Opis projektu/ Popis projektu

Projekt "Razem dla rozwoju aglomeracji" realizowany był w latach 2018-2020 w ramach Programu INTERREG VA Republika Czeska - Polska. Zadanie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z zaakceptowanym wnioskiem o dofinansowanie całkowite wydatki kwalifikowalne w ramach projektu okreslono na poziomie nieco ponad 124 tys. EUR (124.085,51 EUR). Dofinansowanie ze środków UE wyniosło ponad 105 tys. EUR (105.472,68 EUR). W realizację zadania zaangazowanych było trzech partnerów z pogranicza polsko- czeskiego (Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska z Polski oraz Miasto Ołomuniec i Agencja Rozwoju Moraw Środkowych z Republiki Czeskiej).

Po bardziej szczegółowe informacje na temat celu projektu oraz jego działań kluczowych zapraszamy do kolejnych części portalu.


Projekt „Společně pro rozvoj aglomeraci“ byl realizován v letech 2018–2020 v rámci programu INTERREG VA Česká republika - Polsko. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Podle schválené žádosti o podporu byly celkové způsobilé výdaje v rámci projektu stanoveny na částku mírně převyšující 124 tisíc. EUR (124 085,51 EUR). Příspěvek z fondů EU činil více než 105 tisíc EUR (105 472,68 EUR). Na realizaci projektu se podíleli tři partneři z polsko-českého pohraničí (sdružení Opolské aglomerace z Polska a Statutární město Olomouc a Agentura pro rozvoj střední Moravy z České republiky).

Pokud se chcete dozvědět více o hlavních cílech projektu a realizovaných aktivitách, zveme vás zveme do dalších částí portálu.