Zamówienia publiczne

2019-02-15 -

Zapytanie nr ZP/AO/6/2019

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego.
2019-02-14 -

ZP/AO/5/2019

Zapytanie ofertowe na dostarczenie do siedziby Zamawiającego tonerów do urządzeń wielofunkcyjnych wraz z pojemnikami na zużyte tonery oraz ich wymianą.
2019-01-25 -

Zapytanie nr ZP/AO/4/2019

Zapytanie ofertowe – przeprowadzenie spotkań tematycznych/wykładów otwartych w ramach projektu RPOP.05.01.00-16-0003/16 „ Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r.
2019-01-15 -

Zapytanie ofertowe nr ZP/AO/2/2019

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usługi na rzecz Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w zakresie obsługi zamówienia publicznego, polegającej na doradztwie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu...