Historia współpracy/ Historie spolupráce

Współpraca Aglomeracji Opolskiej i Aglomeracji Ołomunieckiej zapoczątkowana została w 2016 roku, kiedy to  przedstawiciele obu aglomeracji podpisali Porozumienie o współpracy transgranicznej. Było to pierwsze Porozumienie podpisane pomiędzy podmiotami odpowiedzialnymi za wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce i Republice Czeskiej.

Kolejnym krokiem do zacieśnienia i pogłębienia współpracy była realizacja pierwszego partnerskiego projektu -   „Współpraca Aglomeracji Opolskiej i Aglomeracji Ołomunieckiej”, który realizowany był w latach 2017-2018 w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu INTERREG VA Republika Czeska –Polska. 

Głównym celem projektu była współpraca instytucjonalna w zakresie rozwoju społeczno - gospodarczego obydwu partnerskich aglomeracji oraz wymiana doświadczeń prowadząca do polepszenia współpracy w zakresie ukierunkowania procesu wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych (ZIT) w ramach obydwu obszarów - Aglomeracji Opolskiej oraz Aglomeracji Ołomunieckiej. Projekt zakładał realizację wizyt studyjnych przeznaczonych dla przedstawicieli obu aglomeracji, wymianę dobrych praktyk z zakresu wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych, konkurs wiedzy o Aglomeracji Ołomunieckiej realizowany po stronie polskiej oraz działania informacyjno – promocyjne.

Realizacja pierwszego wspólnego projektu pozwoliła na wzmocnienie współpracy transgranicznej i nawiązanie trwałych kontaktów pomiędzy partnerami projektu, co pozwoliło na realizację kolejnych wspólnych przedsięwzięć.

 

Spolupráce Opolské aglomerace a Olomoucké aglomerace byla zahájena v roce 2016, kdy zástupci obou aglomerací podepsali „Dohodu o přeshraniční spolupráci“. Jednalo se o první dohodu podepsanou mezi subjekty odpovědnými za realizaci integrovaných územních investic v Polsku a v České republice.

Dalším krokem k prohloubení spolupráce bylo zrealizování prvního partnerského projektu, který se nazýval „Spolupráce opolské aglomerace a olomoucké aglomerace“, byl realizován v letech 2017-2018 v rámci fondu mikroprojektů programu INTERREG VA Česká republika - Polsko.

Hlavním cílem projektu bylo prohloubení spolupráce mezi institucemi v oblasti socioekonomického rozvoje obou aglomerací a výměna zkušeností vedoucích ke zlepšení procesu implementace integrovaných teritoriálních investic (ITI) v obou územích aglomerací, Opolské i Olomoucké. Projekt zahrnoval realizaci studijních návštěv zástupců obou aglomerací, výměnu zkušeností v oblasti implementace integrovaných územních investic a také vědomostní soutěž o Olomoucké aglomeraci, která proběhla na polské straně. Dále pak informační a propagační aktivity.

Realizace prvního společného projektu umožnila posílení přeshraniční spolupráce a navázání trvalých kontaktů mezi oběma partnery projektu, což umožnilo realizaci navazujících společných projektů.