Informacje o projekcie/ Informace o projektu

Projekt "Razem dla rozwoju aglomeracji" (Agglomerations4Borderlands) realizowany był przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oraz dwóch partnerów czeskich: Miasto Ołomuniec i Regionalną Agencję Rozwoju Moraw Środkowych. Projekt realizowany był od lutego 2018 roku do lutego 2020 roku.

Zadanie realizowane było przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska.

Celem globalnym projektu był rozwój współpracy instytucji publicznych oraz stworzenie transgranicznych sieci współpracy, które spowodują efekt multiplikacyjny w zakresie zintegrowanego rozwoju terytorialnego obszarów obydwu aglomeracji. 

Ponadto celem projektu była wymiana doświadczeń prowadząca do intensyfikacji współpracy w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego Aglomeracji Opolskiej oraz Aglomeracji Ołomunieckiej. Realizacja projektu przyczynić miała się do zwiększenia poziomu współpracy i wykorzystania wspólnie wypracowanych rozwiązań, co przyniesie oszczędności w zakresie wykorzystania środków publicznych i pomoże w zwiększeniu efektywności projektów skierowanych do społeczności lokalnych.

W wyniku realizacji projektu doszło przede wszystkim do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji odpowiedzialnych za rozwój społeczno-gospodarczy obydwu aglomeracji oraz wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Efektem wymiany doświadczeń będzie natomiast próba wykorzystania rozwiązań stosowanych w kraju sąsiada po drugiej stronie granicy, co w znacznym stopniu przyczyni się do wzrostu jakości wdrażanych polityk publicznych.

Idea projektu została wypracowana wspólnie przez partnerów projektowych w 2016 roku jako odpowiedź na niewystarczający poziom współpracy pomiędzy instytucjami, które na pograniczu polsko – czeskim odpowiadają za realizację zintegrowanych działań prorozwojowych.

Partnerzy projektu dostrzegli możliwość wymiany doświadczeń w kluczowych dla rozwoju obu aglomeracji obszarach, w tym zarządzaniu instrumentem zintegrowanych inwestycji terytorialnych, który wdrażany jest przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska oraz Miasto Ołomuniec.

Porównanie obu systemów wdrażania instrumentu ZIT (ITI) okazało się jednym z najwartościowszych elementów projektu. Planowana jest implementacja wybranych elementów systemu czeskiego w Aglomeracji Opolskiej.   

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

1. Wizyty przedstawicieli partnera polskiego oraz instytucji współpracujących w Aglomeracji Ołomunieckiej.

2. Opracowanie podstrony poświęconej projektowi.

3. Wizyty przedstawicieli partnerów czeskich oraz instytucji współpracujących w Aglomeracji Opolskiej.

4. Wymiana pracowników i staże w instytucjach partnerskich.

Projekt skierowany był do następujących grup docelowych:

1. Osób odpowiedzialnych za realizację polityk publicznych w instytucjach zajmujących się rozwojem dwóch obszarów funkcjonalnych - Aglomeracji Opolskiej oraz Aglomeracji Ołomunieckiej.

2. Przedstawicieli instytucji współpracujących, którzy biorą udział w wizytach studyjnych (np. szkół wyższych, organizacji wsparcia biznesu, itd.).

3. Mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz Aglomeracji Ołomunieckiej.

 

INFORMACE O PROJEKTU

Projekt „Společně pro rozvoj aglomerací“ (Agglomerations4Borderlands) byl realizován Sdružením Opolské aglomerace (SAO Opole) a dvěma českými partnery – Statutárním městem Olomouc a Regionální agenturou pro rozvoj střední Moravy. Projekt byl realizován od února 2018 do února 2020.

Celý projekt byl realizován s podporou Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG VA Česká republika - Polsko. Hlavním cílem projektu byl rozvoj spolupráce mezi veřejnými institucemi a vytvoření sítí přeshraniční spolupráce, které přispívají k multiplikačnímu efektu v oblasti integrovaného územního rozvoje oblastí obou aglomerací. Cílem projektu byla kromě výše uvedeného i výměny zkušeností vedoucích k intenzivnější spolupráci v oblasti socioekonomického rozvoje Opolské a Olomoucké aglomerace. Realizace projektu tedy měla přispět jak ke zvýšení úrovně spolupráci, tak i k využívání řešení, která přinesou úspory ve využívání veřejných prostředků a pomáhají zvýšit efektivitu projektů lokálních institucí.

V průběhu realizace projektu došlo především k výměně zkušeností mezi zaměstnanci institucí odpovědných za socioekonomický rozvoj obou aglomerací s využitím integrovaných územních investic. Přidanou hodnotou tohoto sdílení zkušeností bude i snaha využívat některá dobrá řešení ze sousední země na druhé straně hranice, což může přispět k vyšší kvalitě realizovaných veřejných politik.

Myšlenka projektu se zrodila v roce 2016 jako reakce na nedostatečnou úroveň spolupráce mezi institucemi, které jsou na polsko-české hranici odpovědné za implementaci integrovaných aktivit zaměřených na rozvoj regionů. Partneři projektu spatřují příležitost k výměně zkušeností v klíčových oblastech rozvoje obou aglomerací, včetně samotného řízení nástroje integrovaných územních investic, jejichž nositelem jsou Sdružením Opolské aglomerace a Statutární město Olomouc. Srovnání obou přeshraničních systémů implementace nástrojů ITI se ukázalo jako jeden z nejcennějších výstupů projektu. Plánuje se implementace vybraných prvků českého systému v Opolské aglomeraci.

V rámci projektu proběhly následující aktivity:

1. Návštěvy představitelů polského partnera a spolupracujících institucí v Olomoucké aglomeraci.

2. Vznik webových stránek projektu.

3. Návštěvy představitelů českých partnerů a spolupracujících institucí v Opolské aglomeraci.

4. Výměny a stáže zaměstnanců v partnerských institucích.

 

Projekt byl určen následujícím cílovým skupinám:

1. Osoby odpovědné za implementaci veřejných politik v institucích zabývajících se rozvojem dvou funkčních oblastí - aglomerace Opolské a aglomerace Olomoucké.

2. Zástupci spolupracujících institucí, kteří se účastní studijních návštěv (např. univerzity, hospodářské komory atd.)

3. Obyvatelé Opolské aglomerace a Olomoucké aglomerace.