Staże/ Stáže

14-20 października 2018r.

W październiku 2018r. na stażu w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska przebywał przedstawiciel Miasta Ołomuniec. Był to pierwszy staż zrealizowany w ramach projektu. Jego głównym celem było bliższe poznanie działalności Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska – partnera Wiodącego projektu oraz całego systemu wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce, w szczególności w województwie opolskim. Stażysta poznał dokładnie obszary tematyczne, w których realizowane są zintegrowane inwestycje terytorialne w Aglomeracji Opolskiej, zapoznał się z rolą poszczególnych instytucji w systemie wdrażania ZIT oraz poznał strukturę Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska. Ponadto członkowie zespołu projektowego rozmawiali o kolejnych działaniach w ramach projektu i szczegółowym harmonogramie na najbliższe miesiące. 

 

19-30 listopada 2018r.

W dniach 19-30 listopada 2018r. dwie pracownice Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska przebywały na zaplanowanym w ramach projektu Razem dla rozwoju aglomeracji stażu w Ołomuńcu. Przedstawicielki Biura uczestniczyły w spotkaniach zorganizowanych przez obu czeskich partnerów projektu – Regionalną Agencję Rozwoju Moraw Środkowych oraz Miasto Ołomuniec. Rozmawiano o działalności Agencji i o tym jaki wpływ wywiera na rozwój Aglomeracji Ołomunieckiej. Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Miasta Ołomuniec uczestniczki stażu miały okazję poznać największe projekty realizowane w Ołomuńcu w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych Aglomeracji Ołomunieckiej z obszaru transportu, dziedzictwa kulturowego czy edukacji.

8-12 kwietnia 2019r.

W dniach od 8 do 12 kwietnia 2019r. dwóch przedstawicieli Urzędu Miasta w Ołomuńcu przebywało na stażu w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska.

Staż był dla naszych czeskich partnerów okazją do dalszego poznawania Aglomeracji Opolskiej, pogłębiania wiedzy na temat systemu wdrażania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce oraz omówienia kolejnych zadań, jakie czekają nas w ramach wspólnego projektu.

W trakcie pobytu w Opolu, Czesi mieli okazję zobaczyć nowy budynek zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu (inwestycja realizowana w ramach ZIT, poddziałanie 2.2.2 RPO WO 2014-2020). W trakcie spaceru po Opolu, przedstawiciele Miasta Ołomuniec mogli zobaczyć efekty największych projektów realizowanych w stolicy województwa oraz dowiedzieć się jak Opole pozyskuje środki UE na realizację zadań podnoszących jakość życia opolan. Ze szczególnym zainteresowaniem Czesi obejrzeli efekt współpracy opolskiego ZOO z ogrodem zoologicznym w Ołomuńcu (budynek żyrafiarni) oraz szklarnię, która dzięki funduszom unijnym jest obecnie jedną z największych atrakcji opolskiego ZOO.

Ponadto uczestnicy stażu w trakcie krótkiej wycieczki po Aglomeracji Opolskiej mogli zobaczyć kilka przykładów inwestycji zrealizowanych w ramach ZIT: centrum przesiadkowe w Gogolinie, odrestaurowaną basztę w Krapkowicach czy zabytkowy spichlerz w Brożcu. Ciekawa była również wizyta w Regionalnym Zespole Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu. Instytucja ta jest jednym z najaktywniejszych beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach instrumentu ZIT.

Staż był również okazją do szczegółowego omówienia zadań w ramach projektu, które czekają partnerów w najbliższej perspektywie. Ponadto przedstawiciele partnera zostali zapoznani z funkcjonującym w Polsce centralnym systemem teleinformatycznym (SL2014) i możliwościami jego wykorzystania do monitorowania postępów w realizacji ZIT. Omówiono również współpracę pomiędzy Stowarzyszeniem AO a Opolskim Urzędem Statystycznym. Program stażu obejmował wiele interesujących punktów i mamy nadzieje, iż przyczynił się do jeszcze większego pogłębienia wiedzy czeskich partnerów o Aglomeracji Opolskiej.

 

14-25 października 2019r.

Pomiędzy 14 a 25 października 2019r. dwóch przedstawicieli Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska uczestniczyło w stażu w Aglomeracji Ołomunieckiej. Staże i wymiana pracowników to jedno z kluczowych działań projektu, które przyczynić ma się do wzmocnienia współpracy transgranicznej oraz wymiany doświadczeń (szczególnie z zakresu wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych) pomiędzy partnerami projektu z Polski i Republiki Czeskiej.

