Wizyty w Aglomeracji Opolskiej/ Návštěvy Opolské aglomerace

27-29 czerwca 2018r.

W dniach od 27 do 29 czerwca 2019r. w Opolu przebywali z wizyta studyjną przedstawiciele czeskich partnerów projektu Razem dla rozwoju aglomeracji. W wizycie wzięli udział pracownicy Urzędu Miasta Ołomuniec odpowiedzialni za wdrażanie zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Aglomeracji Ołomunieckiej, przedstawiciele miejskich jednostek oraz Zastępca Prezydenta Miasta Ołomuniec  Pan Ladislav Šnevajs. W trakcie pobytu w Opolu uczestnicy wizyty studyjnej zostali oprowadzeni po najważniejszych inwestycjach realizowanych lub zrealizowanych w ramach instrumentu ZIT lub dzięki dofinansowaniu innych funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Jednym z punktów pobytu w Opolu była również wizyta w opolskim ogrodzie zoologicznym, który od kilku już lat współpracuje z ogrodem zoologicznym w Ołomuńcu oraz realizuje wspólne projektu w ramach współpracy transgranicznej. Współpraca jednostek stanowi dobrą praktykę na pograniczu polsko – czeskim. Ponadto uczestnicy wizyty odwiedzili również gminę Turawa i Gminę Strzeleczki, które należą do Aglomeracji Opolskiej. W Gminie Turawa czescy partnerzy mogli zobaczyć infrastrukturę turystyczno – rekreacyjną jednego z najważniejszych turystycznie obszarów Aglomeracji – jezior turawskich. W Gminie Strzeleczki odwiedzono zamek w Mosznej, który również jest jedną z największych atrakcji turystycznych AO. Ponadto w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska zorganizowano spotkanie z przedstawicielami wszystkich działów Biura, którzy po krótce zapoznali czeską delegację ze specyfiką pracy na swoich stanowiskach. Omawiano między innymi proces naboru i oceny wniosków od dofinansowanie w ramach ZIT, proces monitorowania, dostępne narzędzia monitorowania, dokumenty strategiczne Aglomeracji Opolskiej oraz obszar projektów własnych, które Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska realizuje w ramach funduszy UE.

5-7 czerwca 2019r.

Od 5 do 7 czerwca 2019r. z wizytą w Opolu przebywali przedstawiciele Miasta Ołomuniec, Přerova, Prostějova, Hranic oraz Zakładu Komunikacji Miejskiej z Ołomuńca, Izby Handlu oraz pracownicy wydziałów Urzędu Miasta w Ołomuńcu odpowiedzialni za wdrażanie Strategii ZIT oraz realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.

W pierwszym dniu pobytu w Opolu uczestnicy wizyty studyjnej uczestniczyli w otwarciu kolejnego obiektu Parku Naukowo Technologicznego w Opolu - budynku zaplecza wdrożeniowego i biurowego. Czwarty etap rozbudowy PNT to 8800 metrów kwadratowych przeznaczonych na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw. W nowym budynku znajduje się sześć modułów hal z zapleczem administracyjnym, sanitarnym i socjalnym oraz powierzchnie biurowe o zróżnicowanej powierzchni. Obiekt zrealizowany został w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej (działanie dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych). Ponadto mieliśmy okazję wejść do nowoczesnego Data Center w budynku wysokich technologii, które posiada specjalistyczny certyfikat bezpieczeństwa. Goście obejrzeli również hale, w których ulokowane są firmy z bardzo różnych branż.

Kolejny dzień wizyty poświęcony został na wyjazd studyjny do Aglomeracji Wrocławskiej. Przedstawiciele Aglomeracji Ołomunieckiej byli bardzo zainteresowani innym niż funkcjonujący w Aglomeracji Opolskiej modelem wdrażania ZIT tj. wdrażaniem instrumentu poprzez porozumienie gmin z pewnego obszaru. Model taki odpowiada modelowi funkcjonującemu w Aglomeracji Ołomunieckiej. Uczestnicy wyjazdu z dużym zainteresowaniem wysłuchali wystąpień przedstawicieli Biura ZIT Wrocławia, w których poruszone zostały wszystkie istotne kwestie dotyczące zintegrowanych inwestycji terytorialnych obszaru funkcjonalnego Wrocławia. Dokonano porównania funkcjonujących w Polsce i Czechach modeli funkcjonowania oraz wdrażania instrumentów terytorialnych.

