Partnerzy/ Partneři

PARTNERZY

Projekt "Razem dla rozwoju aglomeracji" realizowany jest przez 3 partnerów:

 1. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska
 2. Agencja Rozwoju Moraw Środkowych
 3. Miasto Ołomuniec

 

PARTNEŘI PROJEKTU

Projekt „Společně pro rozvoj aglomerací“ realizují 3 partneři:

 1. Sdružení Opolské aglomerace
 2. Agentura pro rozvoj střední Moravy
 3. Statutární město Olomouc

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA OPOLSKA

Wstępem do powołania Stowarzyszenia było podpisanie w 2012 roku Porozumienia w sprawie utworzenia Aglomeracji Opolskiej. Opole wraz z sąsiadującymi gminami postanowiło wspólnie rozwiązywać problemy wykraczające poza granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz wspólnie wykorzystywać pojawiające się szanse, chociażby w postaci funduszy europejskich. Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska powołane zostało przez 20 gmin województwa opolskiego na zebraniu założycielskim 16 października 2013r. W marcu 2014 roku do Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska dołączyła gmina Tułowice, stając się jego 21 członkiem.
Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska jest stowarzyszeniem jednostek samorządu terytorialnego powołanym na podstawie przepisów Ustawy o samorządzie gminnym. Działa na podstawie statutu.

Stowarzyszenie ma na celu wspieranie i rozwijanie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację Opolską poprzez:

 1. Wspólne planowanie rozwoju - uzgadnianie i rozstrzyganie zagadnień rozwojowych Aglomeracji Opolskiej,
 2. Sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obszarze Aglomeracji Opolskiej,
 3. Promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów tworzących Aglomerację Opolską,
 4. Integrację działań zmierzających do zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego tworzących Aglomerację Opolską,
 5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych i społecznych oraz realizację wspólnych przedsięwzięć prorozwojowych, mających na celu zrównoważony, wszechstronny rozwój Aglomeracji Opolskiej,
 6. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację przedsięwzięć prorozwojowych i wspólną realizację projektów,
 7.  Wymianę informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego,
 8. Upublicznianie i promocję przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie;
 9. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania,
 10. Inne działania realizujące cele statutowe, w tym m. in. poprzez organizację szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz prezentacji.

Organami Stowarzyszenia są Walne Zebranie Członków, Zarząd oraz Komisja Rewizyjna.
W marcu 2015 roku Stowarzyszeniu powierzono pełnienie roli Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Województwa Opolskiego a Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska oraz Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu, SAO stało się częścią systemu wdrażania RPO WO na lata 2014-2020 jako Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Do głównych zadań Związku ZIT, pełniącego rolę IP RPO WO 2014-2020, zgodnie z zawartym Porozumieniem należy:

 1. Przeprowadzenie naborów we wskazanych dla ZIT obszarach wsparcia RPO WO 2014-2020;
 2. Opracowanie listy rankingowej projektów;
 3. Udział w pracach Komitetu Monitorującego RPO WO 2014-2020 oraz w działaniach podejmowanych w ramach procesu ewaluacji Programu;
 4. Monitorowanie postępu wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych;
 5. Promowanie i informowanie we współpracy z IZ RPO WO 2014-2020 o działaniach podejmowanych w ramach Programu i osiąganych efektach.

Strona www: www.aglomeracja-opolska.pl

SDRUŽENÍ OPOLKÉ AGLOMERACE

Sdružení vzniklo v roce 2012 podepsáním dohody o vytvoření aglomerace Opolské, kdy se vojvodské město Opole, spolu se sousedními obcemi, rozhodlo společně řešit problémy, které přesahují administrativní hranice samospráv a společně využívat nové příležitosti, včetně evropských fondů. Sdružení Opolské aglomerace bylo založeno 20 obcemi (gminami) Opolského vojvodství na ustavujícím zasedání dne 16. října 2013. V březnu 2014 se obec Tułowice ke sdružení Opolské aglomerace připojila a stala se tak jejím 21 členem.
Sdružení Opolské aglomerace je společenstvím jednotek místních samospráv zřízených na základě zákona o obecní samosprávě. Funguje na základě statutu. Cílem sdružení je podporovat a rozvíjet myšlenku lokální samosprávy a usilovat o sociálně-ekonomický rozvoj jednotek místních samospráv, které tvoří Opolskou aglomeraci. A to v těchto bodech:

