Aglomeracja Ołomuniecka

Pracovní skupina/ Obszar:
1. Vzdělávání/ Edukacja

Název projektu/ Tytuł projektu:
Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy – strojní a stavební část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)
Utworzenie centrum szkoleniowego poprzez modernizcaję szkolnych warsztatów - część mechaniczna i budowlana (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)

Název OP/ Program Operacyjny:
Integrovaný regionální operační program/ Zintegrowany Regionalny Program Operacyjny

Žadatel/ Wnioskodawca:
Olomoucký kraj/ Kraj Ołomuniecki

Číslo a název opatření Integrované strategie/ Działanie Strategii ZIT:
1.1.3 Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury středních a vyšších odborných škol
1.1.3 Poprawa infrastruktury edukacyjnej szkół średnich i wyższych

Celkové způsobilé výdaje/ Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 56 656 439 Kč

Dotace EU/ Dotacja UE: 48 157 973 Kč

Termín realizace projektu/ Termin realizacji projektu: 2016 - 2018

Krátký popis projektu/ Krótki opis projektu:
Sigmundova střední škola strojírenská v Lutíně patří k nejvýznamnějším středním školám, vzdělávající žáky v oblasti strojírenství s vysokou mírou jejich uplatnitelnosti na trhu práce. Střední škola zajišťuje vzdělávání ve 2 objektech, v 1 objektu probíhá teoretická výuka a v 2 objektu praktická výuka. Projekt řeší komplexní modernizaci objektu praktické výuky - školních dílen. Cílem projektu je modernizace výuky, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Liceum inżynierskie w Lutínie jest jedną z najważniejszych szkół średnich, kształcącą uczniów na potrzeby rynku pracy (kierunki techniczne/ inzynierskie). Szkoła zapewnia kształcenie w dwóch obiektach. W pierwszym prowadzona jest nauka przedmiotów ogólnych oraz teoratycznych, w drugim prowadzona jest praktyczna nauka zwodou. Zadanie dotyczy kompleksowej modernizacji obiektu kształcenia praktycznego - warsztatów szkolnych. Projekt ma na celu unowocześnienie nauczania, poprawę jakości edukacji i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy.

Fotodokumentace (existuje-li)/ zdjęcia z realizacji: http://360.sigmundovaskola.cz/


Pracovní skupina/ Obszar:
1. Vzdělávání/ Edukacja

Název projektu/ Tytuł projektu:
Zkvalitnění a rozvoj infrastruktury DDM Magnet Mohelnice
Poprawa i rozwój infrastruktury DDM Magnet Mohelnice

Název OP/ Program operacyjny:
Integrovaný regionální operační program/ Zintegrowany Regionalny Program Operacyjny

Žadatel/ Wnioskodawca:
Město Mohelnice/ Miasto Mohelnice

Číslo a název opatření Integrované strategie/ Działanie Strategii ZIT:
1.1.4 Zkvalitnění infrastruktury zájmového a neformálního dětí a mládeže a vzdělávání a celoživotního učení
1.1.4 Poprawa jakości infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz edukacji i uczenia się przez całe życie

Celkové způsobilé výdaje/ Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 13 212 657 Kč

Dotace EU/ Dotacja UE: 11 230 759 Kč

Termín realizace projektu/ Termin realizacji projektu: 2017 - 2018

Krátký popis projektu/ Krótki opis projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality infrastruktury pro zájmové a celoživotní učení kompletní rekonstrukcí a modernizací vybavení DDM Magnet v Mohelnici, která umožní rozvíjet schopnosti v přírodovědných, řemeslných a technických oborech a dále v oblasti výuky cizích jazyků a digitálních technologií. Díky tomuto projektu dojde k naplnění opatření 1.1.4. ITI Olomoucké aglomerace v plném rozsahu.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości infrastruktury przeznaczonej do spędzania czasu wolnego i uczenia się przez całe życie poprzez całkowitą renowację i modernizację placówki DDM Magnet w Mohelnicach, co umożliwi rozwój umiejętności w dziedzinie nauki, rzemiosła i technologii, a także języka obcego i technologii cyfrowej.

Zajímavosti/ dodatkowe informacje:
Partnerem projektu je společnost Siemens s.r.o., která v Mohelnici i v celé aglomerace představuje jednoho z největších zaměstnavatelů.
Partnerem projektu jest firma Siemens, która jest jednym z największych pracodawców w Mohelnicach i całej Aglomeracji Ołomunieckiej.