Ostatni dzień pobytu poświęcony został w całości na zapoznanie gości z ofertą turystyczną gminy Krapkowice opartą o ślady dziedzictwa przemysłowego. W trakcie wędrówki szlakiem obuwniczym (aż do byłych zakładów obuwniczych Bata) uczestnicy wysłuchali nie tylko informacji historycznych ale poznali również proces budowania szlaku w oparciu o zasoby gminy w ramach projektu dofinansowanego ze środków zewnętrznych.

W trakcie całej wizyty uczestnikom z Czech towarzyszyli przedstawiciele Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Mieli również okazję do spotkań z wójtami i burmistrzami gmin AO. Ponadto koordynatorzy projektu po stronie polskiej i czeskiej omówili również najbliższe działania w ramach projektu oraz stan jego wdrażania.    


27. - 29. června 2018

Studijní cesta byla primárně určena pro zástupce implementační struktury ITI Olomoucké aglomerace, tj. pro členy řídicího výboru, pracovních skupin a zástupce nositele ITI, dále pro zástupce spolupracujících institucí v aglomeraci, popř. pro zástupce ze strany předkladatelů projektových záměrů do ITI.

Studijní cesta měla splnit tyto hlavní cíle:

a) výměna zkušeností se zaváděním nástroje ITI  

 • prostřednictvím seznámení se s realizovanými projekty v Opolské aglomeraci  
 • prostřednictvím prezentací zaměřených na způsob implementace ITI v Opolské aglomeraci  
 • prostřednictvím prezentací zaměřených evaluaci a monitoring ITI v Opolské aglomeraci

b) prohloubení spolupráce mezi nositeli ITI Olomoucké a Opolské aglomerace 

 • prezentováním mezinárodních projektů, na kterých se oba nositelé podílejí 
 • definováním společných zájmových oblastí pro možnost předložení mezinárodních projektů

Program cesty
Středa 27. 6. 2018
Po příjezdu do Opole a během společného oběda byl domluven odpolední program. Mezi jeho stěžejní část patřila prohlídka města s představením vybraných projektů, které se ve městě realizovaly prostřednictvím integrovaných teritoriálních investic. Pod vedením pracovníka „ITI Opolské aglomerace“ a tlumočníka všichni zúčastnění navštívili centrum Opole, park přiléhající k areálu rektorátu univerzity, náměstí Václava Havla, Baziliku Svatého Kříže, Kostel Svaté Trojice s mauzoleem Piastovců, radnici, Piastovskou věž a na závěr amfiteátr a plně interaktivní Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Během společné večeře, které se zúčastnili čeští účastníci cesty a zástupci Opolské aglomerace, včetně Piotra Dancewicze – ředitele úřadu Opolské aglomerace, proběhla diskuze týkající se mezinárodních projektů, jež oba partneři realizují a dále byly diskutovány možnosti další spolupráce prostřednictvím projektu URBACT, ESPON a dalších.

