Aglomeracja Opolska

Nazwa i numer działnia/ číslo a název opatření:
2.2.2 Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej
2.2.2 Příprava investičních zón v Opolské aglomeraci

Tytuł projektu/ Název projektu:
Budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw
Výstavba výrobního a kancelářského zázemí pro potřeby malých a středních podniků

Program Operacyjny/ Název OP:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionální operační program Opolského vojvodství na období 2014–2020

Wnioskodawca/ Žadatel:
Park Naukowo – Technologiczny w Opolu sp. z o.o.
Vědecko-technologický park v Opole s. r. o.

Całkowite wydatki kwalifikowalne/ Celkové způsobilé výdaje: 32 161 161,22 PLN

Dotacja UE/ Dotace EU: 19 997 810,04 PLN

Termin realizacji projektu/ Termín realizace projektu: 2018-02-01 do 2019-10-31

Krótki opis projektu/ Krátký popis projektu:
Przedmiotem projektu jest budowa przez Park Naukowo-Technologiczny sp. z o.o. zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby przedsiębiorstw w tym szczególności z sektora MŚP. Powstały w wyniku realizacji projektu obiekt będzie miał charakter usługowy o zróżnicowanym programie użytkowym. Całość budynku obejmować będzie 6 modułów hal wraz z zapleczem administracyjnym, sanitarnym i socjalnym oraz powierzchnie biurowe o zróżnicowanej powierzchni. Wszystkie powierzchnie są przeznaczone pod wynajem do prowadzenia różnicowanej działalności usługowej.

Předmětem projektu je výstavba vědecko-technologického parku, výrobního a kancelářského zázemí pro potřeby podniků, zejména těch malých a středních. Objekt, který bude výsledkem projektu, bude nabízet škálu služeb nejrůznějšími možnostmi využití. Celá budova bude zahrnovat 6 výrobních hal v podobě modulů s administrativním a sociálním zařízením a také kancelářské prostory různých dispozic. Všechny prostory jsou určeny k pronájmu pro poskytování různých služeb.

Dodatkowe informacje/další informace:  

https://pnt.opole.pl/index.php/pl/budowa-zaplecza-wdrozeniowego-i-biurowego-z-przeznaczeniem-na-potrzeby-malych-i-srednich-przedsiebiorstw


 

Nazwa i numer działnia/ číslo  a název opatření:
3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
3.1.2 Nízko emisní strategie v Opolské aglomeraci

Tytuł projektu/ Název projektu:
Centrum Przesiadkowe w Gogolinie
Přestupní terminál v Gogolíně

Program Operacyjny/ Název OP:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionální operační program Opolského vojvodství na období 2014–2020

Wnioskodawca/ Žadatel:
Gmina Gogolin
Město Gogolín

Całkowite wydatki kwalifikowalne/ Celkové způsobilé výdaje: 3 239 070,84 PLN

Dotacja UE/ Dotace EU: 2 753 210,21 PLN

Termin realizacji projektu/ Termín realizace projektu: 2015-03-12 do 2018-11-30

Krótki opis projektu/ Krátký popis projektu:
Przedmiotem projektu jest utworzenie Centrum Przesiadkowego w Gogolinie. Będzie to kompleksowe rozwiązanie na rzecz alternatyw dla transportu samochodowego i rozwoju ruchu pieszego i rowerowego. Przedsięwzięcie polega na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku dworca kolejowego z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W wyniku realizacji projektu powstanie: centrum przesiadkowe z systemem informacji pasażerskiej, ITS, zatoka autobusowa, 1 obiekt P&R, 1 obiekt B&R oraz droga rowerowa.

Předmětem projektu je vytvoření přestupního terminálu v Gogolíně. Bude se jednat o komplexní řešení pro alternativní formy dopravy k individuální silniční dopravě s důrazem na rozvoj pěší a cyklistické dopravy. Projekt zahrnuje rekonstrukci, rozšíření a přístavbu budovy železniční stanice s nezbytnou technickou infrastrukturou a úpravou terénu. Výsledkem realizace projektu bude vytvoření přestupního místa včetně informačních systémů pro cestující, ITS, autobusové zálivy, zařízení P&R, zařízení B&R a cyklotrasa.