Fotodokumentace (existuje-li)/ zdjęcia z realizacji: https://www.ddm-mohelnice.cz/fotogalerie/30-rekonstrukce-ddm-magnet-2018


Pracovní skupina/ Obszar:
3. Věda a výzkum/ Nauka i badania

Název projektu/ Tytuł projektu:
Vývoj systému robotické rentgenové inspekce
Opracowanie zrobotyzowanego systemu kontroli rentgenowskiej

Název OP/ Program operacyjny:
OP PIK

Žadatel/ Wnioskodawca:
Radalytica a.s.

Číslo a název opatření Integrované strategie/ Działanie Strategii ZIT:
2.3.1 Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center, zavádění inovací a ochrana duševního vlastnictví v podnicích
2.3.1 Tworzenie i rozwój centrów badawczo - rozwojowych w przedsiębiorstwach, wprowadzanie innowacji i ochrona własności intelektualnej w przedsiębiorstwach

Celkové způsobilé výdaje/ Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 9 881 412 Kč

Dotace EU/ Dotacja UE: 4 073 118 Kč.

Termín realizace projektu/ Termin reliacji projektu: 15. 8. 2018 – 31. 7. 2021

Krátký popis projektu/ Krótki opis projektu:
Předmětem projektu je vývoj robotické rentgenové inspekce se zaměřením na aplikaci v leteckém průmyslu. Systém bude pracovat v extrémně vysokých kategoriích přesnosti, bude využívat high-tech rentgenové zobrazovací detektory a zcela synchronní robotická ramena. Součástí bude nový zobrazovací systém, který bude možné převést mj. do virtuální reality.

Przedmiotem projektu jest opracowanie zrobotyzowanej kontroli rentgenowskiej ukierunkowanej na zastosowanie w przemyśle lotniczym. System będzie działał w bardzo precyzyjnych warunkach, wykorzystując zaawansowane technologicznie detektory rentgenowskie i całkowicie synchroniczne ramiona robotów. Będzie obejmować nowy system obrazowania, który będzie można przekształcić w rzeczywistość wirtualną.


Pracovní skupina/ Obszar:
3. Věda a výzkum/ Nauka i badania

Název projektu/ Tytuł projektu:
Partnerská síť v oblasti výzkumu a vývoje zobrazovací a osvětlovací techniky a optoelektroniky pro optický a automobilový průmysl
Sieć partnerska w dziedzinie badań i rozwoju technologii obrazowania i oświetlenia oraz optoelektroniki dla przemysłu optycznego i motoryzacyjnego

Název OP/ Program operacyjny:
OP VVV

Žadatel/Wnioskodawca:
Univerzita Palackého v Olomouci/ Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu

Číslo a název opatření Integrované strategie/ Działanie Strategii ZIT:
2.2.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
2.2.1 Rozwijanie zdolności zespołów badawczych, nawiązywanie strategicznych partnerstw i zacieśnianie długoterminowej współpracy organizacji badawczych ze sferą zastosowań

Celkové způsobilé výdaje/ Całkowite wydatki kwalifikowalne: 89 255 336 Kč

Dotace EU/ Dotacja UE: 64 415 680 Kč.

Termín realizace projektu/ Termin realizacji projektu: 1. 8. 2018 – 30. 11. 2022

Krátký popis projektu/ Krótki opis projektu:
Projekt AUTO-OLO je unikátním uskupením 5 komerčních subjektů a akademického partnera v oblasti spolupráce pro automobilový průmyslu speciálně zobrazovacích a osvětlovacích technologiích, za účelem uvedení unikátních výsledků do praxe a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti, zejména se zaměřením na unikátní technologie ve výrobní praxi, představení inovací založených na nejmodernějších poznatcích z oblasti HD systémů pro osvětlovací techniku a unikátní měřící systémy pro zobrazovací optiku.

Projekt, o skróconym tytule AUTO-OLO, to wyjątkowa inicjatywa 5 podmiotów komercyjnych i partnera akademickiego w dziedzinie współpracy dla przemysłu motoryzacyjnego ze specjalnymi technologiami obrazowania i oświetlenia, w celu zastosowania unikalnych wyników w praktyce i zwiększenia międzynarodowej konkurencyjności, ze szczególnym uwzględnieniem unikalnych technologii w produkcji na temat najnowszej wiedzy w dziedzinie systemów oświetlenia HD i unikalnych systemów pomiarowych do optyki obrazowania.

