Strategie/ Strategie

 

 Strategia ZIT Aglomeracji Opolskiej

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej przyjęta została Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska w 2015 roku. Następnie dokument podlegał kilku aktualizacjom.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej jest dokumentem warunkującym pozyskanie wsparcia na realizację zintegrowanych działań służących rozwiązywaniu wspólnych dla całego obszaru funkcjonalnego problemów. Wskazuje priorytety i cele rozwojowe. Działania zaproponowane do realizacji w ramach ZIT realizują wspólną wizję i cele rozwojowe dla wszystkich jednostek terytorialnych z obszaru realizacji ZIT (Aglomeracji Opolskiej. Strategia ZIT uwzględnia wspólne strategiczne wybory uzgodnione przez członków Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

Dokument jest podstawą wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zawiera kluczowe wniosku z diagnozy obszaru Aglomeracji Opolskiej, wskazanie obszarów problemowych, priorytety i cele rozwojowe, działania możliwe do realizacji wraz z typami projektów, ogólne zasady dotyczące trybu wyboru projektów w ramach ZIT, plan finansowy, opis systemu monitorowania Strategii.

Cel główny Strategii ZIT:

Zwiększenie konkurencyjności Aglomeracji Opolskiej

Dokument wskazuje 4 Priorytety rozwojowe:

  1. Nowe inwestycje i wzrost aktywności ekonomicznej mieszkańców Aglomeracji Opolskiej
  2. Gospodarka niskoemisyjna
  3. Wysoka jakość edukacji
  4. Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej

Zgodnie z zapisami Strategii, w ramach ZIT Aglomeracji Opolskiej realizowane będą działania dotyczące:

  1. Przygotowania terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej
  2. Zwiększenia efektywności energetycznej w budynkach Aglomeracji Opolskiej
  3. Wdrożenia gospodarki niskoemisyjnej w Aglomeracji Opolskiej
  4. Wsparcia edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego i zawodowego w Aglomeracji Opolskiej
  5. Renowacji i promocji unikalnych zasobów kulturowych Aglomeracji Opolskiej

Strategie ITI Opolské aglomerace

Strategie integrovaných územních investic Opolské Aglomerace byla schválena usnesením Valného shromáždění členů Sdružení Opolské Aglomerace v roce 2015. Od tét doby prošel dokument několika aktualizacemi.

Vznik dokument v podobě Strategie integrovaných územních investic Opolské aglomerace byl podmínkou pro získání finanční podpory na implementaci integrovaných akcí zaměřených na řešení klíčových problémů ve funkčním území (aglomeraci). Dokument definuje rozvojové priority a cíle. Aktivity navrhované k implementaci v rámci ITI představují společnou vizi a rozvojové cíle všech územních jednotek v území vymezeném pro realizaci ITI (Opolské aglomerace). Strategie ITI respektuej společná strategická rozhodnutí schválená členy Sdružení Opolské aglomerace.
Tento dokument je základem pro realizaci Integrovaných územních investic v rámci Regionálního operačního programu Opolského vojvodství na období 2014–2020. Obsahuje klíčové závěry z anylýz oblasti, identifikuje problémové oblasti, rozvojové priority a cíle, aktivity, které lze realizovat včetně typových projektů, prezentuje i obecné principy týkající se způsobu výběru projektů v rámci ITI, finanční plán, popisu monitorovacího systému strategie atd.

Hlavní cíle Strategie ITI :

Zvyšování konkurenceschopnosti Opolské aglomerace

Dokument uvádí 4 rozvojové priority:

1. Nové investice a zvýšení ekonomické aktivity obyvatel Opolské aglomerace

2. Nízkouhlíková ekonomika

3. Vysoká kvalita vzdělávání

4. Kulturní dědictví a kultura v Opolské aglomeraci

 

V souladu se schválenou strategií budou v rámci ITI Opole Agglomeration realizovány aktivity týkající se:

1. Přípravy investičních zón v Opolské aglomeraci

2. Zvyšování energetické účinnosti v budovách v Opolské aglomeraci

3. Zavádění nízkouhlíkové ekonomiky v Opolské aglomeraci

4. Podpora předškolního vzdělávání, všeobecného a odborného vzdělávání v Opolské aglomeraci

5. Obnova a propagace jedinečných kulturních památek v Opolské aglomeraci


Strategia ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Ołomunieckiej została opracowana na podstawie Porozumienia o współpracy trzech miast Aglomeracji: Ołomuńca, Přerova i Prostějova, które zostało podpisane wiosną 2013 r. Opracowanie dokumentu możliwe było również dzięki włączeniu Aglomeracji Ołomunieckiej do 7 obszarów metropolitalnych w Czechach, które wdrażają zintegrowane inwestycje terytorialne w okresie programowania UE 2014–2020. Dokument Strategii zawiera jak część analityczną, część strategiczną i projektową, która zawiera informacje na temat dostępnych środków, plan działania, plan finansowy i opisuje proces wdrażania dokumentu. Strategia została zatwierdzona w 2016 r. Jest finansowana z sześciu programów operacyjnych. Podmiotem odpowiedzialnym za wdrażanie Strategii jest Miasto Ołomuniec.