Dodatkowe informacje/další informace:  

http://gogolin.pl/8606/centrum-przesiadkowe.html


 

Nazwa i numer działnia/ číslo  a název opatření:
3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej
3.1.2 Nízko emisní strategie v Opolské aglomeraci

Tytuł projektu/ Název projektu:
Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
Čas na kolo - výstavba turistických a cyklistických cest v Opolské aglomeraci

Program Operacyjny/ Název OP:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionální operační program Opolského vojvodství na období 2014–2020

Wnioskodawca/ Žadatel:
Miasto Opole, Partnerzy: Gminy Krapkowice, Gogolin Strzeleczki, Dobrzeń Wielki, Komprachcie, Prószków, Tarnów Opolski
Město Opole, partneři: města Krapkowice, Gogolin Strzeleczki, Dobrzeń Wielki, Komprachcie, Prószków, Tarnów Opolski

Całkowite wydatki kwalifikowalne/ Celkové způsobilé výdaje: 33 274 665,98 PLN

Dotacja UE/ Dotace EU: 22 186 992,21 PLN

Termin realizacji projektu/ Termín realizace projektu: 2018-04-30 do 2021-10-31

Krótki opis projektu/ Krátký popis projektu:
Projekt obejmuje zbiór zadań realizowanych na obszarze Aglomeracji Opolskiej mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg, w tym redukcji CO2. W ramach zintegrowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną ścieżki pieszo-rowerowe na terenie Miasta Opola oraz 7 innych gmin Aglomeracji (21,36 km). Ponadto powstaną zatoki autobusowe oraz infrastruktura towarzysząca, parkingi Park & Ride (2 sztuki) oraz parkingi Bike & Ride (4 sztuki). Realizacja projektu stanowi element polityki infrastrukturalno-społecznej zachęcającej mieszkańców Aglomeracji do korzystania z innych sposobów przemieszczania się niż samochody.

Projekt zahrnuje soubor aktivit realizovaných v Opolské aglomeraci s cílem ovlivnit rozvoj udržitelné intermodální mobility a snížit emise znečišťujících látek škodlivých pro životní prostředí generovaných motorizovanými účastníky silničního provozu, včetně snižování emisí CO2. V rámci integrovaného projektu budou postaveny turistické a cyklistické stezky ve městě Opole a v dalších 7 obcích aglomerace (v celkové délce 21,36 km). Kromě toho budou vybudovány autobusové zálivy a související infrastruktura, parkoviště s režimem P&R a B&R. Realizace projektu je součástí infrastrukturně-sociální politiky, která povzbuzuj obyvatele aglomerace, aby používali jiné způsoby mobility než automobilovou dopravu.

Dodatkowe informacje/další informace:

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/czas-na-rower-budowa-sciezek-pieszo-rowerowych


 

Nazwa i numer działnia/ číslo  a název opatření:
3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej
3.2.2 Energetická účinnost ve veřejných budovách Opolské aglomerace

Tytuł projektu/ Název projektu:
Termomodernizacja z przebudową budynku głównego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej zlokalizowanego przy ulicy Katowickiej 48 w Opolu – etap 1
Termomodernizace a rekonstrukce hlavní budovy Fakulty stavební a architektury Politechniki Opole na ul. Katowické č. 48 v Opole - 1. etapa

Program Operacyjny/ Název OP:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionální operační program Opolského vojvodství na období 2014–2020

Wnioskodawca/ Žadatel:
Politechnika Opolska
Politechnika Opolska

Całkowite wydatki kwalifikowalne/ Celkové způsobilé výdaje: 4 468 376,81 PLN

Dotacja UE/ Dotace EU: 2 499 610,00 PLN

Termin realizacji projektu/ Termín realizace projektu: 2017-05-02 do 2019-02-28

Krótki opis projektu/ Krátký popis projektu:
Przedmiotem projektu jest głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna wraz z częściową wymianą wyposażenia na energooszczędne oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w zabytkowym budynku Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej. Budynek jest obiektem na planie litery L i składa się z części dydaktycznej i części halowej z laboratorium konstrukcji budowlanych. Inwestycja polega na gruntownych pracach termomodernizacyjnych w celu zmniejszenia strat ciepła w zakresie przenikania przez przegrody zewnętrzne (ściany, dach, stolarka), poprawy estetyki budynku oraz jego jakości użytkowej, wzrostu komfortu cieplnego i obniżenia kosztów ogrzewania a także wzrostu efektywności energetycznej.

Předmětem projektu je rozsáhlá a komplexní modernizace rozvodů energií a částečná výměna zařízení pro úsporu energie s možností využití obnovitelných zdrojů energie v historické budově Fakulty stavební a architektury Politechniki Opole. Budova představuje objekt ve tvaru písmene L, který se skládá se z budovy pro didaktické účely a z haly s laboratořemi stavebních konstrukcí. Investice spočívá v důkladných termo-modernizačních pracích s cílem snížit tepelné ztráty (stěny, střecha atd.), zlepšit estetiku budovy a její využitelnost, zvýšit tepelný komfort, snížit náklady na vytápění a zvýšit energetickou účinnost.