Zajímavosti/ dodatkowe informacje:
Zapojení partneři, Univerzita Palackého v Olomouci (RCPTM), Hella Autotechnik Nova, Meopta-optika, Montix, Laser-tech a OLC-Systems, tvoří unikátní konsorcium s potenciálem dlouhodobé spolupráce ve VaV činnostech.
Zaangażowani partnerzy, Uniwersytet Palackiego w Ołomuńcu, Hella Autotechnik Nova, Meopta-optics, Montix, Laser-tech i OLC-Systems, zawiązali wyjątkowe konsorcjum z potencjałem długoterminowej współpracy w zakresie badań i rozwoju (również po zakończeniu realizacji projektu).


Pracovní skupina/ Obszar:
3. Věda a výzkum/ Nauka i badania

Název projektu/ Tytuł projektu:
Hydrodynamický design čerpadel/ Konstrukcja pompy hydrodynamicznej

Název OP/ Program operacyjny:
OP VVV

Žadatel/ wnioskodawca:
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKU spol. s. r.o.

Číslo a název opatření Integrované strategie/ Działanie Strategii ZIT:
2.2.1 Rozvoj kapacit výzkumných týmů, navázání strategických partnerství a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou
2.2.1 Rozwijanie zdolności zespołów badawczych, nawiązywanie strategicznych partnerstw i zacieśnianie długoterminowej współpracy organizacji badawczych ze sferą zastosowań

Celkové způsobilé výdaje/ Całkowite wydatki kwalifikowalne: 70 012 046 Kč

Dotace EU/ dotacja UE: 59 510 239 Kč.

Termín realizace projektu/ Termin realizacji projektu: 1. 9. 2018 – 31. 12. 2022

Krátký popis projektu/ krótki opis projektu:
Projekt spojuje dlouholeté zkušenosti CENTRA HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU s vědeckým potenciálem Univerzity Palackého a dalšími partnery v kvalitativně nové uskupení pro dlouhodobou mezisektorovou spolupráci. Počítá s účastí vědců z mezinárodního prostředí, konkrétně z Finska, Číny a Ruska a aktivity komerčního partnera, holdingu SIGMA GROUP dávají předpoklady úspěšného využívání poznatků z realizace projektu v průmyslové praxi.

Projekt łączy wieloletnie doświadczenie HYDRAULICZNEGO CENTRUM BADAWCZEGO z potencjałem naukowym Uniwersytetu Palackiego i innych partnerów w nowym konsorcjum powołanym dla długoterminowej współpracy międzysektorowej. Projekt przewiduje udział naukowców ze środowiska międzynarodowego, a mianowicie z Finlandii, Chin i Rosji, a działania partnera handlowego, holdingu SIGMA GROUP, są warunkiem wstępnym skutecznego wykorzystania wiedzy z zakresu realizacji projektów w praktyce przemysłowej.


Pracovní skupina/ Obszar:
4. Mobilita/ Mobilność

Název projektu/ Tytuł projektu:
II/366 Prostějov - přeložka silnice

Název OP/ Program operacyjny:
Integrovaný regionální operační program/ Zintegrowany Regionalny Program Operacyjny

Žadatel/ Wnioskodawca:
Olomoucký kraj/ Kraj Ołomuniecki

Číslo a název opatření Integrované strategie/ Działanie Strategii ZIT:
3.1.1 Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic na vybrané regionální silniční síti
3.1.1 Przebudowa, modernizacja i budowa wybranych dróg regionalnych

Celkové způsobilé výdaje/ Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 353 000 000 Kč

Dotace EU/ Dotacja UE: 300 000 000 Kč.

Termín realizace projektu/ Termin realizacji projektu: 1. 1. 2014 – 30. 6. 2022

Krátký popis projektu/ Krótki opis projektu:
Hlavním cílem projektu je zlepšení dopravní infrastruktury prostřednictvím realizace přeložky silnice II/366, čímž dojde k odklonění tranzitní dopravy z centra města. Přeložka silnice bude tvořit vnější městský okruh, který zajistí propojení rychlostní komunikace R46 se sil. II/449 a II/366 ve směru na Kostelec na Hané.

Głównym celem projektu jest poprawa infrastruktury transportowej poprzez przeniesienie ruchu tranzytowego z centrum miasta. W wyniku realizacji projektu powstanie zewnętrzna obwodnica, która połączy drogę ekspresową R46. II / 449 i II / 366 w kierunku miasta Kostelec na Hané.

