami art. 10 g ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym Strategia przyjęta została przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w drodze uchwały nr W/7/2023 z dnia 9 maja 2023 roku.