Dodatkowe informacje/další informace:  

https://www.po.opole.pl/media/programyue/rpowo2014202020171211.pdf


 

Nazwa i numer działnia/ číslo  a název opatření:
5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej
5.3.3 Kulturní dědictví a kultura v Opolské aglomeraci

Tytuł projektu/ Název projektu:
Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic
Historické Opole - obnova objektů kulturního dědictví na území bývalého Horního hradu a jeho okolí

Program Operacyjny/ Název OP:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionální operační program Opolského vojvodství na období 2014–2020

Wnioskodawca/ Žadatel:
Miasto Opole
Město Opole

Całkowite wydatki kwalifikowalne/ Celkové způsobilé výdaje: 5 319 145,34 PLN

Dotacja UE/ Dotace EU: 2 499 644,57 PLN

Termin realizacji projektu/ Termín realizace projektu: 2016-10-02 do 2018-12-30

Krótki opis projektu/ Krátký popis projektu:
Przedmiotem realizowanego projektu jest rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego położonych na terenie oraz w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego Zamku Górnego w Opolu. W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną przywrócone ich wartości użytkowe, poprawi się ich stan techniczny oraz zostanie umożliwione ich udostępnienie mieszkańcom i turystom. W wyniku realizacji inwestycji w przebudowanych pomieszczeniach powstanie miejsce na ekspozycję dziedzictwa kulturowego dotyczącego obszaru objętego projektem. Ponadto w ramach projektu zagospodarowany zostanie teren wokół Zamku Górnego z wyeksponowaniem dawnej fosy obronnej.

Předmětem realizovaného projektu je obnova objektů kulturního dědictví umístěných v bezprostřední blízkosti bývalého Horního hradu v Opole. V rámci projektu budou obnoveny významné části prvky hradu, zlepší se jejich technický stav a budou zpřístupněny obyvatelům města a turistům. Investicí do zrestaurovaných místností vznikne prostor pro expozice kulturního dědictví oblasti, ke které se projekt vztahuje. Součástí projektu bude také oblast v těsném okolí Horního hradu se zpřístupněním bývalého obranného příkopu.

Dodatkowe informacje/další informace:  

http://www.zamekgorny.opole.pl/


 

Nazwa i numer działnia/ číslo  a název opatření:
5.3.3 Dziedzictwo kulturowe i kultura w Aglomeracji Opolskiej
5.3.3 Kulturní dědictví a kultura v Opolské aglomeraci

Tytuł projektu/ Název projektu:
Utworzenie Stobrawskiego Centrum Przyrody i Techniki „BORSUK" poprzez remont, przebudowę i organizację zabytkowego zespołu dworca kolejowego w Murowie.
Realizace Stobrawského přírodního a technologického centra „BORSUK“ rekonstrukcí, přebudováním a reorganizací historického komplexu železniční stanice Murów.

Program Operacyjny/ Název OP:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionální operační program Opolského vojvodství na období 2014–2020

Wnioskodawca/ Žadatel:
Gmina Murów
Obec Murów

Całkowite wydatki kwalifikowalne/ Celkové způsobilé výdaje: 2 003 336,82 PLN

Dotacja UE/ Dotace EU: 1 200 000,00 PLN

Termin realizacji projektu/ Termín realizace projektu: 2018-02-13 do 2020-09-30

Krótki opis projektu/ Krátký popis projektu:
Projekt polega na przywróceniu do działania oraz nadaniu nowych funkcji dwóm obiektom stanowiącym zabytki nieruchome na terenie AO, którymi są budynek nieczynnego dworca kolejowego w Murowie oraz wieża ciśnień. Projekt realizowany w formule partnerstwa, w którym Gmina Murów pełni rolę Lidera. Pozostali partnerzy projektu: Gmina Łubniany, Muzeum Wsi Opolskiej, Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Miłośników Murowa. Zakresem rzeczowym projektu jest remont wraz z przebudową zabytkowego budynku dworca oraz renowacja zabytkowej wieży ciśnień (będącej również zabytkiem, która obecnie ze względu na zły stan techniczny jest wyłączona z użycia). Nastąpi również odnowienie i uzupełnienie ciągu komunikacyjnego - chodnika i nawierzchni jezdni prowadzących do obiektu, wydzielenie miejsc parkingowych dla użytkowników. Odnowiony obiekt zostanie wyposażony w infrastrukturę odpowiadającą funkcjom jego poszczególnych części.