Zajímavosti/ dodatkowe informacje:
https://ct24.ceskatelevize.cz/regiony/2895047-zacina-stavba-prostejovskeho-obchvatu-ulevi-olomoucke-ulici-kterou-projizdi-dvanact

https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/zacala-stavba-severniho-obchvatu-prostejova-20190813.html


Pracovní skupina/ Obszar:
4. Mobilita/ Mobilność

Název projektu/ Tytuł projektu:
Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel a Odstavy tramvají Jeremenkova
Linia tramwajowa Nove Sady – Povel - II Etap wraz z przystankami tramwajowymi na ulicy Jeremenkovej

Název OP/ Program operacyjny:
OP D/ Program Operacyjny Transport

Žadatel/ Wnioskodawca:
Statutární město Olomouc/ Miasto Ołomuniec

Číslo a název opatření Integrované strategie/ Działanie Strategii ZIT :
3.1.3 Výstavba a modernizace infrastruktury systémů městské a příměstské dopravy na drážním principu
3.1.3 Budowa i modernizacja infrastruktury miejskich i podmiejskich systemów transportu szynowego

Celkové způsobilé výdaje/ Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 760 000 000 Kč

Dotace EU/ Dotacja UE: 646 000 000 Kč.

Termín realizace projektu/ Termin realizacji projektu: 1. 9. 2020 – 30. 11. 2022

Krátký popis projektu/ Krótki opis projektu:
Předmětem projektu je vybudování nové tramvajové trati o délce cca 1100 m v místní části Nové Sady - Povel v Olomouci s cílem zlepšení dopravní obslužnosti místní části Nové Sady a Povel v Olomouci veřejnou hromadnou dopravou šetrnou k životnímu prostředí a vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městě v elektrické trakci a dále vybudování areálu pro odstavy tramvají jako nezbytného technického zázemí drážní dopravy pro zajištění provozuschopnosti tramvajového provozu.

Przedmiotem projektu jest budowa nowego toru tramwajowego o długości ok. 1100 m w dzielnicy Nové Sady - Povel w Ołomuńcu w celu poprawy dostępności komunikacyjnej dzielnicy. Ponadto budowa przystanków tramwajowych stanowi niezbędne zaplecze techniczne transportu szynowego, aby zapewnić sprawność ruchu tramwajowego w Ołomuńcu.

Zajímavosti/ dodatkowe informacje:
https://moravia.cz/projekt/tramvajova-trat-povel/

http://www.olomouc.eu/tramvajova-trat/aktuality


Pracovní skupina/ Obszar:
5. Životní prostředí/ Środowisko

Název projektu/ Tytuł projektu:
Sběrné středisko odpadů Mohelnice/ Budowa wysypiska odpadów Mohelnice

Název OP/ Program operacyjny:
OP ŽP/ Program Operacyjny Środowisko

Žadatel/ Wnioskodawca:
Město Mohelnice/ Miasto Mohelnice

Číslo a název opatření Integrované strategie/ Działanie Strategii ZIT:
3.2.2 Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů
3.2.2  Budowa i modernizacja infrastruktury zbierania, sortowania i przetwarzania odpadów

Celkové způsobilé výdaje/ Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 15 000 000 Kč

Dotace EU/ Dotacja UE: 12 750 000 Kč.

Termín realizace projektu/ termin realizacji projektu: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

Krátký popis projektu/ Krótki opsi projektu:
Na území Olomoucké aglomerace vznikne další technicky a kapacitně vyhovující systém pro separaci odpadů, který přispěje k vytvoření komplexní, přiměřené a efektivní síťě zařízení k nakládání s odpady nejen v Mohelnici, ale i v území celého Olomouckého kraje s cílem omezit odkládání odpadů mimo místa k tomu určená.

Na obszarze aglomeracji ołomunieckiej zostanie wdrożony wydajny system segregacji odpadów, który przyczyni się do stworzenia kompleksowej, odpowiedniej i wydajnej sieci infrastruktury gospodarki odpadami nie tylko w Mohelnicach, ale także w całej Aglomeracji Ołomunieckiej.

