Powołanie Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+

W dniu 28 lutego br. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska podjęło uchwałę w sprawie powołania Rady doradczej do spraw Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej 2021+ (zwanej Strategią ZIT).

Celem działalności Rady, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 jest opiniowanie decyzji związanych z przygotowaniem i wdrażaniem Strategii ZIT. Rada działa w imieniu partnerów społecznych i gospodarczych oraz podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska oraz podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób ze specjalnymi potrzebami, równości płci   i niedyskryminacji z terenu Aglomeracji Opolskiej. Opinie Rady nie mają charakteru wiążącego.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1)            opiniowanie projektu Strategii ZIT wraz z listą projektów zintegrowanych wskazanych do realizacji,

2)            opiniowanie zmian Strategii ZIT,

3)            udział w procesie monitorowania postępów wdrażania Strategii ZIT.

Zasady pracy i zakres umocowania członków w Radzie określone zostaną w Regulaminie pracy Rady Doradczej przyjętym na pierwszym posiedzeniu, które planowane jest na dzień 14 marca br.