Program stażu, opracowany przez czeskich partnerów projektu Razem dla rozwoju aglomeracji, był niezwykle urozmaicony. Obejmował zarówno wizyty studyjne, których celem było zapoznanie się w praktyce z realizowanymi lub zrealizowanymi w ramach ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej projektami jak i udział w spotkaniach realizowanych w ramach systemu wdrażania ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej. I tak przedstawiciele partnera wiodącego projektu (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska) mieli okazję przyjrzeć się systemowi ścieżek rowerowych w Aglomeracji Ołomunieckiej oraz centrami przesiadkowymi i innymi inwestycjami zrealizowanymi w ramach strategii niskoemisyjnych. Tym samym możliwe było porównanie pewnych elementów systemu wyboru tego typu projektów pomiędzy Aglomeracją Opolską a Aglomeracją Ołomuniecką oraz porównanie samych inwestycji (ich zakresu oraz przebiegu). Uczestnicy stażu mieli również okazję zapoznać się z niezwykle intersującym projektem – Centrum Edukacji Ekologicznej w Slunakovie, które oferuje programy edukacyjne, miejsca noclegowe, wystawy i wiele innych aktywności. Centrum zlokalizowane jest w energooszczędnym budynku i funkcjonuje jako spółka pożytku publicznego powołana przez Miasto Ołomuniec.

Ponadto przedstawiciele Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska mogli również zapoznać się z projektami w obszarze edukacji czy dziedzictwa kulturowego oraz działalnością Parku Naukowo Technologicznego działającego przy Uniwersytecie  Palackyego w Ołomuńcu.

Dla pracowników Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska szczególnie interesujące były spotkania, w których mieli okazję uczestniczyć, a które realizowane były w ramach istniejącego w Aglomeracji Ołomunieckiej systemu wyboru projektów  - posiedzenie komitetu monitorującego Strategię ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej oraz grupy roboczej Wiedza i badania, działającej jako jeden z elementów systemu wdrażania Strategii ZIT Aglomeracji Ołomunieckiej. W trakcie posiedzenia grupy roboczej uczestnicy stażu poznali przebieg procesu preselekcji (oceny ex-ante) projektów ubiegających się o wsparcie w ramach ZIT. Posiedzenie komitetu monitorującego było natomiast również okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami Aglomeracji Ołomunieckiej w zakresie wdrażania zintegrowanych inwestycji terytorialnych w Polsce i Republice Czeskiej.

Niezwykle istotnym elementem stażu były również spotkania z partnerami projektowymi i omówienie dalszych etapów wdrażania projektu Razem dla rozwoju aglomeracji oraz kolejnego wspólnego zadania, które już otrzymało dofinansowanie w ramach Programu INTERREG VA Republika Czeska – Polska – Razem dla rozwoju aglomeracji 2020+.

 

14. - 20. října 2018

V říjnu 2018 podnikl první stáž do partnerské instituce v rámci projektu zástupce Statutárního města Olomouce, dr. Per Kladivo. Hlavním cílem stáže bylo získání znalosti o fungování Opolské aglomerace, která je vedoucím partnerem projektu, dále pak o fungování celého systému implementace integrovaných teritoriálních investic v Opolské aglomeraci. Stážista se seznámil s tematickými oblastmi Integrované strategie Opolské aglomerace, dále pak s rolí jednotlivých institucí v implementačním systému ITI a také se seznámil se strukturou sekretariátu ITI Opolské aglomerace. Kromě toho členové projektového týmu diskutovali o dalších projektových činnostech a podrobném harmonogramu pro nadcházející měsíce.

19. - 30. listopadu 2018

19.-30. listopadu 2018 se dva zaměstnanci Opolské aglomerace zúčastnili stáže v Olomouci. Program pro oba stážisty zajistilo Statutární město Olomouc i druhý partner projektu, zástupci Regionální agentury pro rozvoj střední Moravy. Diskutovaly se činnosti zainteresovaných institucí a jejich dopady na rozvoj Olomoucké aglomerace. Díky zapojení zástupců města Olomouce měli účastníci stáže také možnost dozvědět se o nejvýznamnějších projektech realizovaných v Olomouci v rámci integrovaných územních investic Olomoucké aglomerace, především v oblasti dopravy, kulturního dědictví nebo vzdělávání.

 

8. - 12. dubna 2019

Od 8. do 12. dubna 2019 podnikli dva zástupci sekretariátu ITI Olomoucké aglomerace stáž při Sdružení Opolské aglomerace. Tento ročník stáže byl pro české partnery příležitostí k dalšímu prozkoumání agendy ITI Opole, k prohloubení znalostí o implementaci Integrovaných územních investic v Polsku a k projednání dalších úkolů, které nás čekají v rámci společného projektu. Během pobytu v Opole tak měli čeští kolegové možnost navštívit Vědeckotechnický park v Opole, vč. nové budovy pro implementaci, kancelářské prostory určené pro potřeby malých a středních podniků (jednalo se mj. o investice realizované jako součást ITI, podopatření 2.2.2 RPO WO 2014-2020).