Projekt spočívá v obnovení a rozšíření dvou objektů nemovitých památek v Opolské aglomeraci. Jedná se o nevyužívanou budovu železniční stanice Murów a vodárenskou věž. Jedná se o partnerský projekt, v němž Murów představuje vedoucího partnera. Další partneři projektu jous: Łubniany, Město Opole, Regionální turistická organizace Opole, Asociace milovníků Murowa. Předmětem projektu je obnova a rekonstrukce historické budovy stanice a rekonstrukce historické vodárenské věže (která je také památkou a v současné době je mimo provoz kvůli špatnému technickému stavu). Rovněž budou obnoveny a dobudovány místní komunikace - chodník a povrch vozovky vedoucí k objektu nebo oddělení parkovacích míst pro uživatele. Zrekonstruované zařízení bude vybaveno nezbytnou infrastrukturou odpovídající využití jednotlivých částí objektu.

Dodatkowe informacje/další informace:  

http://murow.pl/2908/1935/projekt-partnerski-utworzenie-stobrawskiego-centrum-przyrody-i-techniki-borsuk-poprzez-remont-przebudowe-i-organizacje-zabytkowego-zespolu-dworca-kolejowego-w-murowie.html


 

Nazwa i numer działnia/ číslo  a název opatření:
9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej
9.1.2 Podpora všeobecného vzdělávání v Opolské aglomeraci

Tytuł projektu/ Název projektu:
„Tłumaczymy żywioły" – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej.
Představujeme laboratoře“- vzdělávací projekt pro studenty základních škol Opolské aglomerace

Program Operacyjny/ Název OP:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionální operační program Opolského vojvodství na období 2014–2020

Wnioskodawca/ Žadatel:
Miasto Opole
Město Opole

Całkowite wydatki kwalifikowalne/ Celkové způsobilé výdaje: 3 189 738,44 PLN

Dotacja/ Dotace: 3 030 251,51 PLN

Termin realizacji projektu/ Termín realizace projektu: 2018-11-29 do 2022-02-28

Krótki opis projektu/ Krátký popis projektu:
Projekt to nowatorska forma wspomagania rozwoju i wyrównywania szans edukacyjnych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych poprzez współpracę pomiędzy szkołami podstawowymi z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, zajęcia edukacyjne w doposażonych pracowniach żywiołów oraz realizację Festiwalu Żywiołów. Zajęcia odpowiadają potrzebom uczniów w zakresie dostosowania metod nauczania do ich predyspozycji i uzupełniają lukę kształcenia eksperymentalnego, bezpośrednich doświadczeń, dających  wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w obszarach deficytowych wymagających wsparcia. Projekt zakłada również wsparcie nauczycieli (udział w kursach, warsztatach) w celu podnoszenia ich kompetencji zawodowych, informatycznych  związanych z nowoczesną dydaktyką opartą o nauczanie metodami eksperymentu. Projekt realizowany będzie na obszarze 3 gmin: w Opolu, Komprachcicach oraz Dąbrowie.

Projekt představuje inovativní formu podpory rozvoje vzdělávání studentů v oblasti matematiky a přírodních věd prostřednictvím spolupráce mezi základními školami s využitím informačních a komunikačních technologií, výuku ve speciálně vybavených třídách/laboratořích spolu s uspořádáním festivalu. Jednotlivé třídy odpovídají specifickým potřebám studentů a jsou uzpůsobeny moderním výukovým metodám a doplňují tak mezeru v experimentálním vzdělávání, bezprostředním kontaktu, a zvyšují klíčové kompetence a univerzální dovednosti v potřebných oblastech vzdělávacího procesu. Projekt také zahrnuje podporu učitelů (účast na kurzech, workshopech) s cílem zlepšit jejich profesní a IT kompetence související s moderní didaktikou založenou na výuce pomocí experimentálních metod. Projekt bude realizován ve třech obcích: Opole, Komprachtice a Dąbrowa.


