Opolská Aglomerace jako Zprostředkující Subjekt v systému managementu unijních fondů

Opolská Aglomerace vznikla na základě dohody uzavřené v září 2012. Představovala platformu pro spolupráci 20 gminných samospráv soustředěných do funkční oblasti Opole. Ke skupině  gmin vzájemně spolupracujících v rámci Aglomerace se o něco později připojila i gmina Tułowice.

 

V této konfiguraci fungovala Opolská Aglomerace déle než rok. V té době byly stanoveny oblasti a  formy spolupráce a ustanoveny pracovní týmy zabývající se otázkami, které jsou pro partnery klíčové. Zahájeny byly také práce na strategii rozvoje Opolské Aglomerace a na dalších programových dokumentech, týkajících se klíčových oblasti působení: hospodářství, dopravy, rozvoje teleinformatických sítí apod.

 

Dnes je Opolská Aglomerace územní strukturou o rozloze 2 370 km2, kterou obývá 337 400 osob. Zahrnuje oblast 21 gmin, které spojují silné funkcionální, hospodářské a sociální vazby. Tyto gminy se rozhodly, že pro další rozvoj je potřebná větší integrace a koordinace aktivit: namísto toho, aby si vzájemně konkurovaly, deklarovaly svoji vůli ke společné realizaci úkolů. Dobrým příkladem zde jsou  projekty na rozšíření infrastruktury pitné vody a odpadních vod, postupné budování aglomeračního systému hromadné dopravy, společné aktivity v oblasti vzdělávání a kultury.

 

Z jakého důvodu pak vzniklo Sdružení a čím se tyto dva pojmy liší: Opolská Aglomerace a Sdružení Opolská Aglomerace?

 

Společně s nárůstem počtu a složitosti úkolů se struktura dohody ukázala jako nedostatečná. Partneři se rozhodli založit sdružení, jemuž byly svěřeny úkoly stanovené v dohodě z roku 2012 a také nové funkce související s realizací integrovaných projektů, vyplývajících z přijaté strategie rozvoje.

 

V systému managementu unijních fondů se tak objevuje zcela nový prvek. Ve stávajícím programovacím období se bude Sdružení Opolská Aglomerace jako tzv. Zprostředkující Subjekt - vedle Vojevodského úřadu práce a Opolského centra pro rozvoj hospodářství – spoluúčastňovat v rozdělování unijních prostředků. Přesněji řečeno: kvót prostředků určených na rozvoj území Aglomerace. To označuje bezprostřední vliv na směry a způsob rozdělování dostupných finančních prostředků, jaký do té doby gminy Aglomerace neměly. To je v souladu s předpoklady městské politiky EU, která dnes městům uděluje mnohem více prerogativ v managementu evropských fondů.

 

V „Regionálním operačním programu opolského vojvodství na roky 2014 -2020” byly uvedeny oblasti, které bude realizovat Sdružení Opolská Aglomerace jako Zprostředkující Subjekt v systému managementu evropských fondů v našem vojvodství. Sdružení bude konat ve prospěch rozvoje nízkoemisního hospodaření a zachování a ochrany přírodního prostředí. Podporovat bude rovněž aktivity, které vedou k nárůstu konkurenceschopnosti malých a středních podniků na území Opolské  Aglomerace, včetně přípravy investičních terénů. Bude propagovat činnosti sloužící k efektivnímu využívání zdrojů. A konečně, bude rovněž realizovat činnosti zaměřené na získávání dovedností a zdokonalování se po celý život. Implementované projekty zahrnují všechny etapy vzdělávací cesty; od předškolního vzdělávání přes další stupně všeobecného a odborného vzdělávání.

 

Sdružení bude plnit úkoly související s výběrem projektů k dofinancování a také jiné úkoly spojené s přípravou a implementací projektů, informačními a propagačními aktivitami a dále s evaluací programu. Jejich katalog  brzy uvede charakteristické rysy dohody uzavřené mezi vedením Opolského vojvodství a Sdružením Opolská Aglomerace.

 

Projekty budou realizovány  způsobem integrovaných územních investic (ZIT), spolufinancovaných v rámci ROP OV a rovněž i programů tuzemských. V regionálním programu byla pro ně vyčleněna položka  71,4 mil. euro (přibl. 307 miliónů PLN), které budou společně s fondy představujícími vlastní vklad beneficientů projektu určeny na další rozvoj Opolské Aglomerace.