Během naučné cesty po městě Opole mohli oba zástupci města Olomouce vidět dopady největších projektů realizovaných v hlavním městě vojvodství a porovnat či zhodnotit, jak město Opole získává finanční prostředky ze strukturálních fondů EU vedoucích např. ke zvyšující se kvalitě života ve městě. Se zvláštním zájmem jsme se také věnovali spolupráci Zoo Opole se Zoo v Olomouci (např. výstavba pavilony pro žirafy, investice do tropického skleníku), což jsou i díky fondům EU významné atrakce v Opolské zoo.

Během krátkých výjezdů po Opolské aglomeraci mohli stážisté navštívit několik příkladů investic realizovaných v rámci ITI:

-              transferové centrum v Gogolinu

-              zrekonstruovaná hradební věž v Krapkowicích

-              historická sýpka v Brożci

Zajímavá byla také návštěva Regionálního spolku na podporu vzdělávání (vzdělávacích zařízení) v Opole. Mimochodem se jedná o jednoho z nejaktivnějších příjemců finančních prostředků z Evropského sociálního fondu v rámci nástroje ITI. Stáž byla také příležitostí podrobně diskutovat další aktivity projektu, které čekaly na partnery v blízké budoucnosti. Dílčí výstupy ze stáží pak směřovaly k pochopení centrálního IT systému (SL2014) v Polsku, možnostem jeho využití ke sledování pokroku v implementaci ITI, rozdílům mezi monitoringem projektů v Polsku a České republice, atd. Byla nastíněna i možnost spolupráci mezi oběma aglomeracemi a statistickými úřady v Opole a v Olomouci.

14. - 25. října 2019

Mezi 14. a 25. říjnem 2019 se dva zástupci Opolské aglomerace zúčastnili stáže v Olomoucké aglomeraci. Stáže a výměny zaměstnanců jsou jednou z klíčových aktivit projektu, která má přispět k posílení přeshraniční spolupráce a výměny zkušeností (zejména v oblasti implementace integrovaných územních investic) mezi partnery projektu z Polska a České republiky. Program stáže, který připravili čeští partneři projektu „Společně pro rozvoj aglomerací“, byl velmi rozmanitý. Zahrnoval jak studijní návštěvy, jejichž cílem bylo seznámit se v praxi s projekty realizovanými nebo připravovanými v rámci ITI Olomoucké aglomerace, tak účast na setkáních prováděných v rámci implementačního procesu ITI Olomoucké aglomerace.

Zástupci hlavního partnera projektu (tj. Opolské aglomerace) tak měli možnost poznat mj. systém cyklistických stezek v Olomoucké aglomeraci včetně půjčoven bicyklů, ale i další investice realizované např. v rámci nízkoemisních strategií. Bylo tedy možné porovnat některé prvky těchto systémů/typů projektů v Opolské a Olomoucké aglomeraci, a porovnat i účinnost jednotlivých intervencí (jejich rozsah a průběh). Stážisté měli také příležitost seznámit se s mimořádně zajímavým projektem/zařízením, kterým je Ekologické vzdělávací centrem Sluňákov. Centrum nabízí vzdělávací programy, ubytování, výstavy a mnoho dalších aktivit pro odbornou i laickou veřejnost. Centrum se nachází v energeticky efektivní budově a funguje jako veřejně prospěšná společnost zřízená městem Olomouc. Další aktivity směřovaly do seznámení se s projekty v oblasti vzdělávání, kulturního dědictví a také s aktivitami Vědeckotechnického parku působícího při Univerzitě Palackého v Olomouci. Pro oba stážisty, zaměstnance sekretariátu Opolské Aglomerace, byly obzvlášť zajímavé účasti na jednáních pracovních skupin a řídicího výboru ITI, které se konaly v rámci systému implementace integrované strategie spojené s předvýběrem projektů v Olomoucké aglomeraci.  Během setkání pracovní skupiny a řídicího výboru měli stážisté možnost poznat komplexní proces předběžného výběru projektů žádajících o podporu ITI. Zasedání řídicího/monitorovacího výboru bylo také příležitostí k výměně zkušeností se zástupci Olomoucké aglomerace v oblasti implementace integrovaných územních investic v Polsku a České republice. Mimořádně důležitým prvkem stáže byly také schůzky s partnery projektu „Společně pro rozvoj aglomerací“ a diskuse o dalších fázích realizace projektu včetně diskuze k realizaci projektu navazujícího (také v rámci programu INTERREG VA Česká republika - Polsko - Společně pro rozvoj aglomerace 2020+).