 1. společné plánování rozvoje ve shodě s definovanými rozvojovými tématy Opolské aglomerace
 2. rozvoj spolupráce a integrace v oblasti aglomerace Opole,
 3. využití potenciálu partnerství mezi místní samosprávou a jinými subjekty, které tvoří Opolskou aglomeraci
 4. integrace aktivit zaměřených na udržitelný rozvoj jednotek místní samosprávy tvořících Opolskou aglomeraci
 5. podchycení společných hospodářských a sociálních iniciativ a provádění společných rozvojových projektů zaměřených na vyvážený a komplexní rozvoj
 6. hledání finančních prostředků vedoucích k realizaci rozvojových projektů a partnerských projektů
 7. výměna informací a zkušeností k v oblasti fungování samospráv
 8. publicita a propagace výsledků aktivit, které Sdružení realizuje
 9. spolupráci se všemi institucemi, které řeší podobná témata
 10. další aktivity vedoucí k povědomí o výše uvedeném - pořádání školení, konferencí, seminářů, výstav, studijních cest, prezentací aj.

Orgány Sdružení Opolské aglomerace jsou valná hromada členů, správní rada a výbor pro audit

V březnu 2015 bylo Sdružení Opolské aglomerace pověřeno plněním role Zprostředkujícího subjektu v rámci Regionálního operačního programu Opolského vojvodství 2014-2020. Na základě dohody mezi  Úřadem Opolského vojvodství, Sdružením Opolské aglomerace a vojvodským Úřadem práce v Opole, se SAO stalo součástí systému implementace ROP OV 2014-2020 pro oblast integrovaných územních investic.

Hlavní úkoly Opolského ITI, který spadá pod ROP OV 2014-2020 jsou:

 1. Vyhlašování výzev ve vybraných oblastech podpory ROP WO v období 2014-2020;
 2. Hodnocení projektů;
 3. Role v práci Monitorovacího výboru ROP OV 2014–2020 a v činnostech prováděných v rámci procesu hodnocení Programu;
 4. Monitoring implementace integrovaných územních investic;
 5. Spolupráce s ŘO ROP OV 2014-2020 na konkrétních činnostech v rámci programu, dosažených výsledcích atd.

Web: www.aglomeracja-opolska.pl


MIASTO OŁOMUNIEC - DEPARTAMENT FUNDUSZY

Departament Funduszy realizuje kompleksowo proces przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz programów krajowych.  
Składa się z dwóch działów:
Departament Przygotowania i Wdrażania Projektów zapewnia przygotowanie, wdrożenie i trwałość projektów dla Miasta Ołomuniec współfinansowanych z funduszy strukturalnych i krajowych. W ramach przygotowania projektu współpracuje z odpowiednimi departamentami Urzędu Miasta Ołomuniec w zakresie prawidłowego określenia zakresu projektów oraz przygotowania wniosków o dofinansowanie.

W okresie planowania 2014-2020 Departament Strategii odpowiada za realizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Ołomunieckiej, zapewnia wsparcie metodologiczne, konsultuje zintegrowane projekty ze wszystkimi potencjalnymi beneficjentami projektów w Aglomeracji Ołomunieckiej, organizuje spotkania grup roboczych ZIT i komitetu sterującego, planuje i monitoruje projekty, przygotowuje proces  oceny projektów, współpracuje z instytucjami zarządzającymi programami operacyjnymi, z miastami i gminami Aglomeracji Ołomunieckiej oraz z innymi interesariuszami rozwoju regionalnego.
Miasto Ołomuniec w projekcie Razem dla rozwoju aglomeracji realizuje zadania merytoryczne i odpowiada za porównanie systemów wdrażania instrumentu ZIT w Polsce i Republice Czeskiej.