Čtvrtek 28. 6. 2018
Všichni zúčastnění, vč. tlumočníka a zástupce Opolské aglomerace, vydali do zázemí města Opole, konkrétně do oblasti Turawských jezer. Největší z jezer (Turawské, nebo taky Velké jezero), představuje vodní retenční nádrž vybudovanou v e 30. letech 20. století s plochou okolo 20 km2 a kapacitou přes 100 mil. m3. Dalšími, objemem a rozlohou podstatně menšími vodními plochami pak jsou např. Střední a Malé jezero, nebo jezero Stříbrné. Vodní nádrže jsou obklopeny rozsáhlými lesními komplexy, celá oblast je krajinářsky velmi významná a řadí se mezi významné ornitologické lokality. V rámci polského Programu rozvoje venkova 2014-2020 byla vybudována, modernizována a zkvalitněna infrastruktura pro turismus a cestovní ruch v okolí Středního jezera (smíšená stezka pro pěší a cyklisty, zázemí pro volnočasové aktivity, restaurační zařízení, ubytovací kapacity aj.), což mohli účastníci studijní cesty posoudit během hodinové vycházky okolo této vodní plochy. Ještě větší koncentrace rekreačních zařízení se pak nachází při Velkém jezeře. Cestou zpět do Opole proběhlo setkání se seniory v obci Kotórz Mały. Opolská aglomerace se zdejší seniorskou obcí spolupracuje na řadě projektů v sociální oblasti, které jsou financovány z národních zdrojů. Příkladem spolupracujících institucí v Opolské a Olomoucké aglomeraci, např. prostřednictvím Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko, jsou zoologické zahrady v Olomouci a v Opoli. V Zoo Olomouc díky tomuto programu vzniklo výzkumné centrum pro chov lemurů kata (stavba realizována v letech 2010-2012) v Zoo Opole pak v letech 2011-2012 vyrostl nový pavilon žiraf včetně vyhlídkové terasy. O dalších podrobnostech, technickém provedení aj. se mohli účastníci cesty na místě přesvědčit.

 Pátek 29. 6. 2018
Poslední den cesty byl zahájen snídaní, po které následovala cesta do Moszny, kde se nachází jeden z nejkrásnějších zámků na území Slezska. Jeho nejstarší budovy pochází z 18. století, zámek je postaven v barokním slohu, východní křídlo bylo po požáru přestavěno ve slohu novorenesančním. V paláci se nachází celkem 365 místností a je zdoben 99 věžemi. Řada rekonstrukčních a restaurátorských prací je hrazena z ESIF fondů. K zámku přiléhá hřebčín anglických koní a park. Prohlídka zámku, který je bytostně spjat s rodem Tiele-Winckler, trvala přibližně hodinu a po ní následoval společný oběd. Návštěva Moszny představovala poslední bod programu a o ní se mikrobus vydal na zpáteční cestu do Olomouce.Vzhledem k programu, realizovaným aktivitám, získaným poznatkům a předaným zkušenostem lze studijní cestu považovat za úspěšnou, všechny její cíle byly splněny.

5. - 7. června 2019

Studijní cesta byla primárně určena pro zástupce implementační struktury ITI Olomoucké aglomerace, tj. pro členy řídicího výboru, pracovních skupin a zástupce nositele ITI, dále pro zástupce spolupracujících institucí v aglomeraci, popř. pro zástupce ze strany předkladatelů projektových záměrů do ITI.

Studijní cesta měla splnit tyto hlavní cíle:

Výměna zkušeností se zaváděním nástroje ITI:

 • seznámit se s pokrokem v implementaci ITI Opolské aglomerace
 • představit stav implementace integrované strategie ITI Olomoucké aglomerace
 • seznámit se odlišnými principy implementace ITI v Polsku (ITI Vratislav vs. Opole)
 • inspirovat se realizovanými projekty v polských metropolitních oblastech
 • zhodnotit pozici ITI v Polsku a v České republice pro nadcházející plánovací období EU
 • definování společných zájmových oblastí pro možnost předložení mezinárodních projektů

Program cesty
Středa 5. 6. 2019
Ve vědeckotechnologickém (VTP) parku proběhlo slavnostní otevření výrobních hal pro malé a střední podnikatele, kteří převádí do praxe technologie vyvinuté v inkubátoru VTP. Nový objekt šesti výrobních hal byl zrealizován v rámci jednoho z klíčových projektů ITI Opolské aglomerace (pod názvem „Stavba výrobních prostor a kancelářského zázemí pro potřeby malých a středních podniků“) s rozpočtem 39,6 mil. zł, z čehož podpora v rámci ESI fondů tvořila 32,2 mil. zł. Projekt tak plynule navázal na stavbu podnikatelského inkubátoru podpořeného během plánovacího období EU 2007-2013. Součástí objektu je i serverovna, jedna z největších ve Slezsku, kterou měli možnost účastníci také navštívit. 