Zajímavosti/ dodatkowe informacje:
https://sumpersky.denik.cz/zpravy_region/sberny_dvur_mohelnice_20071004.html


Pracovní skupina/ Obszar:
6. Památky/ Zabytki

Název projektu/ Tytul projektu:
Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce, II. Etapa
Odbudowa bazyliki Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w miejscowości Svatý Kopeček koło Ołomuńca, II Etap

Název OP/ Program operacyjny:
Integrovaný regionální operační program/ Zintegrowany Regionalny Program Operacyjny

Žadatel/ Wnioskodawca:
Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Klasztor Premonstratensów w Strahovie

Číslo a název opatření Integrované strategie/ Działanie Strategii ZIT:
3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví
3.3.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego

Celkové způsobilé výdaje/ Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 114 158 732 Kč

Dotace EU/ Dotacja UE: 97 034 923 Kč

Termín realizace projektu/ Termin realizacji projektu: 2016 - 2020

Krátký popis projektu/ Krótki opis projektu:
Svatý Kopeček je významným dominantním krajinným prvkem a díky své architektuře i bohaté výtvarné výzdobě náleží mezi mimořádně cenné barokní stavby. Dominantou areálu je monumentální chrám, bazilika Navštívení Panny Marie. Areál je od 17. století významným poutním místem, v roce 1995 navštívil Svatý Kopeček Svatý otec Jan Pavel II. a povýšil chrám na baziliku minor.
Díky komplexnímu pojetí obnovy areál znovu najde a významně rozšíří svoje funkční využití. Realizací předkládaného projektu bude památka v zásadě obnovena konečně po mnoha desetiletích bude schopna opět plnit funkci duchovního, kulturního a společenského centra a poutního místa.

Svatý Kopeček jest ważnym miejscem i równocześnie dominującym elementem krajobrazu. Dzięki swojej architekturze i bogatym zdobieniom jest perłą barokowej architektury i sztuki. Głównym punktem kompleksu jest monumentalna świątynia, Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Miejsce to jest ważnym miejscem pielgrzymkowym od XVII w. W 1995 r. Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Svatý Kopeček i podniósł świątynię do rangi bazyliki mniejszej.
Dzięki kompleksowej koncepcji renowacji kompleks ponownie zyska  a ponadto znacznie rozszerzy swoje funkcje i przeznaczenie. W ramach projektu kompleks zostanie gruntownie odrestaurowany i ponownie będzie mógł pełnić funkcje centrum życia duchowego, kulturalnego i społecznego oraz miejsca pielgrzymek.


Pracovní skupina/ Obszar:
6. Památky/ Zabytki

Název projektu/ Tytuł projektu:
Obnova kulturní památky olomoucké radnice I. a II. etapa
Renowacja zabytkowego obiektu Ratusza w Ołomuńcu I i II etap

Název OP/ Program operacyjny:
Integrovaný regionální operační program/ Zintegrowany Regionalny Program Operacyjny

Žadatel/ Wnioskodawca:
Statutární město Olomouc/ Miasto Ołomuniec

Číslo a název opatření Integrované strategie/ Działanie Strategii ZIT:
3.3.1 Rozvoj kulturního dědictví
3.3.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego

Celkové způsobilé výdaje/ Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 90 879 789 Kč

Dotace EU/ Dotacja UE: 77 247 820 Kč

Termín realizace projektu/ Termin realizacji projektu: 2015 - 2020

Krátký popis projektu/ Krótki opis projektu:
Budova olomoucké radnice, která vévodí Hornímu náměstí v Olomouci, je nejvýznamnější stavební památkou olomoucké světské architektury a vedle arcibiskupského paláce a šesti starobylých kostelů je také jedinou památkou s veřejným nebo reprezentativním posláním, která stále slouží svému původnímu určení. Stav budovy olomoucké radnice je v nevyhovujícím a částečně i havarijním stavu.
Projekt si klade za cíl zachovat, ochránit a dále rozvíjet potenciál kulturního dědictví a díky tomu přispět k rozvoji území olomoucké aglomerace s pozitivními dopady v oblasti cestovního ruchu a prezentace aglomerace samotné. Dále dojde k zajištění zabezpečení této světské budovy a vybudování nové expozice u vstupu do vyhlídkové věže. Digitalizace památky formou virtuální prohlídky taktéž přispěje k propagaci památky samotné.

Budynek Ołomunieckiego Ratusza, który dominuje na Górnym Rynku w Ołomuńcu, jest najważniejszym zabytkiem świeckiej architektury Ołomuńca. Oprócz Pałacu Arcybiskupa i sześciu zabytkowych kościołów, jest to również jedyny zabytek z misją publiczną lub reprezentacyjną, który nadal spełnia swój pierwotny cel. Stan budynku ratusza w Ołomuńcu jest niezadowalający i wymaga renowacji.

Projekt ma na celu zachowanie, ochronę i dalszy rozwój potencjału dziedzictwa kulturowego, a tym samym ma przyczynić się do rozwoju obszaru aglomeracji ołomunieckiej i przyczynić się do rozwoju turystyki oraz poprawić wizerunek aglomeracji.