Szczegółowe informacje na temat Strategii: https://www.olomoucka-aglomerace.eu/

Główne cele Strategii ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej

Globalnym celem Strategii ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej jest zwiększenie konkurencyjności Aglomeracji, w szczególności poprzez poprawę sytuacji ekonomicznej lokalnych przedsiębiorstw i rozwój lokalnej gospodarki, a także poprawę sytuacji na rynku pracy w aglomeracji. Niezbędnym warunkiem zwiększenia konkurencyjności obszaru jest również poprawa stanu i jakości infrastruktury lokalnej i regionalnej oraz środowisko wysokiej jakości.

Cele strategiczne:

Cel strategiczny Promowanie dopasowania podaży i popytu na rynku pracy stanowi odpowiedź na problemy zdefiniowane w części analitycznej Strategii. W ramach tego celu wspierane są podmioty gospodarcze tworzące miejsca pracy (popyt) oraz pracownicy (podaż). Osiem działań w ramach powyższego celu strategicznego koncentruje się na zasobach ludzkich zarówno w obszarze edukacji przed wejściem na rynek pracy (głównie w szkołach podstawowych i średnich), jak i na samych pracodawcach. Wszystkie podejmowane działania mają na celu utrzymanie istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy w przedsiębiorstwach działających na obszarze Aglomeracji Ołomunieckiej.

Cel strategiczny Stworzenie warunków dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy przyczynia się do realizacji celu głównego Strategii oraz realizacji wizji określonej w dokumencie poprzez połączenie nauki i badań z obszarami komercyjnymi, co korzystanie wpływa również rynek pracy. Cel strategiczny zakłada wykorzystanie potencjału badawczo – rozwojowego Aglomeracji i skutecznego wykorzystywania wyników badań w przedsiębiorstwach. Działania podejmowane w ramach celu obejmują inwestycje w obszarze B+R, infrastrukturę wspierającą oraz innowacyjne przedsiębiorstwa.

Cel strategiczny Rozwój infrastruktury i poprawa jakości życia uzupełnia poprzednie cele i realizuje działania w zakresie ułatwienia dostępu do rynku pracy i uczynienia całej aglomeracji bardziej atrakcyjnej dla życia i zamieszkania. Jest to wspierający, ale także bardzo ważny cel. Działania realizowane w ramach celu dotyczą transportu, infrastruktury przyczyniającej się do zwiększenia mobilności mieszkańców Aglomeracji (głównie poprzez wsparcie transportu publicznego), gospodarki odpadami, dbałości o dziedzictwo kulturowe.


Strategie ITI Olomoucké aglomerace:

Strategie ITI Olomoucké aglomerace byla vypracována na základě Memoranda o spolupráci tří statutárních měst Olomouce, Přerova, Prostějova, které bylo podepsáno na jaře 2013 a díky tomu, že o rok později, na jaře 2014, byla Olomoucká aglomerace zařazena mezi 7 metropolitních oblastí v České republice, které budou moci v plánovacím období EU 2014-2020 implementovat integrované teritoriální investice (ITI).   Samotná strategie obsahuje tradiční kapitoly, jako jsou analytická část, strategická a návrhová část s popisem jednotlivých opatření, akční plán, finanční plán a procesy implementace. Strategie byla schválena v roce 2016, je financována z šesti operačních programů a jejím nositelem je Statutární město Olomouc.

Více na - https://www.olomoucka-aglomerace.eu/

Hlavní cíle Strategie ITI:

Globálním cílem integrované strategie je zvýšení konkurenceschopnosti Olomoucké aglomerace, a to zejména díky zvýšení ekonomické výkonnosti místních podniků a rozvoji místní znalostí ekonomiky a také zlepšením podmínek na trhu práce v aglomeraci. Nezbytnou podmínkou pro zvýšení konkurenceschopnosti je pak zlepšení místní a regionální infrastruktury a kvalitní životního prostředí.

- Strategický cíl Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce reaguje na problémy definované v analytické části. Jeho cílem je podpora podnikatelských subjektů, kteří vytvářejí pracovní místa, tedy poptávky, a také zaměstnanců, tedy nabídky. Osm opatření tohoto strategického cíle se zaměřuje na lidské zdroje jak v oblasti vzdělávání před vstupem na trh práce (především v základních a středních školách), tak i u samotných zaměstnavatelů a dále jsou opatření zaměřena na udržení a tvorbu pracovních míst u podnikatelských subjektů.

- Strategický cíl Tvorba podmínek pro rozvoj znalostní ekonomiky naplňuje vizi prosperující a konkurenceschopné aglomerace prostřednictvím propojení vědy a výzkumu s komerční a aplikační sférou, což má opět příznivý dopad na trh práce. Cílem je využít potenciálu v aglomeraci u předaplikačního výzkumu a jejich efektivní propojení s podniky. Tři opatření tohoto specifického cíle kombinují investice do výzkumných a vývojových týmů, podpůrné infrastruktury a samotných inovačních podniků.

- Strategický cíl Rozvoj infrastruktury a zlepšení kvality života doplňuje předchozí cíle tak, aby se usnadnil přístup na trh práce a celá aglomerace se pro život stala atraktivnější. Jedná se o cíl podpůrný, avšak také velmi důležitý. Deset opatření tohoto cíle je zaměřeno na dopravní infrastrukturu vedoucí ke zvýšení mobility (především prostřednictvím podpory veřejné hromadné dopravy), na odpadové hospodářství, které s rozvojem trhu práce souvisí a na péči o kulturní dědictví - regionální dominanty aglomerace tak, aby docházelo ke zkvalitňování celého prostředí a zvyšování atraktivity území.