Działania kluczowe/ Klíčové činnosti

W ramach projektu zaplanowano szereg uzupełniających się działań. Wszystkie one skierowane są do odbiorców zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie granicy.

  1. Wizyty przedstawicieli partnera polskiego oraz instytucji współpracujących w Aglomeracji Ołomunieckiej.

Wizyty studyjne są doskonałą okazją do zgłębienia tematów istotnych dla partnerów projektu oraz instytucji z nimi współpracujących. Pozwalają na wymianę doświadczeń i bliższe poznanie rozwiązań funkcjonujących w danym obszarze tematycznym u partnera po drugiej stronie granicy.

W ramach projektu zorganizowano dwie wizyty studyjne partnera polskiego oraz przedstawicieli instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem Aglomeracja Opolska do Aglomeracji Ołomunieckiej. Tematami wiodącymi wyjazdów były: zarządzanie kryzysowe, transport publiczny oraz zarządzanie systemem wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz prezentacja dobrych praktyk wdrażania instrumentu ZIT.

Szczegóły w zakładce: kalendarium – wizyty w Aglomeracji Ołomunieckiej

  1. Wizyty przedstawicieli partnera czeskiego oraz instytucji współpracujących w Aglomeracji Opolskiej.

Komplementarnie do wizyt polskich przedstawicieli w Czechach, w ramach projektu zrealizowano również dwie wizyty studyjne przedstawicieli czeskich partnerów oraz instytucji z nimi współpracujących w Aglomeracji Opolskiej. Wizyty poświęcone były przede wszystkim wymianie dobrych praktyk, przedstawieniu efektów realizacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Aglomeracji Opolskiej oraz porównaniu systemów wdrażania ZIT w Polsce i w Czechach.

Szczegóły w zakładce: kalendarium – wizyty w Aglomeracji Opolskiej

  1. Wymiana pracowników i staże w instytucjach partnerskich

W ramach projektu zorganizowano staże dla pracowników instytucji partnerskich. W trakcie dwutygodniowych staży mieli oni okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania instytucji partnerskich po drugiej stronie granicy oraz zwiększyć swoje kompetencje w zakresie nauki języka kraju sąsiedniego. W trakcie staży, w których udział wzięło 6 przedstawicieli partnerów projektu, zorganizowano szereg spotkań i wizyt studyjnych, by jak najlepiej zapoznać uczestników staży z działalnością partnerów oraz wdrażaniem instrumentu ZIT w obu aglomeracjach (Opolskiej i Ołomunieckiej).

Szczegóły w zakładce: kalendarium - staże

  1. Działania informacyjno – promocyjne

W trakcie całego okresu realizacji projektu prowadzone były działania informacyjno – promocyjne, mające na celu zapoznanie grup docelowych projektu z jego działaniami i efektami. Wszystkie informacje dotyczące projektu publikowano na stronie internetowej partnerów projektu oraz w mediach społecznościowych. Zorganizowano konkurs wiedzy o Aglomeracji Ołomunieckiej za pośrednictwem FB. Nagrodami w konkursie były przygotowane w ramach projektu gadżety promocyjne. Dodatkowo opracowano i zrealizowano specjalną podstronę strony internetowej www.aglomeracja-opolska.pl (strona partnera wiodącego) poświęconą projektowi oraz prezentacji dobrych praktyk.

KLÍČOVÉ AKTIVITY

V rámci projektu proběhla řada aktivit, přičemž všechny byly zaměřeny na předkladatele i příjemce dotačních prostředků na polské i české straně hranice.

  1. Návštěvy představitelů polského partnera a spolupracujících institucí v Olomoucké aglomeraci.

Studijní návštěvy jsou vynikající příležitostí k představení témat, která řeší partneři projektu a instituce s nimi spolupracují. Umožňují výměnu zkušeností a hluší pochopení problematiky v dané tematické oblasti u partnera na druhé straně hranice. V rámci projektu proběhly dvě studijní návštěvy zástupců polského partnera a spolupracujících  institucí  v Olomoucké aglomeraci. Hlavními tématy byly - krizový management, systém řízení veřejné dopravy a fungování integrovaného dopravního systému, projekty realizované prostřednictvím ITI v různých tematických oblastech,  prezentace osvědčených postupů implementace ITI atd.

Podrobnosti v záložce: „kalendář“ – „návštěvy Olomoucké aglomerace“

  1. Návštěvy představitelů českého partnera a spolupracujících institucí v Opolské aglomeraci.

Zrcadlově k aktivitě návštěv polských zástupců v České republice umožnil projekt zrealizovat také dvě studijní návštěvy zástupců českých partnerů a s nimi spolupracujících institucí. Tyto návštěvy/studijní cesty proběhly v Opolské aglomeraci a v jejím nejbližším okolí. Návštěvy se dotkly především fungování ITI v Polsku obecně i s odlišnostmi v jednotlivých městech, prezentaci přínosů ITI Opolské aglomeraci nebo komparaci systémů implementace ITI v Polsku a České republice.

Podrobnosti na kartě: „kalendář“ – „návštěvy Opolské aglomerace“

  1. Výměny a stáže zaměstnanců v partnerských institucích

V rámci projektu se uskutečnily stáže pro zaměstnance partnerských institucí. Během dvoutýdenních stáží měli příležitost seznámit se s principy fungování partnerských institucí na druhé straně hranice a mj. i zdokonalit se v jazyku sousední země. Během stáží, kterých se zúčastnilo 6 zástupců projektových partnerů, proběhla řada schůzek, studijních návštěv a jiných setkání tak, aby se účastníci stáže co nejlépe seznámili s aktivitami partnerů a implementací nástroje ITI v obou aglomeracích.

Podrobnosti na kartě: „kalendář“ – „stáže“

  1. Informační a propagační činnost

Během celého období realizace projektu byly prováděny informační a propagační aktivity, aby se cílové skupiny projektu seznámily s jeho aktivitami, výsledky. Všechny informace o projektu byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách partnerů projektu a na médiích sociálních sítí. Prostřednictvím FB byla také uspořádána soutěž o znalosti Olomoucké aglomerace. Ceny v soutěži byly reklamní předměty připravené v rámci projektu. Zástupci Olomoucké aglomerace byli o výstupech projektu informováni během jednání pracovních skupin nebo řídicího výboru ITI.

Kromě výše uvedeného byla také spuštěna zvláštní podstránka webu www.aglomeracja-opolska.pl (umístěná na webu vedoucího partnera) věnovaná projektu a prezentaci dobré praxe.