ZIT W Polsce/ ITI v Polsku

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) - nowy instrument unijny w ramach polityki spójności, wprowadzony przez KE w Perspektywie Finansowej 2014-2020, mający służyć zrównoważonemu rozwojowi obszarów dużych miast i przyległych gmin (tzw. obszarów funkcjonalnych). W Polsce ZIT realizowane są na 24 obszarach w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Obszar, na którym realizowany jest ZIT, uzgodniony był wspólnie przez samorząd województwa oraz gminy zainteresowane realizacją ZIT. Obszar ten jest określony w stosownej uchwale Zarządu Województwa.

Realizacji ZIT przyświecają trzy podstawowe cele:

 1. Promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych jednostek administracyjnych na miejskich obszarach funkcjonalnych.
 2. Zwiększenie efektywności podejmowanych interwencji poprzez realizację zintegrowanych projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie.
 3. Zwiększenie wpływu miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności.

W Polsce ZIT-y realizowane są

 • Na  terenie  miast  wojewódzkich i  obszarów  powiązanych  z nimi   funkcjonalnie.
 • Na terenie miast o charakterze regionalnym i subregionalnymi na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

W sumie w Polsce Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane na 24 obszarach funkcjonalnych, w tym na 17 obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich (Zielona Góra i Gorzów posiadają oddzielne ZIT-y) oraz 7 obszarach funkcjonalnych miast subregionalnych/ regionalnych.

W  celu  realizacji  instrumentu  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych niezbędne było spełnienie przez Związek ZIT następujących warunków:

 • zawiązanie     zinstytucjonalizowanej     formy     partnerstwa
 • przygotowanie Strategii ZIT
 • posiadanie odpowiedniej zdolności instytucjonalnej
 • podpisanie porozumienia do realizacji ZIT w województwie pomiędzy Związkiem ZIT a Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym
 • zawarcie stosownych zapisów w Regionalnym Programie Operacyjnym

Głównym źródłem finansowania ZIT w Polsce jest 16 programów operacyjnych, w ramach których na realizację ZIT w latach 2014-2020 zostanie przeznaczonych prawie 3,8 mld euro. Około 2,4 mld euro środków zostanie przeznaczonych na realizację Strategii ZIT z poziomu krajowego (projekty komplementarne).

W przypadku Aglomeracji Opolskiej, podstawowym źródłem finansowania zintegrowanych inwestycji terytorialnych jest Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, z którego na realizację ZIT przeznaczono łącznie 71,8 mln euro.

Szczegółowy podział alokacji przedstawiono poniżej:

 

Nr

Nazwa poddziałania

Alokacja

2.2.2

Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej

5.000.000,00

3.1.2

Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

40.900.000,00

3.2.2

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

9.400.000,00

5.3.3

Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

2.000.000,00

9.1.2

Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej

8.000.000,00

9.1.4

Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej

2.600.000,00

9.2.2

Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej

3.900.000,00

RAZEM

71.800.000,00

 

ITI V POLSKU

Integrated Territorial Investments (ITI) - nový nástroj EU v rámci politiky soudržnosti, zavedený Evropskou komisí ve plánovacím období EU 2014–2020. Nástroj je zaměřen na udržitelný rozvoj velkých měst a obcí v zázemí (tzv. Funkčních oblastí). V Polsku jsou ITI implementovány ve 24 oblastech v rámci regionálních operačních programů (RPO). Oblast, ve které je ITI implementována, byla dohodnuta společně vojvodskou samosprávou a obcemi, které mají zájem o implementaci ITI. Tato oblast je stanovena v příslušném usnesení rady vojvodství.

Implementace ITI má tři základní cíle:

 1. Využití partnerského modelu spolupráce různých samosprávních jednotek (obcí) v rámci funkčních městské oblasti.
 2. Zefektivnění intervencí díky realizaci integrovaných projektů, tj. komplexním způsobem, který odpovídá potřebám a problémům měst ve funkčním území
 3. Rozšířením vlivu měst a území s nimi funkčně spojených, ve smyslu provádění činností podporovaných na svém území v rámci politiky soudržnosti

ITI jsou implementovány v Polsku:

 • V rámci vojvodských měst a oblastí s nimi funkčně spojených     
 • Ve městech regionálního a subregionálního charakteru (a v oblastech, které s nimi funkčně souvisejí)

 

Celkově jsou v periodě 2014-2020 integrované územní investice v Polsku realizovány ve 24 funkčních oblastech, včetně 17 funkčních oblastí vojvodských měst (města Zielona Góra a Gorzów mají samostatné ITI) a dále pak v 7 funkčních oblastech (sub)regionálních měst.

 

Aby mohly být integrované územní investice v polských městech implementovány, bylo nutné splnění nezbytných podmínek:

 • vytvoření institucionalizované formy partnerství     
 • příprava strategie ITI      
 • mít odpovídající personální zajištění
 • podepsání dohody o realizaci ITI ve vojvodství mezi sdružením ITI a řídícím orgánem regionálního operačního programu      
 • plnění závazků vůči regionálnímu operačního programu      

Hlavním zdrojem financování ITI v Polsku je 16 regionálních operačních programů, v rámci kterých bylo na implementaci ITI v letech 2014–2020 přiděleno téměř 3,8 miliardy EUR. Na provádění strategie ITI na vnitrostátní úrovni bude přiděleno přibližně 2,4 miliardy EUR (doplňkové projekty).

V případě aglomerace Opolské je základním zdrojem financování integrovaných územních investic Regionální operační program Opolského vojvodství na období 2014–2020, z něhož bylo na realizaci ITI přiděleno 71,8 milionu EUR.

Podrobné alokace na jednotlivé aktivity je uveden níže:

 

Nr.

Název podopatření

alokace

2.2.2

Příprava investičních oblastí v aglomeraci Opole

5,000,000.00

3.1.2

Nízko-uhlíkové strategie v Opolské aglomeraci

40,900,000.00

3.2.2

Energetická účinnost ve veřejných budovách aglomerace Opole

9,400,000.00

5.3.3

Kulturní dědictví a kultura v Opolské aglomeraci

2,000,000.00

9.1.2

Podpora všeobecného vzdělávání v Opolské aglomeraci

8,000,000.00

9.1.4

Podpora předškolního vzdělávání v Opolské aglomeraci

2,600,000.00

9.2.2

Podpora odborného vzdělávání v Opolské aglomeraci

3,900,000.00

CELKEM

71,800,000.00