Oficiální program prvního dne zakončila společná večeře, které se zúčastnili zástupci implementační struktury ITI Opolské aglomerace a představitelé měst z území Opolské aglomerace. Po večeři následoval program v podobě neformální diskuze nad problémy v implementaci integrovaných nástrojů, jejich budoucího vývoje v nastávajícím plánovacím období Evropské Unie 2021+, aktuálnímu stavu čerpání finančních prostředků atd.

Čtvrtek 6. 6. 2019
Učastníci, vč. tlumočníka a zástupců Opolské aglomerace, vydali vlakem do Vratislavi. Cílem byla návštěva úřadu ITI Vratislavské aglomerace. Ve Vratislavi se integrované teritoriální investice implementují odlišně než v Opoli. Nositelem ITI není sdružení obcí, ale přímo město Vratislav, což na první pohled připomíná model používaný v České republice (včetně ITI Olomoucké aglomerace). Nicméně celý proces, zakotvení integrované strategie, její financování, monitoring, konzultace, příjem a hodnocení projektů je značně odlišný (viz zaslaný materiál v podobě prezentace).
Zástupci ITI Vratislavské aglomerace připravili prezentaci celého procesu ukotvení ITI v Polsku, fungování celého systému, pozitiva, negativa aj. představili olomouckým a opolským kolegům. Po prezentaci ITI Olomoucké aglomerace došlo na diskuzi, během které si polská a česká strana vysvětlila odlišnosti v procesu implementace ITI v obou zemích, některé dotazy směřovaly na zrealizované integrované projekty ve Vratislavi, na vazbu mezi integrovanou strategií a Regionálním operačním programem pro celé vojvodství, na jednotné vymezení aglomerací v Polsku a také na roli operačního programu Technická pomoc.    

Po návratu z Vratislavi do Opole byla dalším bodem programu společná večeře, po které následovala prohlídka města Opole.

Pátek 7. 6. 2019
Poslední den studijní cesty byl opět zahájen snídaní, po které následoval přesun do Krapkowic. Krapkowice jsou jedním z měst v Opolské aglomeraci, se zázemím (gmina) jejich populace čítá přibližně 23 tis. obyvatel (město samotné 16,7 tis.). Město bylo mj. úspěšným žadatelem o dotační prostředky prostřednictvím ITI. Jedním z projektů realizovaných díky ITI Opolské aglomerace (opatření týkající se podpory kulturního dědictví), byla obnova bašty a historického opevnění v Krapkowicích. Výsledky projektu s rozpočtem 1,1 mil. zł (z toho 0,75 mil. zł z ESI fondů), tedy zpřístupněnou věž bašty mohli, všichni účastníci navštívit.
Město Krapkowice bylo historicky spjaté s výrobou obuvi. Svůj velký podnik tu provozoval Tomáš Baťa a této problematice byla věnována další část programu ve městě. S průvodci z turistického informačního centra proběhla procházka obuvnickou naučnou stezkou se zakončením právě v areálu výroby obuvi. V areálu dosud působí trojice obuvnických firem, další části jsou pronajímány pro potřebu jiných komerčních účelů, část představuje brownfield. O značné velikosti a důležitosti závodu v předválečném období svědčí i fragmenty zbudované vlakové tratě včetně železničního mostu přes řeku Odru.
Program ve městě byl zakončen nedaleko soutoku řek Osoblahy a Odry, v restauraci Zámecký mlýn, společným obědem, kterého se zúčastnili zástupci Opolské aglomerace (vč. ředitele pana Piotra Dancewicze) i představitelé města Krapkowice. Během oběda proběhla diskuze týkající se programu studijní cesty polských kolegů do Olomoucké aglomerace. Ta by měla proběhnout na přelomu září/října 2019 se zaměřením na integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje. Detaily cesty, harmonogram, konkrétní program aj. budou komunikovány během srpna 2019.
Vzhledem k programu, realizovaným aktivitám, získaným poznatkům a předaným zkušenostem lze studijní cestu považovat za úspěšnou, všechny její cíle byly splněny.