Konferencja pt.: „Różnorodność biologiczna jako element zintegrowanego rozwoju i współpracy”

                        

Dnia 3 października 2019 r. w Hotelu Arkas w Prószkowie odbyła się konferencja pt.: „Różnorodność biologiczna jako element zintegrowanego rozwoju i współpracy” stanowiąca podsumowanie projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne”. Konferencja finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W pierwszej części konferencji, opatrzonej tytułem „Co za nami?” omawiane były dobre praktyki w zakresie projektów opartych na bioróżnorodności i ochronie przyrody. Bernadeta Lisson – Pastwa przedstawiła stan realizacji projektu „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” oraz stopień osiągniecia wskaźników produktu i rezultatów. Pan Krzysztof Reinert – zastępca Burmistrza Gogolina omówił na przykładzie projektów wykorzystanie potencjału przyrody i ochrony różnorodności w gminie o tradycjach przemysłowych. Pan Bartłomiej Kostrzewa – zastępca Burmistrza Brzegu przedstawił projektu miasta Brzeg, realizowane w oparciu o środki zewnętrzne dotyczące ochrony bioróżnorodności.  Pracownik Biura Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska pan Mateusz Huk zaprezentował doświadczenia i dobre praktyki w projektach krajowych i międzynarodowych.

W drugiej części konferencji zatytułowanej „Co przed nami?” dyskutowano o perspektywach rozwojowych gmin w przyszłości, o problemach i wyzwaniach czekających nas w najbliższym czasie. Pan prof. dr hab. Mirosław Wiatkowski omówił problemy i wyzwania związane z gospodarowaniem wodą. Pan Bartosz Ostrowski przedstawił możliwości realizacji projektów zintegrowanych opartych na rozwoju turystyki i promocji Aglomeracji Opolskiej.  Pan Daniel Chojnacki zaprezentował zagadnienia związane z zagospodarowaniem tras rowerowych na terenach cennych przyrodniczo. Pan dr Krzysztof Badora wygłosił wykład związany z bioróżnorodnością nad Odrą i wyzwaniami gmin związanymi z tym obszarem w najbliższych latach. Całość konferencji zakończyła debata podsumowująca zagadnienia merytoryczne poruszane w czasie konferencji.

Serdecznie dziękujemy prelegentom i uczestnikom za udział w konferencji, zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi przez zaproszonych ekspertów.

 

  Projekt RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r.