Strony internetowe:

https://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod

https://www.olomouc.eu/

 

Statutární město Olomouc – Odbor dotačních prostředků

Odbor dotačních projektů zajišťuje komplexní agendu přípravy a realizace projektů financovaných z dotačních programů EU a ČR. Skládá se ze dvou oddělení.

- Oddělení přípravy a realizace projektů zajišťuje přípravu, realizaci a udržitelnost projektů Statutárního msta Olomouce spolufinancovaných ze Strukturálních fondů a národních dotačních programů. V rámci přípravy projektů spolupracuje s příslušnými odbory magistrátu města Olomouce na správném nastavení parametrů projektu a zpracovává žádosti o poskytnutí dotace.

- oddělení dotačních titulů a strategie ITI zajišťuje v plánovacím období 2014-2020 implementaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace, poskytuje metodickou podporu, konzultuje integrované projekty se všemi potenciálními předkladateli projektů v Olomoucké aglomeraci, svolává jednání pracovních skupin a řídicího výboru ITI, vyhlašuje výzvy a provádí sběr ptojektových záměrů, monitoruje projekty a přínosy integrovaných řešení, zpracovává příslušné evaluace, spolupracuje řídicíi orgány operačních programů, s městy a obcemi ve svém území a s dalšími důležitými aktéry v regionálním rozvoji včetně významných istitucí.

Web:
https://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod

https://www.olomouc.eu/


AGENCJA ROZWOJU MORAW ŚRODKOWYCH

Agencja Rozwoju Moraw Środkowych (RARSM) została utworzona w 1996 r. w odpowiedzi na potrzeby rozwiązywania problemów rozwojowych o zasięgu regionalnym i koordynacji strategii rozwoju regionalnego. Założycielami podmiotu jest Stowarzyszenie Gmin Moraw Środkowych i Miasto Ołomuniec. Agencja działa głównie na terenie Kraju Ołomunieckiego, tj. powiatów - Ołomuniec, Przerów, Prostějov, Šumperk i Jeseník. W niektórych obszarach działalność Agencji obejmuje również Kraj Zliński, tj. powiaty - Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště i Kroměříž. Zasięg działalności Agencji nie jest sztywno określony granicami administracyjnymi.

Agencja realizuje głównie działania informacyjne, doradcze, szkoleniowe i mediacyjne dla miast, gmin i podmiotów gospodarczych. Ponadto Agencja realizuje zadania związane z promocją regionu, realizuje projekty współfinansowane ze środków UE, działa w obszarze współpracy międzyregionalnej, transferu know-how, wdrażania projektów międzynarodowych, wspierania współpracy między samorządem a biznesem i innymi instytucjami. Zakres działalności Agencji jest szeroki.

Strona internetowa:  http://www.rarsm.cz/

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy

Regionální agentura pro rozvoj Střední Moravy (RARSM) vznikla v roce 1996 na základě potřeby řešení regionálních problémů a koordinování strategií rozvoje regionu. Jejími zakladateli jsou Sdružení obcí střední Moravy (SOSM) a město Olomouc. Agentura působí především na území Olomouckého kraje, tj. okresů – Olomouc, Přerov, Prostějov, Šumperk a Jeseník, v některých oblastech se její činnost dotýká i Zlínského kraje, tj. okresů – Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž. Její působnost ale není striktně vymezena hranicemi kraje.

Předmětem činnosti sdružení je zejména informační, poradenská, školící a zprostředkovatelská činnost pro města, obce a podnikatelské subjekty. Mezi další činnosti povolené na základě živnostenských a jiných opravnění patří – propagace regionu, Využívání dotačních programů EU, meziregionální spolupráce, transfer know-how, realizace mezinárodních projektů, podpora spolupráce mezi obcemi, podnikatelskou sfůrou a dalšími institucemi, příprava rozvojových projektů měst, obcí nebo podnikatelských subjektů, podpra cestovního ruchu atd.

Více informací na - http://www.rarsm.cz/