 

Nazwa i numer działnia/ číslo  a název opatření:
9.1.4 Wsparcie edukacji przedszkolnej w Aglomeracji Opolskiej
9.1.4 Podpora předškolního vzdělávání v Opolské aglomeraci

Tytuł projektu/ Název projektu:
Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej
Dvojjazyčné Opole - dvojjazyčný vzdělávací program určený pro mateřské školy z Opolské aglomerace

Program Operacyjny/ Název OP:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionální operační program Opolského vojvodství na období 2014–2020

Wnioskodawca/ Žadatel:
Województwo Opolskie
Opolské vojvodství

Całkowite wydatki kwalifikowalne/ Celkové způsobilé výdaje: 1 760 436,00 PLN

Dotacja/ Dotace: 1 495 436,00 PLN

Termin realizacji projektu/ Termín realizace projektu: 2019-06-24 do 2021-07-23

Krótki opis projektu/ Krátký popis projektu:
Projekt odpowiada na potrzeby zwiększenia dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. 1911 dzieci z obszaru Aglomeracji Opolskiej otrzyma wsparcie w zakresie dodatkowych zajęć podnoszących kompetencje kluczowe potrzebne na rynku pracy, a 150 nauczycieli weźmie udział w formach doskonalenia z pedagogiki specjalnej i kompetencji kluczowych. Każda rozwijana kompetencja będzie równolegle kształcona z kompetencjami w zakresie porozumiewania się w języku angielskim. Podczas realizacji projektu dziecko będzie miało możliwość stosowania języka angielskiego w sposób powszechny -  podczas różnych sytuacji z jakimi spotyka się w przedszkolu, a nie tylko podczas wyodrębnionych zajęć językowych.

Projekt reaguje na potřebu zlepšit přístup ke kvalitnímu předškolnímu vzdělávání. 1911 dětí z Opolské aglomerace obdrží podporu určenou na další vzdělávání v oblasti klíčových kompetencí potřebných k uplatnění na trhu práce a 150 učitelů se bude podílet na zlepšování speciálního vzdělávání a klíčových kompetencí. Každá rozvíjená kompetence bude paralelně školena i v anglickém jazyce. Během realizace projektu budou mít děti příležitost používat angličtinu v běžné komunikaci - během různých aktivit, se kterými se setkávají v mateřské škole, nejen během samostatných jazykových kurzů.

Dodatkowe informacje/další informace:  

http://do914.rzpwe.opolskie.pl/

 


 

Nazwa i numer działnia/ číslo  a název opatření:
9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej
9.2.2 Podpora odborného vzdělávání v Opolské aglomeraci

Tytuł projektu/ Název projektu:
Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3
Odborné vzdělávání pro trh práce - 3

Program Operacyjny/ Název OP:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
Regionální operační program Opolského vojvodství na období 2014–2020

Wnioskodawca/ Žadatel:
Miasto Opole
Město Opole

Całkowite wydatki kwalifikowalne/ Celkové způsobilé výdaje: 2 875 135,25 PLN

Dotacja/ Dotace:   2 586 664,25 PLN

Termin realizacji projektu/ Termín realizace projektu: 2019-01-01 do 2021-02-28

Krótki opis projektu/ Krátký popis projektu:
Projekt obejmuje uczniów i nauczycieli z 12 Zespołów Szkół Zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej. W ramach projektu nastąpi wzmocnienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez specjalistyczne studia podyplomowe. Planuje się kursy zawodowe dla nauczycieli i uczniów w zawodach, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy oraz w obszarach specjalizacji regionalnych. W ramach projektu zaplanowano staże i praktyki zawodowe u pracodawców. W szkołach w Opolu planuje się utworzenie klas patronackich prowadzonych przez Politechnikę Opolską, co ma wzmocnić współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Utworzone zostana również szkolne punkty informacji i kariery. Innowacyjnym pomysłem jest wsparcie uczniów do wejścia w rolę pracownika oraz wsparcie szkół/pracodawców do kształcenia właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy.

Projekt podporuje studenty a učitele z 12 středních odborných škol z Opolské aglomerace. V rámci projektu budou rozvíjeny kvalifikace a profesní kompetence učitelů prostřednictvím speciálního postgraduálního studia. V projektu jsou naplánovány odborné kurzy pro učitele a studenty ve specializovaných profesích, které jsou poptávané na trhu práce. V rámci projektu jsou pro studenty plánovány stáže u jednotlivých zaměstnavatelů. Ve školách v Opole se plánuje vytvoření tzv. sponzorských tříd pod patronací Politetchniki Opolské, které mají posílit spolupráci se sociálně-ekonomickým prostředím. Ve školách budou vytvořena informační místa k uplatnitelnosti na trhu práce. Inovativním přístupem je podpora studentů ke vstupu do pozice zaměstnance a podpora škol/zaměstnavatelů k získávání správných návyků nezbytných k uplatnění na trhu práce.

Dodatkowe informacje/další informace:

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/ksztalcenie-zawodowe-dla-rynku-pracy-3